5 vecí, s ktorými by si mal skončiť. Tvoj život bude bez nich lepší

Henrieta Balázsová / 9. februára 2019 / Lifehacking

  • Po celý svoj ži­vot zbie­rame ne­jaké skú­se­nosti, veci či myš­lienky.
  • Preto je ob­čas po­trebné upra­tať si ako svoju do­mác­nosť, tak aj svoju my­seľ.
  • Pri spra­tá­vaní oboch sa pri­tom mô­žeš zba­viť is­tých vecí, ktoré ti už viac ne­pri­ná­šajú žia­den úži­tok a sú ti len na ob­tiaž.
zdroj: pexels
  • Po celý svoj ži­vot zbie­rame ne­jaké skú­se­nosti, veci či myš­lienky.
  • Preto je ob­čas po­trebné upra­tať si ako svoju do­mác­nosť, tak aj svoju my­seľ.
  • Pri spra­tá­vaní oboch sa pri­tom mô­žeš zba­viť is­tých vecí, ktoré ti už viac ne­pri­ná­šajú žia­den úži­tok a sú ti len na ob­tiaž.

#1: Zbav sa ob­le­če­nia, ktoré už ne­pot­re­bu­ješ

Máš nie­kedy po­cit, že máš viac ob­le­če­nia, než by si po­tre­bo­val? Ak ho ne­vy­uží­vaš a len ti stojí v skrini, zbav sa ho – bez ohľadu nato, aká bola jeho cena. Po­uži pri­tom pra­vidlo jed­ného roka – ak si na sebe ne­jaký kus ob­le­če­nia ne­mal dl­h­šie ako je­den rok, na­di­šiel čas roz­lú­čiť sa s ním. Spoj prí­jemné s uži­toč­ným a vy­trie­dené ob­le­če­nie v dob­rom stave da­ruj nie­komu, komu ešte spraví ra­dosť.

#2: Pre­ruš kon­takty s to­xic­kými ľuďmi

Ty vieš, ktorí sú to, aj keď to nie­kedy možno nech­ceš vi­dieť. Môžu to byť ľu­dia, ktorí z teba v prie­behu nie­koľ­kých mi­nút do­kážu vy­sať všetku ener­giu. Tiež to môžu byť „pria­te­lia“, ktorí pri tebe stoja len vtedy, keď sa ti darí, no keď po­tre­bu­ješ ich po­moc, oto­čia sa ti chrb­tom. Fa­lošní a ne­úp­rimní ľu­dia tiež ne­pat­ria do okruhu, s kto­rým by si mal pes­to­vať svoje vzťahy. Pre­ru­šiť s nie­kým kon­takty nie je jed­no­du­ché, no ak to do­ká­žeš, sám sebe za to po­ďa­ku­ješ.

#3: Vy­hý­baj sa ne­zdra­vému jedlu

Jedlo je tvo­jím pa­li­vom a tvoje telo je presne v ta­kom stave, ako ho „kŕ­miš“. Ak sa stra­vu­ješ ne­zdra­vým jed­lom, ne­mô­žeš oča­ká­vať, že bu­deš plný sily, opti­mizmu a ener­gie. Telo to­tiž musí spra­co­vať všetky kon­zer­vačné látky a che­mi­ká­lie, ktoré doň for­mou jedla do­sta­neme. A keďže po­cit šťas­tia so zdra­vím sú­visí veľmi úzko, na­ozaj pre­mýš­ľaj nad tým, aké menu si do­pra­ješ.

#4: Zbav sa všet­kých ne­vy­rie­še­ných zá­le­ži­tostí

Ne­vy­rie­šené veci – či už osobné ale pra­covné, sú jed­ným z naj­väč­ších po­stra­chov kaž­dého, kto jed­no­du­cho chce byť šťastný. Zá­le­ži­tosti s ot­vo­re­ným kon­com ťa budú ne­us­tále má­tať a obe­rať o ener­giu tým, že na ne ne­pres­tajne bu­deš mys­lieť. Tieto myš­lienky sú psy­chic­kými blokmi, ktoré by si mal zo svojho ži­vota okam­žite od­strá­niť. Ak je v tvo­jich si­lách niečo vy­rie­šiť alebo do­kon­čiť – urob to čím skôr. Ak to v tvo­jich si­lách nie je, jed­no­du­cho to ne­chaj ísť – s ve­do­mím, že to ne­stojí zato.

#5: Od­stráň zo svojho ži­vota všetky ne­pot­rebné veci

Vy­čleň si nie­koľko dní na sku­točné „ge­ne­rálne upra­to­va­nie“ a po­vy­ha­dzuj zo svojho prí­bytku všetko, čo už ni­kdy ne­bu­deš po­tre­bo­vať. Pri nie­kto­rých ve­ciach to môže byť ťažké, no ak k nim ne­máš vy­bu­do­vaný ne­jaký ex­trémny ci­tový vzťah a ne­pou­ží­vaš ich, na­ozaj sa s nimi roz­lúč.

Urob si po­ria­dok aj vo všet­kých pa­pie­roch, stohy sta­rých do­ku­men­tov, ktoré už ni­kdy ne­bu­deš po­tre­bo­vať ťa len obe­rajú o ener­giu pri hľa­daní po­treb­ných vecí. Ak to do­ká­žeš, vpus­tíš do svojho prí­bytku a do svo­jej mysle vlnu po­zi­tív­nej ener­gie.

Zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)