5 osved­če­ných tipov pre úspešnú pre­zen­tá­ciu

Oliver Meres / 7. marca 2016 / Startupy

Vieš, čo je Death by Power­po­int? Určite si to už videl: slajdy pre­pchaté tex­tom, milión ani­má­cií a pred­ná­ša­júci stojí chrb­tom, mrm­lúc si pod nos vety, ktoré číta z vlast­nej pre­zen­tá­cie. Tiež ti to lezie na nervy? Ako sa tomu vyhnúť a odpre­zen­to­vať ako pán? Pomôž si týmito 5-timi radami, ktoré z tvo­jej prie­mer­nej pre­zky spra­via výni­močnú.

Napriek tomu, že väč­šina ľudí stále verí, že pre­zen­tá­cia je len text naliaty do Power­Po­intu s pek­nými obráz­kami a kaž­dou jed­nou ani­má­ciou, ktorú prog­ram ponúka, opak je prav­dou.

Príp­rava dob­rej pre­zen­tá­cie totiž trvá nie­koľko hodín, jej pred­nes je náročný a musí byť do detailu pre­mys­lená od štruk­túry až po tvoju ges­ti­ku­lá­ciu, rov­nako ako príp­rava na pra­covný poho­vor. Väč­šina ľudí si to neuve­do­muje a potom je to fail, pri kto­rom zaspá­vaš. Ako sa podob­nej situ­ácii vyhnúť ti poradí týchto 5 osved­če­ných tipov:

1. Pre­zen­tá­cia nie je o texte (a jeho čítaní)

Ak si videl ľudí čítať text zo slaj­dov, bol to krásny prí­klad toho, ako sa pre­zen­tá­cie nero­bia. Power­Po­int alebo iná plat­forma je na to, aby pod­po­rila tvoj pred­nes, aby pomo­cou vizu­álu napo­mohla tomu, aby si ľudia zapa­mä­tali, čo hovo­ríš. Stručne, jasne, výstižne. Ak máš slajdy plné textu, ktorý čítaš, načo tam potom si? Jedine tak na toto:

foto: executivespeaking.com.au

Treba na to ísť úplne opačne: každý slajd treba využiť na to, aby upria­mil pozor­nosť na to, čo chceš pove­dať. Vizu­ál­nym vne­mom si totiž iba pomá­haš – ľudia si spoja to, čo hovo­ríš s tým, čo uvi­dia. Takto si tvoj mes­sage nie len lep­šie zapa­mä­tajú, ale ich to bude aj baviť počú­vať. Vizuál teda nie je cie­ľom, ale pros­tried­kom.

Vieš, aké je štan­dardné pra­vidlo pre texty v pre­zkách? Nie viac ako 6 slov na slajd. Nie, to nie je vtip, pro­fe­si­onáli to sku­točne odpo­rú­čajú. Viem, nedá sa to vždy. Ak to však doká­žeš, tvoja pre­zen­tá­cia bude spra­vidla lep­šia. Pri­daj očný kon­takt miesto číta­nia a vyhral si. Posledná pre­zka, ktorú som robil, mala 30 slaj­dov a z toho 27 bolo čisto obráz­ko­vých. Sprav to tiež a uvi­díš, že budeš mať úspech.

V praxi: Daj ľuďom obrá­zok, ktorý je vtipný, výstižný, prek­va­pivý, emočne nabitý alebo inak zau­jí­mavý a bez toho, aby si ich musel inak upú­tať. Budú sami zve­daví, čo k tomu budeš ďalej hovo­riť. A o to ti presne ide.

lecture

foto: pixabay.com

2. Roz­po­vedz ľuďom prí­beh

Naro­dili sme sa, aby sme roz­prá­vali prí­behy. Z psy­cho­ló­gie už dávno vieme, že prí­behy sú pre člo­veka kľú­čové. Je tak jed­no­du­cho naprog­ra­mo­vaný. Práve preto tak radi počú­vame vtipné prí­hody svo­jich zná­mych, preto poze­ráme filmy, preto čítame knihy, a preto všetky det­ské roz­právky vysvet­ľujú zásady morálky cez prí­behy. Prí­behy sú jed­no­du­cho to, čo chce každý. Ak doká­žeš vo svo­jej pre­zen­tá­cii dať ľuďom prí­beh, o úspech máš posta­rané.

Vyme­no­vať fakty vie každý a člo­vek pri tom skôr či neskôr od nudy zaspí (pozdra­vu­jem uspá­va­čov hadov citu­jú­cich skriptá na katedre nejed­nej uni­ver­zity). Ak dáš ale infor­má­ciám prí­beh, pub­li­kum ich prijme úplne inak. Storku, ktorá má pre nás význam a nie­kam nás posu­nula sa nemu­síme učiť naspa­mäť. Ak je auten­tická, osobná a má pre nás dôle­žitý mes­sage, jed­no­du­cho si ju zapa­mä­táme.

V praxi: použi obrá­zok na ilus­trá­ciu a roz­po­vedz auten­tický prí­beh z vlast­ného života. Obrá­zok spoj s citá­tom, ktorý tú situ­áciu vysti­huje a voilá, všetci počú­vajú, vedia sa s tebou iden­ti­fi­ko­vať, jeden zmy­sel pod­po­ruje druhý a svoje posols­tvo si vyjad­ril ele­gan­tne, jasne a zapa­mä­ta­teľne.

Lecture

foto: pixabay.com

3. Zaú­toč na emó­cie

Ľudia nie sú zvyk­nutí nechať sa ovplyv­niť alebo pre­sved­čiť iba roz­umom. Argu­menty jed­no­du­cho nesta­čia: musíš ich pre­via­zať s emó­ciou. To môžeš spra­viť buď pomo­cou spo­mí­na­ného prí­behu alebo pomo­cou sil­ných obráz­kov. Ak ľudí budeš iba infor­mo­vať a pre­ve­dieš ich zozna­mom zora­de­ných infor­má­cií, nič nedo­siah­neš. Musíš docie­liť, aby niečo cítili.

V praxi: Obrá­zok je za tisíc slov. Hovo­ríš o nad­mer­nej pro­duk­cii odpadu? Ukáž im zvie­ratá, ktoré kvôli odpadu zomreli. Sna­žíš sa pre­sved­čiť ľudí o finanč­nej šetr­nosti svojho rie­še­nia? Ukáž im kopu mincí, ktorú ušet­ria, ak ho pou­žijú.

Okrem sil­ných emó­cií neza­budni komu­ni­ká­ciu z času na čas odľah­čiť. Ako? Vti­pom. A nemys­lím tým lacnú his­torku z knižky „Tisíc a jeden vtip“, ale niečo ori­gi­nálne a prí­jemné, čím uká­žeš vlastnú kre­a­ti­vitu. Nebuď prí­liš vážny, zahraj sa s pub­li­kom a ono sa ti odmení svo­jou pozor­nos­ťou. Takto nejako:

Girl

foto: pixabay.com

4. Úvod je naj­dô­le­ži­tejší

Zabudni na for­ma­lity a pred­sta­vo­va­nie sa. Aby si pub­li­kum zau­jal, musíš začať hneď z prvej a pri­niesť mu niečo, čo ho vtiahne a nepustí. Stačí ti k tomu mys­lieť na to, aby tvoj úvod bol:

  • Osobný – ak v úvod­nej časti pre­zky roz­po­vieš osobný prí­beh ilus­tru­júci dôle­žitý bod pre­zen­tá­cie, jed­no­du­cho a efek­tívne tak nasto­líš tému.
  • Neča­kaný – ukáž ľuďom niečo, čo je prek­va­pivé. Niečo, čo ide proti ich oča­ká­va­niam. Sprav alebo povedz niečo, čo šokuje. Emó­cia prek­va­pe­nia ich pri­núti, aby sa začali sústre­diť a pre­budí v nich zve­da­vosť na to, čo budeš hovo­riť ďalej.
  • Obo­ha­cu­júci – ukáž alebo povedz ľuďom niečo, o čom dote­raz netu­šili. Začni s fot­kou, ktorú nikdy nevi­deli, prí­be­hom, o kto­rom nič neve­dia alebo šta­tis­ti­kou, ktorú nikto nepozná. Ľudia sú zve­daví a nasý­te­ním ich zve­da­vosti pomô­žeš aj sebe.
  • Spo­chyb­ňu­júci – spo­chybni bežné pred­po­klady a zna­losti. Zapoj pred­sta­vi­vosť pub­lika a vypro­vo­kuj ich otáz­kou. Keď nad ňou začnú roz­mýš­ľať, zrazu si spra­vil z pasív­nych poslu­chá­čov aktívne pub­li­kum!
  • Vtipný – použi humor a odľahči atmo­sféru v miest­nosti. Smiech je nákaz­livý a ak sa ti ho podarí vyvo­lať už na začiatku, máš všetky pred­po­klady pre to, aby mala tvoja pre­zen­tá­cia úspech. Možno bude úplne sta­čiť tento hafan:
hafan

foto: pixabay.com

V praxi: zabudni na úvody s vlast­ným menom, obsa­hom pre­zen­tá­cie a omáč­kami o tom, čo bude nasle­do­vať. Tak to učia zabe­tó­no­vaní seni­oriSkoč do pre­zky po hlave a bude to zábavné nie len pre teba, ale aj pre tých, ktorí ťa počú­vajú. Ori­gi­na­lita, dôvtip a humor sú tvo­jimi zbra­ňami, treba ich preto využiť!

5. Menej je viac

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pre­zen­to­va­nie sa točí okolo tech­niky, okolo toho, ako pri­pra­víš slajdy a čo na ne dáš. Opak je však prav­dou: slajdy nepot­re­bu­ješ vôbec. Ak sa bez nich nevieš pohnúť, zna­mená to, že nie si dosta­točne pri­pra­vený. Ak nie si dosta­točne pri­pra­vený, budeš na ne musieť naliať text. A to je začia­tok konca ako som ho popi­so­val v úvode.

Skús na to ísť inak a pou­žiť môj obľú­bený trik: čierne slajdy. Je to presne to, čo si mys­líš: čierna plo­cha. Ak po desia­tich krás­nych fot­kách uká­žeš ľuďom čiernu plo­chu, všetky oči idú auto­ma­ticky na teba a všetky uši ťa počú­vajú. Vtedy im dáš svoj naj­sil­nejší mes­sageBUM, vyhral si na celej čiare.

Less is more

foto:pixabay.com

Menej je sku­točne viac a preto sa neboj vyškr­tať z pre­zen­tá­cie všetko, čo sa netýka tvojho hlav­ného posols­tva. Všetko tam jed­no­du­cho nezmes­tíš a o to dôle­ži­tej­šie je dať tomu pod­stat­nému pries­tor, ktorý si zaslúži.

V praxi: pou­ží­vaj pekné a jed­no­du­ché obrázkymini­mum textu. Dobre sa zamysli nad tým, aby pre­zka mala logickú štruk­túru a myš­lienky ply­nuli pri­ro­dzene a ľahko. Zapa­mä­taj si: nie je ťažké spra­viť zlo­žitú pre­zen­tá­ciu. Ťažké je spra­viť jed­no­du­chú.

Naj­dô­le­ži­tej­šie na koniec: nikdy, nikdy neza­budni na to, že tech­nika je vždy len tvo­jou pod­po­rou. Úspech alebo neús­pech pre­zen­tá­cie je na tebe a na old-scho­olo­vom pred­ná­šaní, v kto­rom si ty ako člo­vek vytvá­raš vzťah s tými, ktorí ťa počú­vajú. Stačí, ak nikdy nedo­vo­líš, aby slajdy na stene stáli medzi tebou a tvo­jim pub­li­kom a máš vyhraté.

Týchto 5 bodov len veľmi zľahka pre­šlo po povr­chu prob­le­ma­tiky pre­zen­tá­cií. Ak ich však dodr­žíš, garan­tu­jem ti, že tvoje pre­zen­tá­cie budú mať dras­ticky väčší úspech a vyh­neš sa tomu, čo sa volá Death by Power­Po­int.ak ti nesta­čilo, pre­čí­taj si knižku Garra Rey­noldsa, v kto­rej sa dočí­taš ešte oveľa viac.

Stre­tol si sa už nie­kedy s Death by Power­Po­int? Aké sú tvoje skú­se­nosti s pre­zen­tá­ciami? Podeľ sa s nami v komen­tá­rochinšpi­ruj aj ostat­ných! :)

Pridať komentár (0)