5 výni­moč­ných kníh, ktoré sa oplatí pre­čí­tať každý rok

Jakub Jablonický / 3. december 2016 / Business

Nie­ktoré knihy sú s kaž­dým pre­čí­ta­ním lep­šie a lep­šie. Tu je 5 kníh, ktoré si každý rok pre­čí­tam znova, a vždy v nich náj­dem niečo uži­točné.

Peter Druc­ker – Mana­žo­va­nie seba samého

AD-ManageOneself-BookReview

Foto: anticioduke.com

Naj­lep­šia self-help kniha, aká bola kedy napí­saná. Pôvodne to bol člá­nok, ktorý v roku 1999 vyšiel v Har­vard Busi­ness Review a v roku 2008 bol vydaný v kniž­nej forme.

Seba­poz­na­nie je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších kva­lít a Mana­žo­va­nie seba samého ponúka jeden z naj­lep­ších spô­so­bov, ako ho dosiah­nuť.

Rutina bež­ného života často vedie ku ten­den­cii žiť život so zapnu­tým auto­pi­lo­tom. Po tom, ako strá­viš roky v jed­nej práci, si začneš mys­lieť, že o nej vieš všetko. Pre­sta­neš rásť. Práve preto odpo­rú­čam túto knihu. Náj­deš v nej totiž všetko, čo potre­bu­ješ na udr­ža­nie seba­kri­tic­kého prí­stupu.

Lebo ako môžeš byť kri­tický ku ostat­ným, ak nepri­stu­pu­ješ kri­ticky sám ku sebe? Mana­žo­va­nie seba samého je pre mňa neus­tá­lou pri­po­mien­kou toho, že osoba, ktorá potre­buje byť mana­žo­vaná naj­viac, som ja.

Epik­te­tus – Manuál na život

epictetus

Foto: hcpdts.com

Ďal­šia krátka kniha. A rov­nako dobrá. Manuál na život je presne tým, čo jeho názov sľu­buje.

Nesú­hla­sím so všet­kým, čo Epik­te­tus v tejto knihe tvrdí, no na to, že bola napí­saná pred 2000 rokmi, je stále extrémne rele­vantná.

Táto kniha, zalo­žená na Epik­te­to­vej filo­zo­fii sto­icizmu, posky­tuje šir­šiu per­spek­tívu na ľud­stvo. Ľudia mali vždy prob­lémy so seba­ve­do­mím, rodi­nou, prá­cou, ostat­nými ľuďmi atď. Istým spô­so­bom sa v tomto ohľade od čias Epik­teta nič nezme­nilo. A to je cel­kom upo­ko­ju­júce.

Char­les Buko­wski – Na pošte
postoffice

Foto: liveauctioneers.com

Často hovo­rím o tom, ako svoj život nebe­riem prí­liš vážne. A Buko­wski má na mňa v tomto smere veľmi významný vplyv.

Inte­lek­tu­áli (ktorí sa berú prí­liš vážne) ho nená­vi­dia. Vraj neve­del písať. Mne je to jedno.

Jeho knihy sú jed­nými z naj­vtip­nej­ších a naj­zá­bav­nej­ších, aké boli kedy napí­sané. A Na pošte je z nich moja najob­ľú­be­nej­šia. Vždy keď ju čítam, vybu­chu­jem smie­chom.

Na pošte je román o 12 rokoch, ktoré Buko­wski pre­már­nil ako poštár počas 50-tych a 60-tych rokov minu­lého sto­ro­čia. Počas urči­tého obdo­bia si mohol denne dovo­liť iba dve sladké tyčinky za 5 cen­tov.

Jeho prvý román bol vydaný až v roku 1971, keď mal 51 rokov. Trvalo mu teda VEĽMI dlho, kým dosia­hol úspech.

Susan Jef­fers – Maj strach a napriek tomu konaj2a7ea2681715500e3af63c7f25f0e419
Foto: pinimg.com

Strach nás obme­dzuje každý deň. Kniha Susan Jef­fer­so­vej ti dá prak­tické tipy, ako ho kon­tro­lo­vať.

Vra­vím kon­tro­lo­vať, lebo strach je niečo, čoho sa nikdy úplne nez­ba­víš. A práve preto po tejto knihe sia­ham každý rok.

Strach je taká základná emó­cia, že je veľmi ľahké sa v ňom uto­piť. No ak sa ti nepo­darí tomu vyhnúť, skon­čil si. Názov knihy hovorí za všetko. Maj strach, no nene­chaj ho zabrá­niť tomu, aby si konal.

Wil­liam Strunk a E.B. White – Základy šty­lis­tiky
elements_style_01

Foto: mistercrew.com

Už si nie­kedy dostal email, správu alebo report a nedo­ká­zal si sa dopra­co­vať k tomu, čo chce pove­dať? Alebo si pre­čí­tal celú stránku neja­kej spo­loč­nosti ale netu­šíš, čo vlastne robia? A čo články, ktoré nedá­vajú žia­den zmy­sel?

A teraz sa na to pozri z opač­nej strany. Je veľmi prav­de­po­dobné, že si už napí­sal niečo, čo nebolo úplne zro­zu­mi­teľné. Všet­kým sa nám to z času na čas podarí.

Každá práca dnes zahŕňa aspoň nejakú formu písom­nej komu­ni­ká­cie. A preto sú Základy šty­lis­tiky dôle­žité pre všet­kých – nie len pre žur­na­lis­tov a spi­so­va­te­ľov. Naučia ťa totiž mys­lieť a písať čisto a zro­zu­mi­teľne, čo je v dneš­nom svete určite veľmi cenné.

Zdroj: dariusforoux.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)