5 osob­nost­ných čŕt, kto­ré vedú k dlhé­mu živo­tu

Michal Ondro / 9. októbra 2016 / Lifehacking

Desiat­ky rokov trva­jú­ci výskum vie­dol k zis­te­niu, kto­ré osob­nost­né črty pre­dl­žu­jú život. Je pri­tom jas­né, že nie­kto­ré z nich sú od naro­de­nia zapí­sa­né v našich génoch. Ďal­šia štú­dia pre­uká­za­la, že sami ich v sebe len ťaž­ko iden­ti­fi­ku­je­me, no naši najb­liž­ší pria­te­lia by nám s tým moh­li pomôcť. 

Sve­do­mi­tosť

man-984271_1920

Až tri­sto man­žel­ských párov vo veku od 20 do 30 rokov sa zapo­ji­lo do štú­die, kto­rá trva­la 75 rokov. Výsled­ky výsku­mu doka­zu­jú, že ľudia, kto­rých pova­žu­jú ich pria­te­lia za sve­do­mi­tých, nie­len­že menej ris­ku­jú, no sú aj v živo­te dôklad­nej­ší, efek­tív­nej­ší a žijú dlh­šie. Táto osob­nost­ná cha­rak­te­ris­ti­ka pla­tí naj­mä v prí­pa­de mužov.

Účast­ní­ci štú­die si moh­li zvo­liť zopár najb­liž­ších pria­te­ľov, kto­rí násled­ne hod­no­ti­li ich osob­nosť pomo­cou dotaz­ní­ku, kto­rý sa skla­dal z 36 otá­zok. Tie­to otáz­ky sfor­mu­lo­val v roku 1940 psy­cho­lóg E. Lowell Kel­ly. Aby ved­ci doká­za­li, že je plat­ný aj v dneš­nej dob­re, porov­na­li ho s nie­koľ­ký­mi osob­nost­ný­mi tes­ta­mi súčas­nos­ti.

V úvo­de dotaz­ní­ku boli otáz­ky typu „Je fyzic­ky ener­gic­ký?“, neskôr sa stá­va­li viac osob­ný­mi, ako naprí­klad „Dosta­vu­je sa na dohod­nu­té stret­nu­tia načas?“

Otvo­re­nosť

Dru­hou život pre­dl­žu­jú­cou osob­nost­nou cha­rak­te­ris­ti­kou je otvo­re­nosť. Výskum doká­zal, že ľudia, kto­rí sú otvo­re­ní novým myš­lien­kam, nápa­dom, poci­tom a kon­cep­tom, sa doží­va­jú viac rokov ako ľudia, kto­rí sú pred sve­tom uzav­re­tí. Rov­na­ko ako sve­do­mi­tosť, aj otvo­re­nosť pre­dl­žu­je život viac mužom ako ženám.

Ved­ci nám teda radia, aby sme skú­ša­li viac nových vecí, nebá­li sa výziev a nie­len svo­jich blíz­kych poču­li, ale aj aktív­ne počú­va­li. Nikdy pred­sa nevieš, čo ti môže nová skú­se­nosť pri­niesť do živo­ta.

Emo­ci­onál­na sta­bi­li­ta

hipster-864391_1920

Táto osob­nost­ná cha­rak­te­ris­ti­ka má väč­ší vplyv na dlh­ší život u žien. Samoz­rej­me, že pre­dl­žu­je život aj mužom, no už žien sa radí medzi tie naj­dô­le­ži­tej­šie. Keď sa člo­vek nene­chá roz­há­dzať hoci­čím a je pánom svo­jich emó­cií, vte­dy je veľ­ká šan­ca, že bude žiť nie­len dlh­ší, ale aj šťast­nej­ší a spo­koj­nej­ší život.

Vľúd­nosť

Ďal­šou osob­nost­nou cha­rak­te­ris­ti­kou, kto­rá pre­dl­žu­je život viac ženám ako mužom, je vľúd­nosť a prí­ve­ti­vosť.

Táto štú­dia je pod­po­re­ná aj jed­ným nedáv­nym výsku­mom, kto­rý skú­mal sta­rých ľudí vo veku od 95 do 100 rokov, kde ženy tvo­ri­li 75 %. Zis­ti­lo sa, že všet­ci z nich hod­no­ti­li veľ­mi vyso­ko svoj postoj k bez­sta­rost­nos­ti a extro­ver­tnos­ti, kto­ré ich cha­rak­te­ri­zo­va­li počas živo­ta. Ženy sa však pokla­da­li aj za veľ­mi sve­do­mi­té, čo len potvr­dzu­je prvú spo­mí­na­nú osob­nost­nú črtu.

Schop­nosť pre­ja­viť poci­ty

person-1281768_1920

Aj toto zis­te­nie je pod­po­re­né nedáv­nou štú­di­ou ľudí vo veku od 95 do 100 rokov. Zis­ti­lo sa, že ľudia, kto­rí boli v živo­te bez­sta­rost­ní a extro­vert­ní, sa aj čas­tej­šie smia­li a nema­li prob­lém s verej­ným vyjad­ro­va­ním svo­jich emó­cií.

Štú­dia sa zaobe­ra­la sta­rý­mi ľuď­mi, tak­že je nároč­né s isto­tou tvr­diť, či si účast­ní­ci výskum vybu­do­va­li tie­to cha­rak­te­ris­ti­ky až v pokro­či­lom veku, ale­bo im sku­toč­ne dopo­moh­li k dlh­šie­mu živo­tu.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: favim.com

Pridať komentár (0)