5 slovenských podnikateliek, ktoré sa nebáli otvoriť dvere do sveta biznisu

Mária Ambrozová / 8. marca 2019 / Biznis

  • Dnešný Me­dzi­ná­rodný deň žien nás in­špi­ro­val vy­tvo­riť malý zo­znam mien, ktoré by si si mal za­pa­mä­tať
  • Čaká na teba gas­tro, di­zajn aj zero waste pro­jekt
zdroj: archív Hound/archív Natália Gapľovská
  • Dnešný Me­dzi­ná­rodný deň žien nás in­špi­ro­val vy­tvo­riť malý zo­znam mien, ktoré by si si mal za­pa­mä­tať
  • Čaká na teba gas­tro, di­zajn aj zero waste pro­jekt

Dnes osla­vujú všetky ženy sveta svoj svia­tok. Roz­dá­vajú sa ka­ra­fiáty a bon­bo­ni­éry a pri­po­mína sa ich od­hod­la­nosť, sila a dô­le­ži­tosť rov­nosti s opač­ným po­hla­vím. To, ako firmy na svo­jich so­ciál­nych sie­ťach tento deň vní­majú, sme ti pred­sta­vili v ran­nom článku (náj­deš TU), no bola by škoda ne­pri­po­me­núť ti aj pár dô­le­ži­tých mien. Mien z ob­lasti, ktorá je nám najb­liž­šia. Uro­bili sme pre teba vý­ber pia­tich zau­jí­ma­vých žien slo­ven­ského biz­nisu, ktoré by si mal po­znať a po­da­rilo sa nám s nimi spo­lu­pra­co­vať.

Si­mona Bu­din­ská

Si­mona je mi­mo­riadne ak­tívna mi­lov­níčka dob­rej kávy, ktorá má čo po­ve­dať o slo­ven­skej gas­tro scéne. Jej meno si mô­žeš spo­jiť s úspeš­ným pro­jek­tom Ká­vič­kári.sk, no na svo­jom konte má aj dve knihy. Jed­nou z nich je be­de­ker slo­ven­ských ka­viarní Top miesta na Slo­ven­sku a dru­hou (ne)učeb­nica Gas­tro­love pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov v gas­tro­nó­mii. Pre Star­ti­tup do­konca na­pí­sala vý­borný člá­nok, kde zhr­nula 7 ti­pov, ktoré ti po­môžu ak si chceš ot­vo­riť vlastnú ka­via­reň (náj­deš TU).

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Gas­tro­love (@ne­uceb­nica_gas­tro­love),

Bar­bora Fig­ľu­šová

Mla­dučká pod­ni­ka­teľka z Ho­reh­ro­nia pod­niká s ču­čo­ried­kami a do­má­cim me­dom a jej usi­lovná práca jej pri­niesla do­konca aj ti­tul Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska 2018 aj Za­čí­na­júca pod­ni­ka­teľka roka (viac si o jej pro­jekte pre­čí­taš TU). Ťaží z veľ­kej po­pu­la­rity do­má­cej pro­duk­cie a je veľmi ak­tívna na so­ciál­nych sie­ťach. Je tiež tvá­rou lo­kál­nej fas­hion značky Fake Folk (roz­ho­vor s nimi náj­deš TU).

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Č U Č O R I E D K O V O (@cu­co­ried­kovo),

Na­tá­lia Gap­ľov­ská

Škod­livé pa­ra­fí­nové sviečky sa Na­tá­lia roz­hodla vy­me­niť za eko­lo­gic­kej­šiu al­ter­na­tívu a jej značka LU­MI­NIA vy­tvo­rila uni­kátnu re­cep­túru mie­ša­nia šies­tich vos­kov, s je­di­neč­nými vô­ňami, ktoré do ovzdu­šia ne­vy­púš­ťajú žiadne škod­li­viny, a teda sú úplne bez­pečné. Pred­viedla ich do­konca aj na veľ­trhu v Pa­ríži. Viac sa do­zvieš v na­šom roz­ho­vore.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa LU­MI­NIA Na­tu­ral Lu­xury (@lu­mi­nia.crys­tal.cand­les),

Re­becca Ša­fa­ri­ková

So svo­jimi zdan­livo jed­no­du­chými pro­duktmi je Re­becca známa po ce­lom svete. Vy­tvára štý­lové vôdzky pre psy, ktoré mô­žeš po­va­žo­vať za malý šperk pre štvor­no­hých chl­pá­čov. Na ich vý­robu po­u­žíva čisto slo­ven­ské ma­te­riály a vý­roba pre­bieha v bra­ti­slav­skom ate­li­éri.

„Ko­mu­ni­ko­vať s kli­en­tami a uve­rej­ňo­vať fotky ich štvor­no­hých mi­lá­či­kov, ktorí no­sia Hound, je pre mňa veľ­kým po­te­še­ním. So­ciálne siete ako Fa­ce­book a Ins­ta­gram sú v prí­pade značky pre psov ide­ál­nym mar­ke­tin­go­vým ná­stro­jom. Ľu­dia na nich zdie­ľajú nie­len svoje zá­žitky, ale radi sa po­chvá­lia aj svo­jimi štvor­no­hými mi­lá­čikmi. Denne nám ľu­dia po­sie­lajú fo­to­gra­fie svo­jich psí­kov, ktorí hrdo no­sia naše pro­dukty. Je to úžasný zdroj in­špi­rá­cie, vďaka kto­rému si môžu kli­enti po­zrieť, ako na iných psí­koch vy­zerá jed­not­livý mo­del, a to im často krát po­môže roz­hod­núť sa,“ pre­zra­dila v na­šom roz­ho­vore, ktorý náj­deš TU.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa hound.sk (@hound.sk),

Petra Br­la­y­ová

Petra sta­vila vo svo­jom biz­nise na re­la­tívne ne­zvy­čajný ma­te­riál, kto­rým je ko­rok. Vy­rába z neho štý­lové ba­tohy, pe­ňa­ženky, tašky a taš­tičky a jej pro­dukty sa te­šia veľ­kej ob­ľube. V roz­ho­vore pre Star­ti­tup po­ve­dala: „Zis­tila som, že na Slo­ven­sku sa také niečo zo­hnať nedá a vi­dela som dieru na na­šom trhu. Ob­jed­nala som si prvú kor­kovú ka­belku od do­dá­va­teľa, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jem do­dnes, aby som sa pre­sved­čila o kva­lite kor­ko­vej módy. V marci 2017 vzni­kol es­hop CORK it a vo feb­ru­ári 2018 som ot­vo­rila aj malý sho­wroom.“ Ur­čite sa oplatí spoz­nať jej prácu a za­pá­le­nie pre pod­ni­ka­nie.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa COR­Kit (@cor­kit.slo­va­kia),

Toto bola pä­tica žien, ktoré na Slo­ven­sku ro­bia biz­nis a mal by si o nich ve­dieť viac. Ak bu­deš pra­vi­delne sle­do­vať Star­ti­tup, ur­čite už one­dlho vy­spo­ve­dáme ďal­šie a ďal­šie am­bi­ci­ózne pod­ni­ka­teľky. Takže zo­staň na­la­dený.

Pridať komentár (0)