5 malých európskych mestečiek, ktoré ťa jednoducho očaria

Zuzana Skoncová / 14. októbra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: pixabay.com
  • Eú­ropa skrýva mnoho oča­ru­jú­cich miest
  • Náj­deš tu veľa prí­rod­nych kle­no­tov, ale aj hek­tické veľ­ko­mestá
  • Ak máš rád mest­ský kom­fort, no zá­ro­veň sa chceš ob­klo­piť prí­ro­dou, tieto mes­tečká sú pre teba ako stvo­rené

1. An­necy – met­ro­pola kve­ti­ná­čov a sy­rov

Ak si bláz­nom do pa­mia­tok, športu a syra, si v An­necy správne. Na za­čia­tok ur­čite ute­kaj k zámku Pa­lais de l’Île, ktorý stojí na tro­j­u­hol­ní­ko­vom os­trov­čeku upro­stred ka­nála a vy­zerá ako loď. V stre­do­veku bol síd­lom šľach­ti­cov a o pár ro­kov ne­skôr vä­ze­ním pre zlo­čin­cov. His­to­rické cen­trum nie je prí­liš roz­ľahlé, no aj tak ťa po­hltí. Vy­dláž­dené uličky, náb­re­žie s viac než 600 rozk­vit­nu­tými kve­ti­náčmi a tra­dičný sa­voj­ský trh v srdci mesta ťa ne­pustí. O An­necy sa ho­vorí, že je do­slova sy­ro­vým ne­bom, takže si pri­prav veľa pe­ňazí a niečo na pre­voz. Tvoje chu­ťové bunky do­stanú za­brať. 

2. Ave­iro – zeb­rie dom­čeky a lode ako na­ma­ľo­vané

Ave­iro je síce dru­hým naj­väč­ším mes­tom stred­ného Por­tu­gal­ska, no stále tu náj­deš pô­vabné ti­ché miesta. Po rov­no­men­nej rieke sa pre­má­vajú úzke fa­rebné loďky mo­li­ce­iroktoré sa vy­uží­vajú pri zbie­raní mor­ských rias. Z kre­sieb na pred­nej aj za­dnej strane sa do­zvieš veľa o tra­dič­nom spô­sobe ži­vota v meste. Pas­te­lové dom­čeky po­zdĺž brehu hrajú všet­kými far­bami a ur­čite ti ne­budú sta­čiť ani dva po­háre skve­lého miest­neho vína, aby si sa na nich vy­na­dí­val.  Táto ob­lasť však ukrýva ešte jednu pas­tvu pre oči. Štvr­ť­ho­dinku au­tom od mesta leží me­dzi pie­soč­nými du­nami a moc­ným At­lan­ti­kom ry­bár­ska de­dinka Casa Nova. Náj­deš tam pláž s fa­reb­nými pru­ho­va­nými dom­čekmi pal­he­i­rosktoré v mi­nu­losti slú­žili ako sklad ry­bár­skeho ná­ra­dia, no dnes sa v nich mô­žeš kom­for­tne uby­to­vať.

3. Kin­der­dijk – mes­tečko ve­ter­ných mly­nov

Ak sa vy­be­rieš do Rot­ter­damu, ve­nuj as­poň pol dňa ma­lému mes­tečku alebo skôr obci Kin­der­dijk. Po pol­ho­dine cesty au­tom sa do­sta­neš na miesto s naj­väč­šou kon­cen­trá­ciou his­to­ric­kých ve­ter­ných mly­nov v Ho­land­sku. De­vät­násť plne funkč­ných ob­rov sa týči k nebu už od 18. sto­ro­čia. Nie­ktoré sú dre­vené, iné z ka­meňa. Ani na se­kundu ne­pres­tá­vajú strá­žiť roz­pí­navý vodný ži­vel, pri­pra­vený be­hom nie­koľ­kých ho­dín spô­so­biť po­riadne zá­plavy. Je úplne jedno, kedy sa na túto pa­rádu prí­deš po­zrieť. Buď si okolo nej uro­bíš pe­šiu pre­chádzku, po­vo­zíš sa na bi­cykli alebo ti bude ro­biť krásnu pa­no­rámu pri kor­ču­ľo­vaní. Rieka tu to­tiž za­mŕza a je skve­lým mies­tom pre zimné ra­do­vánky. 

4. Åle­sund – mesto na troch os­tro­voch

Ak dá­vaš pred­nosť šálu pred plav­kami, no aj tak si du­šou os­tro­van, skús nav­ští­viť ma­lebné mes­tečko Åle­sund. Leží rozt­rú­sené po nie­koľ­kých os­trov­če­koch jed­ného z kle­no­tov nór­skych fjor­dov. Ge­i­ran­gerf­jord je známy vy­so­kými vo­do­pádmi, pre­krás­nou kra­ji­nou a opus­te­nými hor­skými de­din­kami. Kon­tras­tom k oko­li­tej pa­nen­skej prí­rode sú pô­vabné fa­rebné se­cesné dom­čeky. Ne­boli však vždy ta­kéto. Pô­vodne ry­bár­ske mes­tečko sa ob­lieklo do pes­trých fa­rieb tak tro­chu ne­dob­ro­voľne, keď ho pred vyše sto rokmi za­sia­hol ob­rov­ský po­žiar. Jedno je tu však stále rov­naké – nád­herný vý­hľad na Mount Ak­sia

5. Za­li­pie – kve­ti­nové domy

Prí­beh kve­ti­no­vých dom­če­kov v obci Za­li­pie v ju­ho­vý­chod­nom Poľ­sku za­čína tým, že jed­nej ku­chárke dym z va­re­nia nad ot­vo­re­ným oh­ňom ne­pekne za­far­bil steny jej prí­bytku. Vy­rie­šila to jed­no­du­cho: na steny na­ma­ľo­vala fa­rebné kve­tiny a z ne­dos­tatku uro­bila pred­nosť. Ne­trvalo dlho a po­dobne vy­zdo­be­nými cha­lu­pami sa to za­čalo v jej okolí iba hem­žiť. Veď aby aj nie, keď všetky gaz­diné mali rov­naký prob­lém. Pe­niaze ne­mali a tak si ženy mu­seli svoje ma­liar­ske ná­ra­die vy­ro­biť vlast­no­ručne. Na štetce po­u­ží­vali vlákna z krav­ských chvos­tov a farby si mie­šali z in­gre­dien­cií, ktoré boli práve po ruke. Ča­som sa z po­treby stalo ume­nie a tak kve­ti­nové ob­rázky pri­budli aj na von­kaj­šej fa­sáde. Vďaka tomu dnes mô­žeš pri svo­jom vý­lete do­sýta ob­di­vo­vať ľu­dové ume­nie tejto sta­ro­by­lej de­dinky, ktorá pô­sobí ako živý skan­zen.  

zdroj: Lidé a Země

Pridať komentár (0)