5 Slovákov, ktorí patria medzi top manažérov na Slovensku

Linda Cebrová / 31. októbra 2018 / Biznis

zdroj: sng, changeforslovakia.sk
  • Už čo­skoro sa Slo­ven­sko do­zvie, kto je Ma­na­žé­rom roka 2018
  • Ide o tra­dičné oce­ne­nie, ktoré ude­ľuje týž­den­ník TREND už od roku 2005

Pre­stíž­nou ce­nou Ma­na­žér roka sa môžu po­chvá­liť také mená, ako je za­kla­da­teľ her­nej spo­loč­nosti Pi­xel Fe­de­ra­tion, Ši­mon Šicko, či ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET, Ri­chard Marko. Oce­ne­nie na zá­klade hla­so­va­nia či­ta­te­ľov Trendu a osob­ností eko­no­miky Slo­ven­ska zís­kal aj Ma­rián Šef­čo­vič, ob­chodný ria­di­teľ spo­loč­nosti Ko­fola pre Českú a Slo­ven­skú re­pub­liku.

Mi­nulý rok si tento ti­tul od­nie­sol bý­valý ria­di­teľ RTVS, Vác­lav Mika. Jeho pra­covnú dráhu za­čí­nal v Česko-slo­ven­skej te­le­ví­zii v Bra­ti­slave. Kon­com 90. ro­kov tak­po­ve­diac na ze­le­nej lúke za­kla­dal Rá­dio Ex­pres, ktoré je do­dnes sta­bil­ným líd­rom na trhu. Po od­chode z rá­dia sa vrá­til do te­le­víz­neho pro­stre­dia a do­stal šancu nie­len udr­žať, ale aj po­sil­niť Mar­kízu v po­zí­cii jed­notky. Jeho me­diálna ka­ri­éra sa za­vŕ­šila v RTVS.


Sám úspeš­ného ma­na­žéra de­fi­nuje takto: “Úspešný ma­na­žér musí stáť v čele pro­ce­sov a vziať za ne zod­po­ved­nosť. Dri­ving po­si­tion je pre neho kľú­čová, ale vo svo­jom aute musí mať svoju po­sádku, ktorú získa a udrží. Iba so zain­te­re­so­va­nými pro­fe­si­onálmi do­stiahne cieľ.”

O pre­stížne oce­ne­nie aj tento rok za­bo­juje 5 no­mi­nan­tov. Toto sú oni:

Mi­chal Meško – Mar­ti­nus

Mi­chal Meško je CEO naj­väč­šieho in­ter­ne­to­vého kníh­ku­pec­tva na Slo­ven­sku. Svoju ka­ri­éru za­čal už na škole, keď do­slova pre­pa­dol po­čí­ta­čom a prog­ra­mo­va­niu. Po­stupne sa na­učil veci, ktoré v da­nom čase ovlá­dal len má­lo­kto. Ako štu­dent na­prog­ra­mo­val we­bovú stránku re­fe­raty.sk, ktorú ne­skôr pre­dal por­tálu at­las.sk.

O jeho ši­kov­nosti sa do­zve­deli aj ma­ji­te­lia ka­men­ného kníh­ku­pec­tva Mar­ti­nus v Mar­tine. Oslo­vili ho na spo­lu­prácu a Mi­chal im po­mo­hol vy­bu­do­vať mi­mo­riadne úspešný knižný ob­chod cez in­ter­net. Mar­ti­nus.sk je mo­men­tálne v SR naj­väčší in­ter­ne­tový ob­chod s kni­hami. Mi­chal Meško je od roku 2006 spo­lu­ma­ji­te­ľom firmy Mar­ti­nus a v sú­čas­nosti sa ve­nuje pre­dov­šet­kým mar­ke­tingu.

Ale­xan­dra Kusá – SNG

Ale­xan­dra Kusá je už od roku 2010 šéf­kou SNG. Keď na túto po­zí­ciu na­stu­po­vala, chcela podľa jej slov uká­zať, že aj štátna in­šti­tú­cia môže fun­go­vať mo­derne, že sa dá pre­lo­miť to naše tra­dičné: nech­ceme, ne­vieme, ne­mô­žeme. Zá­ro­veň však ve­dela, že spo­ločne s tí­mom mu­sia pra­co­vať aj na ob­raze in­šti­tú­cie na­vo­nok. A to najmä tak, že chcú kul­ti­vo­vať a spá­jať.


“S tým úzko sú­visí aj re­kon­štruk­cia. Celé prí­ze­mie bude pat­riť služ­bám pre ve­rej­nosť. Mám taký ti­chý am­bi­ci­ózny plán – ga­lé­ria Tate Mo­den zme­nila celú štvrť v Lon­dýne, ja by som chcela, aby re­kon­štruk­cia SNG zme­nila as­poň dve ulice,” ho­vorí Kusá pre TREND.

Bra­ni­slav Klo­cok – OFZ

Na čele orav­ského vý­robcu fe­roz­lia­tin OFZ je za­tiaľ len šesť ro­kov, no s fir­mou je pre­via­zaný už od det­stva. Jeho otec v nej pra­co­val celý ži­vot a on sám do nej na­stú­pil už po­čas štú­dia na vy­so­kej škole. Ako vý­konný ria­di­teľ ot­vo­ril Bra­ni­slav Klo­cok firmu svetu, pri­vie­zol so se­bou ľudí zo za­hra­ni­čia s no­vým po­hľa­dom na veci a zme­nil mys­le­nie v pod­niku. Podľa fi­nanč­ného por­tálu Fins­tat spo­loč­nosť OFZ, a.s. v roku 2017 zvý­šila zisk z 674 515 € na 14,32 mil. € a tržby jej na­rástli o 67 % na 171,8 mil. €.

Mi­lan Ve­selý – Slo­valco

Mi­lan Ve­selý je ro­dák zo Ždiaru, ktorý už ce­lých trid­sať ro­kov pra­cuje v žiar­skych hli­ni­kár­ňach. Ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom Slo­valca, ktoré tam s mo­der­nej­šou i eko­lo­gic­kej­šou vý­ro­bou hli­níka vy­bu­do­val nór­sky kon­cern Norsk Hydro, je už šest­násť ro­kov. Jemu zve­rená firma patrí dl­ho­dobo k naj­zis­ko­vej­ším veľ­ko­fab­ri­kám v kra­jine.

Spo­loč­nosť Slo­valco, a.s. v roku 2015 zvý­šila zisk o  22 % na 36,11 mil. € a tržby jej klesli na 434,3 mil. €. A ako sám Mi­lan Ve­selý vníma ria­de­nie jeho tímu? „Ja svo­jich ľudí vlastne ani ne­ma­na­žu­jem. Skôr ich ve­diem k tomu, aby sa ve­deli ria­diť sami,“ po­ve­dal Mi­lan Ve­selý v roz­ho­vore pre TREND.

Ro­man Ju­ráš – Ge­ne­rali

Ro­man Ju­ráš po­má­hal už v roku 1996 za­kla­dať po­is­ťovňu Ge­ne­rali. No tak ako aj pred dvad­sia­timi rokmi aj dnes si drží rov­nakú stra­té­giu. Spo­ločne s tí­mom chceli vy­bu­do­vať niečo veľké a úspešné. A po­da­rilo sa. “Veľa som nad tým ne­roz­mýš­ľal, skôr sme s tým „start-upo­vým“ tí­mom ve­rili, že vy­bu­du­jeme veľkú po­is­ťovňu. I dnes je na­šou stra­té­giou start-upové mys­le­nie, aby sme rýchlo re­a­go­vali na že­la­nia kli­en­tov,”  ho­vorí Ro­man Ju­ráš pre TREND.

Ro­man Ju­ráš bol od roku 2001 čle­nom pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti a o rok na to bol po­ve­rený re­a­li­zo­va­ním pro­jektu stra­te­gic­kej spo­lu­práce s VÚB ban­kou. Ná­sledne v rámci pen­zij­nej re­formy za­kla­dal dô­chod­kovú správ­cov­skú spo­loč­nosť VÚB Ge­ne­rali d.s.s., v kto­rej vie­dol jej pred­sta­ven­stvo.

V roku 2007 bol vy­me­no­vaný za ge­ne­rál­neho ria­di­teľa spo­loč­nosti Ge­ne­rali Po­is­ťovňa, a.s. a zod­po­vedný za príp­ravu fú­zie s Čes­kou po­is­ťov­ňou -Slo­ven­sko. Od roku 2008 pra­cuje Ro­man Ju­ráš pre Ge­ne­rali Ver­si­che­rung AG vo Viedni ako šéf ban­ko­po­is­te­nia a rov­nako kom­pe­tenč­ného cen­tra pre ban­ko­po­is­te­nie pre celú sku­pinu Ge­ne­rali.

Meno Ma­na­žéra roka sa do­zvieš už 6. no­vem­bra.

Pridať komentár (0)