5 tajom­stiev úspe­chu Elona Muska

Henrieta Balázsová / 10. november 2016 / Business

Člo­vek, kto­rého netreba nikomu pred­sta­vo­vať. Jed­nými obdi­vo­vaný, inými kri­ti­zo­vaný. Nepo­chybne však neoby­čajne úspešný. Toto je jeho 5 tajom­stiev úspeš­ného pod­ni­ka­nia.

1. Pra­cuj naozaj tvrdo

V pôvod­nom znení – „Work super hard“. Elon pova­žuje roz­hod­nu­tie pra­co­vať na svo­jom sne naozaj tvrdo za prvý krok k úspe­chu. Tvoja moti­vá­cia musí byť dosta­točne veľká nato, aby si sa kvôli nej doká­zal vzdať vecí, ktoré boli pre teba dote­raz samoz­rej­mos­ťou. K roz­be­hnu­tiu pod­ni­ka­nia budeš potre­bo­vať určitý obnos finan­cií, takže určite rátaj s tým, že nejaký čas sa budeš musieť uskrom­niť. Musk upo­zor­ňuje aj na mini­mum voľ­ného času. Pra­cuje tvoja kon­ku­ren­cia 50 hodín týž­denne? Podľa neho v tom prí­pade musíš ty odpra­co­vať týž­denne 100 hodín. Si ochotný pod­stú­piť tieto obety?

Elon Musk, co-founder and chief executive officer of Tesla Motors Inc., speaks during the unveiling of the company's "Powerwall' at an event in Hawthorne, California, U.S., on Thursday, April 30, 2015. Musk unveiled a suite of batteries to store electricity for homes, businesses and utilities, saying a greener power grid furthers the company's mission to provide pollution-free energy. Photographer: Tim Rue/Bloomberg via Getty Images

Zdroj: fortune.com

2. Pri­tiahni si do života tých správ­nych ľudí

Druhá vec, ktorú by si mal pred štar­tom pod­ni­ka­nia vedieť, je podľa Elona schop­nosť pri­lá­kať skve­lých ľudí. Každá spo­loč­nosť je totiž sku­pi­nou ľudí, kto­rej úče­lom je vytvo­re­nie pro­duktu alebo služby, po kto­rej je dopyt. V tejto sku­pine však musí fun­go­vať istá „ché­mia“. Svo­jej práci sa totiž nie­kto dokáže naplno oddať len vtedy, keď ju miluje. Toto pra­vidlo je však využi­teľné nie­len v pra­cov­nej, ale aj v osob­nej oblasti. Obklop sa dob­rými ľuďmi vo všet­kom, čo robíš.

3. Sústreď sa výhradne na pro­dukt alebo službu

Mnoho spo­loč­ností míňa nemalé finančné pros­triedky na výdavky, ktoré sú podľa Elona v koneč­nom dôsledku úplne zby­točné. Ako prí­klad uvá­dza spoju spo­loč­nosť Tesla, kto­rej bud­get na reklamné účely nikdy nepre­sia­hol 0. Nemalé ušet­rené inves­tí­cie vkladá Musk rad­šej do výskumu a vývoja nových tech­no­ló­gií, či do ich samot­nej výroby. Tesla vsá­dza na to, že vysoko kva­lit­ným a pre­pra­co­va­ným výrob­kom robia reklamu samotní spo­kojní zákaz­níci. Ak teda tvoja inves­tí­cia síce zvy­šuje pre­daj výrobku, no nezvy­šuje jeho kva­litu, Elon radí – nein­ves­tuj.

Elon Musk, co-founder and chief executive officer of Tesla Motors Inc., pauses during an interview at the company's assembly plant in Fremont, California, U.S., on Wednesday, July 10, 2013. Tesla, is building Model S electric sedans faster than its initial 400-a-week goal as demand and the companys production skills increase, Musk said. Photographer: Noah Berger/Bloomberg via Getty Images

Zdroj: huffingtonpost.com

4. Nene­chaj sa ovplyv­niť trendmi

Podľa slov Muska sa musíš naučiť roz­li­šo­vať, čo naozaj dáva zmy­sel a je trvácne, a čo je len dočas­ným tren­dom. Je to veľmi náročné a vyža­duje si to veľa snahy a úsi­lia, ale pokiaľ vytvá­raš nejaký nový pro­dukt, je to nevy­hnut­nos­ťou. Elon pri­tom v mno­hých svo­jich pre­ja­voch odka­zuje na prvý fyzi­kálny prin­cíp, ktorý hovorí o tom, že pravú pod­statu vecí obja­víme len vtedy, ak sa postup­ným odkrý­va­ním všet­kého ostat­ného dosta­neme k jej jadru.

5. Neboj sa ris­ko­vať

Kedy je správny čas ris­ko­vať? Elon ti dá jed­no­du­chú odpo­veď – čím skôr. Zdô­raz­ňuje pri­tom, že naji­de­ál­nej­šie je naj­väč­šie riziko pod­stú­piť, kým si ešte sám – bez zalo­že­nej rodiny. Potom už totiž neris­ku­ješ len svoj vlastný osud, ale osud celej svo­jej rodiny, za ktorú si zod­po­vedný. A hlavne, keď sa odvá­žiš pod­stú­piť nejaké riziko, vždy to rob len pre veci, ktoré zato naozaj stoja.

Zdroj: simplethingcalledlife.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lnc.com

Pridať komentár (0)