5 osved­če­ných tipov pre úspeš­nú pre­zen­tá­ciu

Oliver Meres / 7. marca 2016 / Lifehacking

Vieš, čo je Death by Power­po­int? Urči­te si to už videl: slaj­dy pre­pcha­té tex­tom, mili­ón ani­má­cií a pred­ná­ša­jú­ci sto­jí chrb­tom, mrm­lúc si pod nos vety, kto­ré číta z vlast­nej pre­zen­tá­cie. Tiež ti to lezie na ner­vy? Ako sa tomu vyhnúť a odpre­zen­to­vať ako pán? Pomôž si tými­to 5-timi rada­mi, kto­ré z tvo­jej prie­mer­nej pre­zky spra­via výni­moč­nú.

Napriek tomu, že väč­ši­na ľudí stá­le verí, že pre­zen­tá­cia je len text nalia­ty do Power­Po­in­tu s pek­ný­mi obráz­ka­mi a kaž­dou jed­nou ani­má­ci­ou, kto­rú prog­ram ponú­ka, opak je prav­dou.

Príp­ra­va dob­rej pre­zen­tá­cie totiž trvá nie­koľ­ko hodín, jej pred­nes je nároč­ný a musí byť do detai­lu pre­mys­le­ná od štruk­tú­ry až po tvo­ju ges­ti­ku­lá­ciu, rov­na­ko ako príp­ra­va na pra­cov­ný poho­vor. Väč­ši­na ľudí si to neuve­do­mu­je a potom je to fail, pri kto­rom zaspá­vaš. Ako sa podob­nej situ­ácii vyhnúť ti pora­dí tých­to 5 osved­če­ných tipov:

1. Pre­zen­tá­cia nie je o tex­te (a jeho číta­ní)

Ak si videl ľudí čítať text zo slaj­dov, bol to krás­ny prí­klad toho, ako sa pre­zen­tá­cie nero­bia. Power­Po­int ale­bo iná plat­for­ma je na to, aby pod­po­ri­la tvoj pred­nes, aby pomo­cou vizu­álu napo­moh­la tomu, aby si ľudia zapa­mä­ta­li, čo hovo­ríš. Struč­ne, jas­ne, výstiž­ne. Ak máš slaj­dy plné tex­tu, kto­rý čítaš, načo tam potom si? Jedi­ne tak na toto:

foto: executivespeaking.com.au

Tre­ba na to ísť úpl­ne opač­ne: kaž­dý slajd tre­ba využiť na to, aby upria­mil pozor­nosť na to, čo chceš pove­dať. Vizu­ál­nym vne­mom si totiž iba pomá­haš – ľudia si spo­ja to, čo hovo­ríš s tým, čo uvi­dia. Tak­to si tvoj mes­sa­ge nie len lep­šie zapa­mä­ta­jú, ale ich to bude aj baviť počú­vať. Vizu­ál teda nie je cie­ľom, ale pros­tried­kom.

Vieš, aké je štan­dard­né pra­vid­lo pre tex­ty v pre­zkách? Nie viac ako 6 slov na slajd. Nie, to nie je vtip, pro­fe­si­oná­li to sku­toč­ne odpo­rú­ča­jú. Viem, nedá sa to vždy. Ak to však doká­žeš, tvo­ja pre­zen­tá­cia bude spra­vid­la lep­šia. Pri­daj očný kon­takt mies­to číta­nia a vyhral si. Posled­ná pre­zka, kto­rú som robil, mala 30 slaj­dov a z toho 27 bolo čis­to obráz­ko­vých. Sprav to tiež a uvi­díš, že budeš mať úspech.

V pra­xi: Daj ľuďom obrá­zok, kto­rý je vtip­ný, výstiž­ný, prek­va­pi­vý, emoč­ne nabi­tý ale­bo inak zau­jí­ma­vý a bez toho, aby si ich musel inak upú­tať. Budú sami zve­da­ví, čo k tomu budeš ďalej hovo­riť. A o to ti pres­ne ide.

lecture

foto: pixabay.com

2. Roz­po­vedz ľuďom prí­beh

Naro­di­li sme sa, aby sme roz­prá­va­li prí­be­hy. Z psy­cho­ló­gie už dáv­no vie­me, že prí­be­hy sú pre člo­ve­ka kľú­čo­vé. Je tak jed­no­du­cho naprog­ra­mo­va­ný. Prá­ve pre­to tak radi počú­va­me vtip­né prí­ho­dy svo­jich zná­mych, pre­to poze­rá­me fil­my, pre­to číta­me kni­hy, a pre­to všet­ky det­ské roz­práv­ky vysvet­ľu­jú zása­dy morál­ky cez prí­be­hy. Prí­be­hy sú jed­no­du­cho to, čo chce kaž­dý. Ak doká­žeš vo svo­jej pre­zen­tá­cii dať ľuďom prí­beh, o úspech máš posta­ra­né.

Vyme­no­vať fak­ty vie kaž­dý a člo­vek pri tom skôr či neskôr od nudy zaspí (pozdra­vu­jem uspá­va­čov hadov citu­jú­cich skrip­tá na kated­re nejed­nej uni­ver­zi­ty). Ak dáš ale infor­má­ciám prí­beh, pub­li­kum ich prij­me úpl­ne inak. Stor­ku, kto­rá má pre nás význam a nie­kam nás posu­nu­la sa nemu­sí­me učiť naspa­mäť. Ak je auten­tic­ká, osob­ná a má pre nás dôle­ži­tý mes­sa­ge, jed­no­du­cho si ju zapa­mä­tá­me.

V pra­xi: pou­ži obrá­zok na ilus­trá­ciu a roz­po­vedz auten­tic­ký prí­beh z vlast­né­ho živo­ta. Obrá­zok spoj s citá­tom, kto­rý tú situ­áciu vysti­hu­je a voilá, všet­ci počú­va­jú, vedia sa s tebou iden­ti­fi­ko­vať, jeden zmy­sel pod­po­ru­je dru­hý a svo­je posols­tvo si vyjad­ril ele­gan­tne, jas­ne a zapa­mä­ta­teľ­ne.

Lecture

foto: pixabay.com

3. Zaú­toč na emó­cie

Ľudia nie sú zvyk­nu­tí nechať sa ovplyv­niť ale­bo pre­sved­čiť iba roz­umom. Argu­men­ty jed­no­du­cho nesta­čia: musíš ich pre­via­zať s emó­ci­ou. To môžeš spra­viť buď pomo­cou spo­mí­na­né­ho prí­be­hu ale­bo pomo­cou sil­ných obráz­kov. Ak ľudí budeš iba infor­mo­vať a pre­ve­dieš ich zozna­mom zora­de­ných infor­má­cií, nič nedo­siah­neš. Musíš docie­liť, aby nie­čo cíti­li.

V pra­xi: Obrá­zok je za tisíc slov. Hovo­ríš o nad­mer­nej pro­duk­cii odpa­du? Ukáž im zvie­ra­tá, kto­ré kvô­li odpa­du zomre­li. Sna­žíš sa pre­sved­čiť ľudí o finanč­nej šetr­nos­ti svoj­ho rie­še­nia? Ukáž im kopu min­cí, kto­rú ušet­ria, ak ho pou­ži­jú.

Okrem sil­ných emó­cií neza­bud­ni komu­ni­ká­ciu z času na čas odľah­čiť. Ako? Vti­pom. A nemys­lím tým lac­nú his­tor­ku z kniž­ky „Tisíc a jeden vtip“, ale nie­čo ori­gi­nál­ne a prí­jem­né, čím uká­žeš vlast­nú kre­a­ti­vi­tu. Nebuď prí­liš váž­ny, zahraj sa s pub­li­kom a ono sa ti odme­ní svo­jou pozor­nos­ťou. Tak­to neja­ko:

Girl

foto: pixabay.com

4. Úvod je naj­dô­le­ži­tej­ší

Zabud­ni na for­ma­li­ty a pred­sta­vo­va­nie sa. Aby si pub­li­kum zau­jal, musíš začať hneď z prvej a pri­niesť mu nie­čo, čo ho vtiah­ne a nepus­tí. Sta­čí ti k tomu mys­lieť na to, aby tvoj úvod bol:

  • Osob­ný – ak v úvod­nej čas­ti pre­zky roz­po­vieš osob­ný prí­beh ilus­tru­jú­ci dôle­ži­tý bod pre­zen­tá­cie, jed­no­du­cho a efek­tív­ne tak nasto­líš tému.
  • Neča­ka­ný – ukáž ľuďom nie­čo, čo je prek­va­pi­vé. Nie­čo, čo ide pro­ti ich oča­ká­va­niam. Sprav ale­bo povedz nie­čo, čo šoku­je. Emó­cia prek­va­pe­nia ich pri­nú­ti, aby sa zača­li sústre­diť a pre­bu­dí v nich zve­da­vosť na to, čo budeš hovo­riť ďalej.
  • Obo­ha­cu­jú­ci – ukáž ale­bo povedz ľuďom nie­čo, o čom dote­raz netu­ši­li. Začni s fot­kou, kto­rú nikdy nevi­de­li, prí­be­hom, o kto­rom nič neve­dia ale­bo šta­tis­ti­kou, kto­rú nikto nepoz­ná. Ľudia sú zve­da­ví a nasý­te­ním ich zve­da­vos­ti pomô­žeš aj sebe.
  • Spo­chyb­ňu­jú­ci – spo­chyb­ni bež­né pred­po­kla­dy a zna­los­ti. Zapoj pred­sta­vi­vosť pub­li­ka a vypro­vo­kuj ich otáz­kou. Keď nad ňou začnú roz­mýš­ľať, zra­zu si spra­vil z pasív­nych poslu­chá­čov aktív­ne pub­li­kum!
  • Vtip­ný – pou­ži humor a odľah­či atmo­sfé­ru v miest­nos­ti. Smiech je nákaz­li­vý a ak sa ti ho poda­rí vyvo­lať už na začiat­ku, máš všet­ky pred­po­kla­dy pre to, aby mala tvo­ja pre­zen­tá­cia úspech. Mož­no bude úpl­ne sta­čiť ten­to hafan:
hafan

foto: pixabay.com

V pra­xi: zabud­ni na úvo­dy s vlast­ným menom, obsa­hom pre­zen­tá­cie a omáč­ka­mi o tom, čo bude nasle­do­vať. Tak to učia zabe­tó­no­va­ní seni­oriSkoč do pre­zky po hla­ve a bude to zábav­né nie len pre teba, ale aj pre tých, kto­rí ťa počú­va­jú. Ori­gi­na­li­ta, dôvtip a humor sú tvo­ji­mi zbra­ňa­mi, tre­ba ich pre­to využiť!

5. Menej je viac

Na prvý pohľad by sa moh­lo zdať, že pre­zen­to­va­nie sa točí oko­lo tech­ni­ky, oko­lo toho, ako pri­pra­víš slaj­dy a čo na ne dáš. Opak je však prav­dou: slaj­dy nepot­re­bu­ješ vôbec. Ak sa bez nich nevieš pohnúť, zna­me­ná to, že nie si dosta­toč­ne pri­pra­ve­ný. Ak nie si dosta­toč­ne pri­pra­ve­ný, budeš na ne musieť naliať text. A to je začia­tok kon­ca ako som ho popi­so­val v úvo­de.

Skús na to ísť inak a pou­žiť môj obľú­be­ný trik: čier­ne slaj­dy. Je to pres­ne to, čo si mys­líš: čier­na plo­cha. Ak po desia­tich krás­nych fot­kách uká­žeš ľuďom čier­nu plo­chu, všet­ky oči idú auto­ma­tic­ky na teba a všet­ky uši ťa počú­va­jú. Vte­dy im dáš svoj naj­sil­nej­ší mes­sa­geBUM, vyhral si na celej čia­re.

Less is more

foto:pixabay.com

Menej je sku­toč­ne viac a pre­to sa neboj vyškr­tať z pre­zen­tá­cie všet­ko, čo sa netý­ka tvoj­ho hlav­né­ho posols­tva. Všet­ko tam jed­no­du­cho nezmes­tíš a o to dôle­ži­tej­šie je dať tomu pod­stat­né­mu pries­tor, kto­rý si zaslú­ži.

V pra­xi: pou­ží­vaj pek­né a jed­no­du­ché obráz­kymini­mum tex­tu. Dob­re sa zamys­li nad tým, aby pre­zka mala logic­kú štruk­tú­ru a myš­lien­ky ply­nu­li pri­ro­dze­ne a ľah­ko. Zapa­mä­taj si: nie je ťaž­ké spra­viť zlo­ži­tú pre­zen­tá­ciu. Ťaž­ké je spra­viť jed­no­du­chú.

Naj­dô­le­ži­tej­šie na koniec: nikdy, nikdy neza­bud­ni na to, že tech­ni­ka je vždy len tvo­jou pod­po­rou. Úspech ale­bo neús­pech pre­zen­tá­cie je na tebe a na old-scho­olo­vom pred­ná­ša­ní, v kto­rom si ty ako člo­vek vytvá­raš vzťah s tými, kto­rí ťa počú­va­jú. Sta­čí, ak nikdy nedo­vo­líš, aby slaj­dy na ste­ne stá­li medzi tebou a tvo­jim pub­li­kom a máš vyhra­té.

Tých­to 5 bodov len veľ­mi zľah­ka pre­šlo po povr­chu prob­le­ma­ti­ky pre­zen­tá­cií. Ak ich však dodr­žíš, garan­tu­jem ti, že tvo­je pre­zen­tá­cie budú mať dras­tic­ky väč­ší úspech a vyh­neš sa tomu, čo sa volá Death by Power­Po­int.ak ti nesta­či­lo, pre­čí­taj si kniž­ku Gar­ra Rey­nold­sa, v kto­rej sa dočí­taš ešte ove­ľa viac.

Stre­tol si sa už nie­ke­dy s Death by Power­Po­int? Aké sú tvo­je skú­se­nos­ti s pre­zen­tá­cia­mi? Podeľ sa s nami v komen­tá­rochinšpi­ruj aj ostat­ných! :)

Pridať komentár (0)