5 projektov, ktoré na Slovensku prerazili so svojim pestrofarebným biznisom

Mária Ambrozová / 4. marca 2019 / Biznis

  • Dneš­ných oslá­ven­cov už ne­od­bi­ješ ried­kou ky­ti­cou čer­ve­ných ka­ra­fiá­tov
  • Trendy sa me­nia úplne všade, a teda aj v kve­ti­nár­stvach
  • Za­lo­žiť si biz­nis v tomto od­vetví je dnes oveľa jed­no­duch­šie ako v mi­nu­losti
zdroj: Ateliér Jarabina/Ateliér Papaver
  • Dneš­ných oslá­ven­cov už ne­od­bi­ješ ried­kou ky­ti­cou čer­ve­ných ka­ra­fiá­tov
  • Trendy sa me­nia úplne všade, a teda aj v kve­ti­nár­stvach
  • Za­lo­žiť si biz­nis v tomto od­vetví je dnes oveľa jed­no­duch­šie ako v mi­nu­losti

Dosť bolo ume­lých ky­tíc fa­rieb, ktoré len tak ne­vy­mys­líš, z módy vy­šli už aj exo­tické or­chi­dey, kto­rých sú plné pa­ne­lá­kové okná. Vra­ciame sa späť k prí­rode, in­te­riér sa opäť plní ze­le­ňou a ky­tice sú hus­tej­šie a väč­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Opäť je v móde po­da­ro­vať za­sa­denú rast­linu a o sta­rost­li­vosti o fi­kusy sa dnes v MHD-čke roz­prá­vajú aj dvad­siat­ničky. Pri­ná­šame ti 5 skve­lých prí­kla­dov toho, ako sa dá prá­cou s kvetmi u nás uži­viť.

Ate­liér Ja­ra­bina

Len ne­dávno sa nám po­da­rilo tento je­di­nečný ate­liér nav­ští­viť osobne. S jeho ma­ji­teľ­kou, Ro­ber­tou Ho­ro­ny­o­vou, sme sa po­roz­prá­vali o tom, aké to bolo bolo vy­zliecť si do­ktor­ský plášť a pre­sed­lať na flo­ris­tiku, kto­rej sa ni­kdy pred­tým ne­ve­no­vala. Za veľmi krátky čas sa pr­votná in­ves­tí­cia vo výške pri­bližne 20-ti­síc eur do­ká­zala Ro­berte vrá­tiť a už dnes je v mier­nom pluse. Ok­rem kla­sic­kých ky­tíc či sva­dob­ných vý­zdob si v ate­li­éri Ja­ra­bina na Du­naj­skej ulici priamo v Sta­rom meste pra­vi­delne mô­žeš uží­vať aj kre­a­tívne works­hopy.

„Na­šimi do­dá­va­teľmi sú lo­kálni far­mári pri Bu­da­pešti, kto­rých sme ob­ja­vili iba mi­nulý rok, takže s nimi te­raz bu­deme spo­lu­pra­co­vať už druhú se­zónu. Čo sa týka slo­ven­ských do­dá­va­te­ľov, už som s ne­ja­kými ko­mu­ni­ko­vala, ale ešte stále ne­majú do­sta­točne ši­roké port­fó­lio kve­tov na to, aby nám ve­deli zá­so­bo­vať celé kve­ti­nár­stvo, resp. aby ve­deli po­skyt­núť šir­šiu škálu kve­tov, z kto­rých by sme ve­deli zo­sta­vo­vať aj sva­dobné vý­zdoby. Slo­ven­skí do­dá­va­te­lia sa ale for­mujú a keď budú mať jed­ného dňa šir­šiu po­nuku pro­duk­tov, rada s nimi za­čnem spo­lu­pra­co­vať,“ po­ve­dala pre Star­ti­tup Ro­berta. Celý roz­ho­vor si mô­žeš pre­čí­tať TU.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Ja­ra­bina (@ate­lier_ja­ra­bina),


Plan­ti­zia

Sym­pa­tický pá­rik Eva a Ma­túš sa roz­hodli svoju lásku k ze­leni pre­ta­viť do vlast­ného pod­ni­ka­nia, kto­rému dali ná­zov Plan­ti­zia. Hoci sa ich pes­to­va­teľ­ské za­čiatky spá­jajú s kla­si­kou – muš­kátmi, dnes ich už mnohí po­znajú ako lo­veb­rand z tr­ho­vísk, pre­tože si u nich kú­pili pô­vabnú rast­linku, ria­so­guľky, te­rá­riá, su­ku­lenty, mä­sož­ravky, trendy vodné či vzdušné rast­liny. Za­tiaľ čo najprv si ob­ľú­bili len fo­to­gra­fiu či blog, ich Ins­ta­gram sa rýchlo stal hi­tom a roz­ši­ro­vať sa za­čalo aj ich rast­linné krá­ľov­stvo. Keďže na Star­ti­tup si o Plan­ti­zii do­po­siaľ ne­po­čul, mu­síme to na­pra­viť. Ma­túša a Evu sme oslo­vili a už čo­skoro si pre­čí­taš o nich viac.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa PLAN­TI­ZIA rast­liny & de­ko­rá­cie (@plan­ti­zia),

Ate­liér Pa­pa­ver

Pí­sal sa rok 2010, keď sa ka­ma­rátky Lenka a Katka sa roz­hodli, že na Slo­ven­sku spô­so­bia malú re­vo­lú­ciu. Ot­vo­rili svoje prvé kve­ti­nár­stvo, kde by si len márne hľa­dal kla­siku v po­dobe na­pevno zvia­zaný, za­la­ko­va­ných ky­tíc.

„Veľmi dobre si na za­čiatky spo­mí­nam. Za­čí­nali sme v čase, keď ni­kto ne­ro­bil to, čo my. Na jed­nej strane to znie ako vý­hoda, pre­tože ne­máte kon­ku­ren­ciu, ale na dru­hej strane to zna­mená, že mu­síte zá­kaz­níka nie­len nájsť, ale aj zme­niť jeho ste­re­otypný po­hľad na kve­ti­novú es­te­tiku. A to si vy­ža­duje ex­trémne množ­stvo vy­na­lo­že­nej ener­gie,“ po­ve­dala Lenka pre Star­ti­tup v na­šom ne­dáv­nom roz­ho­vore.

Od­vtedy sa Ate­liér Pa­pa­ver z Tr­navy pre­sťa­ho­val do Bra­ti­slavy, diev­čatá majú za se­bou nie­koľko veľmi úspeš­ných spo­lu­prác, pri­pra­vujú pra­vi­delné works­hopy, kto­rých at­mo­sféra je jed­no­du­cho snová a už v ja­nu­ári 2017 sa im po­da­rilo do­siah­nuť break-even po­int. Viac si o ich práci mô­žeš pre­čí­tať TU.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Ate­liér Pa­pa­ver (@ate­lier­pa­pa­ver),

Svok­rine ja­zyky

Túto no­vinku na mape na­šich kve­ti­nárs­tiev a rast­li­ná­rií náj­deš v no­vo­ot­vo­re­nej pre­vádzke na Ko­šic­kej ulici v Bra­ti­slave. Svok­rine ja­zyky vy­tvo­rila sa­moz­vaná sku­pinka nad­šen­cov a ma­nia­kov do „ur­ban jounge“, ktorá má jed­no­du­cho rada všetko pekné. Ok­rem rast­lín majú vo svo­jej po­nuke aj všetko, čo k sta­rost­li­vosti o ne po­tre­bu­ješ.

Na svo­jom webe píšu: „Veľmi nám zá­leží na tom, od­kiaľ naše pro­dukty po­chá­dzajú. Mnohí ani ne­tu­šia, koľko ši­kov­ných di­zaj­né­rov sa na­chá­dza okolo nás, teda na Slo­ven­sku či v Čes­kej re­pub­like. My sme sa roz­hodli ich vy­hľa­dať a do­stať ku vám ich krásne vý­robky. Sme to­tiž pre­sved­čení, že si to za­slú­žia a ich práca je sku­točne kva­litná. Väč­šina vý­rob­kov, ktoré u nás náj­dete, preto po­chá­dza z rúk lo­kál­nych vý­rob­cov a di­zaj­né­rov.“ Keďže ani Svok­rine ja­zyky (no uznaj, že ten ná­zov sa ta­ké­muto biz­nisu do­ko­nale hodí) u nás na Star­ti­tup ešte pries­tor ne­dos­tali, už čo­skoro sa tak udeje. Máš sa na čo te­šiť.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Svok­rine ja­zyky (@svok­ri­ne­ja­zyky),

Bo­ta­ni­cal Lab

Ori­gi­nálny con­cept store za­me­raný na rast­liny pod hla­vič­kou Bo­ta­ni­cal Lab, sa nám tak­tiež po­da­rilo nav­ští­viť len ne­dávno. Lenka vy­štu­do­vala de­jiny ume­nia, Zuzka psy­cho­ló­giu, no obe sa v jed­nom zho­dujú. Chcú za­bud­núť na stro­jené aranž­mány z 90. ro­kov a ro­biť veci inak.

„Sme hrdé na to, že sa mô­žeme ra­diť k no­vej ge­ne­rá­cii flo­ris­tov, ktorí sa sna­žia oži­viť tra­dičný a za­be­hnutý sor­ti­ment, a to hlavne pod­po­rou do­má­cich pes­to­va­te­ľov a upus­te­ním od ne­eticky pes­to­va­ných kve­tov z ce­lého sveta. Ruže z Ek­vá­doru či Kene u nás bu­dete hľa­dať ťažko. Na­ším uni­ká­tom sú te­rá­riá – záh­radky v skle, ktoré sme za­čali ro­biť ako prví a stali sa ta­kým na­ším em­blé­mom,“ po­ve­dali pre Star­ti­tup. Celý roz­ho­vor, kde sa do­zvieš omnoho viac náj­deš TU.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Bo­ta­ni­cal Lab (@bo­ta­ni­cal.lab),

Pridať komentár (0)