5 štan­dar­dov, ktoré firma Apple v minu­losti odstrá­nila a naštvala tak zákaz­ní­kov

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 12. septembra 2016 / Tech a inovácie

Nemu­síš byť zrovna fanú­šik Apple, aby ti neušla kon­tro­verzná novinka, ktorú (ne)obsahuje iPhone 7. Spo­loč­nosť sa totiž roz­hodla odstrá­niť 3,5mm jack na slú­chadlá. To samoz­rejme vyvo­lalo vlnu nega­tív­nych reak­cií zo strany zákaz­ní­kov. Nie je to ale vôbec po prvý krát, čo tento tech­no­lo­gický gigant odstrá­nil štan­dardy, na ktoré sme si zvykli.

Odstrá­ne­nie dis­ke­to­vej mecha­niky v iMac G3

V roku 1998 sa spo­loč­nosť Apple podu­jala k odváž­nemu kroku. V svo­jej novinke iMacu G3 sa roz­hodli vyne­chať štan­dard, kto­rým dis­po­no­val v tej dobe každý počí­tač — dis­ke­tovú mecha­niku. Okrem toho sa zba­vili aj por­tov SCSI a ADB, ktoré sa pou­ží­vali na pri­po­je­nie pev­ných dis­kov. Pred­nosť rad­šej dali nie­koľ­kým USB por­tom. Aj napriek tomu, že v súčas­nosti je USB snáď naj­roz­ší­re­nej­ším konek­to­rom, v tej dobe to vyvo­lalo vlnu nega­tív­nych reak­cií.

zdroj: stevesonian.com

CD/DVD mecha­nika prvého Mac­Bo­oku Air

Ďal­šia spúšť sa na Apple zva­lila v roku 2008, kedy pred­sta­vili tro­j­icu nových Mac­Bo­okov. Medzi nimi bola aj prvá gene­rá­cia Mac­Bo­oku Air. Šlo o note­book, ktorý bol na svoju dobu neuve­ri­teľne štíhly. Bohu­žiaľ za cenu CD/DVD mecha­niky a Ether­net portu. Pre zákaz­ní­kov, ktorí túžili po poze­raní DVD v Mac­Bo­oku Air, si spo­loč­nosť pri­pra­vila 99 dolá­rový “adap­tér”.

zdroj: businessinsider.com

iPhone 5 a Light­ning konek­tor

V roku 2012 zas Apple “naštval” fanú­ši­kov tým, že v iPhone 5 vyme­nil starý 30-pinový konek­tor na nabí­ja­nie za, dnes cel­kom bežný, Light­ning. Dnes určite každý oce­ňuje tento menší a tenší konek­tor, ale v 2012 to nie všetci chá­pali. Opäť ale mal každý mož­nosť dokú­piť si adap­tér na starý konek­tor.

zdroj: anandtech.com

Len jeden port v Mac­Bo­oku?

His­tó­ria sa opa­kuje aj pri nových Mac­Bo­okoch. V tomto prí­pade sa spo­loč­nosť roz­hodla zba­viť väč­šiny konek­to­rov. Nenáj­deme tu žiadne USB 3.0, žiadny konek­tor na sie­ťové pri­po­je­nie ani HDMI. Všetko nahra­dil jediný — USB-C. Tra­dične to ale môže vyrie­šiť nie­ktorý z adap­té­rov.

zdroj: mashable.com

A samoz­rejme 3,5mm jack

A na záver tu máme 3,5mm jack na slú­chadlá. Aj v tomto prí­pade sa spo­loč­nosť roz­hodla zaris­ko­vať a uro­biť krok vpred. Či to bol krok správ­nym sme­rom alebo skok vedľa uvi­díme až časom.

zdroj: businessinsider.comthinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)