5 osob­nost­ných čŕt, ktoré vedú k dlhému životu

Michal Ondro / 9. októbra 2016 / Tools a produktivita

Desiatky rokov trva­júci výskum vie­dol k zis­te­niu, ktoré osob­nostné črty pre­dl­žujú život. Je pri­tom jasné, že nie­ktoré z nich sú od naro­de­nia zapí­sané v našich génoch. Ďal­šia štú­dia pre­uká­zala, že sami ich v sebe len ťažko iden­ti­fi­ku­jeme, no naši najb­ližší pria­te­lia by nám s tým mohli pomôcť. 

Sve­do­mi­tosť

man-984271_1920

Až tri­sto man­žel­ských párov vo veku od 20 do 30 rokov sa zapo­jilo do štú­die, ktorá trvala 75 rokov. Výsledky výskumu doka­zujú, že ľudia, kto­rých pova­žujú ich pria­te­lia za sve­do­mi­tých, nie­lenže menej ris­kujú, no sú aj v živote dôklad­nejší, efek­tív­nejší a žijú dlh­šie. Táto osob­nostná cha­rak­te­ris­tika platí najmä v prí­pade mužov.

Účast­níci štú­die si mohli zvo­liť zopár najb­liž­ších pria­te­ľov, ktorí následne hod­no­tili ich osob­nosť pomo­cou dotaz­níku, ktorý sa skla­dal z 36 otá­zok. Tieto otázky sfor­mu­lo­val v roku 1940 psy­cho­lóg E. Lowell Kelly. Aby vedci doká­zali, že je platný aj v dneš­nej dobre, porov­nali ho s nie­koľ­kými osob­nost­nými tes­tami súčas­nosti.

V úvode dotaz­níku boli otázky typu „Je fyzicky ener­gický?“, neskôr sa stá­vali viac osob­nými, ako naprí­klad „Dosta­vuje sa na dohod­nuté stret­nu­tia načas?“

Otvo­re­nosť

Dru­hou život pre­dl­žu­jú­cou osob­nost­nou cha­rak­te­ris­ti­kou je otvo­re­nosť. Výskum doká­zal, že ľudia, ktorí sú otvo­rení novým myš­lien­kam, nápa­dom, poci­tom a kon­cep­tom, sa doží­vajú viac rokov ako ľudia, ktorí sú pred sve­tom uzav­retí. Rov­nako ako sve­do­mi­tosť, aj otvo­re­nosť pre­dl­žuje život viac mužom ako ženám.

Vedci nám teda radia, aby sme skú­šali viac nových vecí, nebáli sa výziev a nie­len svo­jich blíz­kych počuli, ale aj aktívne počú­vali. Nikdy predsa nevieš, čo ti môže nová skú­se­nosť pri­niesť do života.

Emo­ci­onálna sta­bi­lita

hipster-864391_1920

Táto osob­nostná cha­rak­te­ris­tika má väčší vplyv na dlhší život u žien. Samoz­rejme, že pre­dl­žuje život aj mužom, no už žien sa radí medzi tie naj­dô­le­ži­tej­šie. Keď sa člo­vek nene­chá roz­há­dzať hoci­čím a je pánom svo­jich emó­cií, vtedy je veľká šanca, že bude žiť nie­len dlhší, ale aj šťast­nejší a spo­koj­nejší život.

Vľúd­nosť

Ďal­šou osob­nost­nou cha­rak­te­ris­ti­kou, ktorá pre­dl­žuje život viac ženám ako mužom, je vľúd­nosť a prí­ve­ti­vosť.

Táto štú­dia je pod­po­rená aj jed­ným nedáv­nym výsku­mom, ktorý skú­mal sta­rých ľudí vo veku od 95 do 100 rokov, kde ženy tvo­rili 75 %. Zis­tilo sa, že všetci z nich hod­no­tili veľmi vysoko svoj postoj k bez­sta­rost­nosti a extro­ver­tnosti, ktoré ich cha­rak­te­ri­zo­vali počas života. Ženy sa však pokla­dali aj za veľmi sve­do­mité, čo len potvr­dzuje prvú spo­mí­nanú osob­nostnú črtu.

Schop­nosť pre­ja­viť pocity

person-1281768_1920

Aj toto zis­te­nie je pod­po­rené nedáv­nou štú­diou ľudí vo veku od 95 do 100 rokov. Zis­tilo sa, že ľudia, ktorí boli v živote bez­sta­rostní a extro­vertní, sa aj čas­tej­šie smiali a nemali prob­lém s verej­ným vyjad­ro­va­ním svo­jich emó­cií.

Štú­dia sa zaobe­rala sta­rými ľuďmi, takže je náročné s isto­tou tvr­diť, či si účast­níci výskum vybu­do­vali tieto cha­rak­te­ris­tiky až v pokro­či­lom veku, alebo im sku­točne dopo­mohli k dlh­šiemu životu.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: favim.com

Pridať komentár (0)