50 najlepších reštaurácií sveta. Víťaz nie je od nás až tak ďaleko

Richard Vitkovský / 9. júla 2018 / Food biznis

  • Na ce­lom svete exis­tujú ti­síce a ti­síce re­štau­rá­cií. Len tie naj­vy­chy­te­nej­šie z nich sa však do­stanú me­dzi top 50 naj­lep­ších
  • Ak nav­ští­viš kto­rú­koľ­vek re­štau­rá­ciu z tohto reb­ríčka, mal by si si mať za­ru­čenú kva­litu a ma­xi­málne uspo­ko­je­nie svo­jich chu­ťo­vých po­há­ri­kov
  • Do týchto pre­vá­dzok sa bu­deš s ra­dos­ťou vra­cať znova a znova
zdroj: Osteria Francescana in Modena
  • Na ce­lom svete exis­tujú ti­síce a ti­síce re­štau­rá­cií. Len tie naj­vy­chy­te­nej­šie z nich sa však do­stanú me­dzi top 50 naj­lep­ších
  • Ak nav­ští­viš kto­rú­koľ­vek re­štau­rá­ciu z tohto reb­ríčka, mal by si si mať za­ru­čenú kva­litu a ma­xi­málne uspo­ko­je­nie svo­jich chu­ťo­vých po­há­ri­kov
  • Do týchto pre­vá­dzok sa bu­deš s ra­dos­ťou vra­cať znova a znova

Každé mesto na svete má svoju ob­ľú­benú re­štau­rá­ciu. Pre­vádzky, kde sa môže člo­vek po­riadne na­jesť v sú­čas­nosti vy­ras­tajú ako huby po daždi, av­šak nie vždy pre­žijú. Re­štau­račný biz­nis je to­tiž ťažký orie­šok a kon­ku­ren­cia je ob­rov­ská. Upú­tať roz­maz­na­ného zá­kaz­níka, ktorý chce kva­litu, ši­roký vý­ber, čerstvé su­ro­viny, vy­ni­ka­júcu ob­sluhu a, sa­moz­rejme, prí­jemné pro­stre­die nie je jed­no­du­ché. Nie­ktorí pre­vádz­ko­va­te­lia sa však tra­fili presne do vkusu zá­kaz­níka. Sila ich značky a kva­lita ich slu­žieb je taká ob­rov­ská, že sa umiest­nili v top 50 re­štau­rá­cií na ce­lom svete.

Ak nav­ští­viš kto­rú­koľ­vek z nich, mal by si byť mi­ni­málne spo­kojný. Ak sa roz­hod­neš pre nie­ktorú z top 10, mal by si byť de­fi­ni­tívne spo­kojný. Prvé miesto ob­sa­dila ta­lian­ska re­štau­rá­cia Os­te­ria Fran­ces­cana, ktorá sta­bilne strieda miesta v top trojke. V roku 2016 bola na pr­vom mieste. O rok ne­skôr spadla na miesto druhé. Dnes sa ocitla opäť na pr­vej priečke. Čo robí táto re­štau­rá­cia inak?

Za úspeš­nou re­štau­rá­ciou stojí Mas­simo Bot­tura, ktorý už od ma­lička so zá­uj­mom sle­do­val svoju matku, babku a tetu pri príp­rave ro­din­ných je­dál. Láska k jedlu ho pri­viedla tam, kde je te­raz. V roku 1995 sa roz­ho­dol za­lo­žiť  re­štau­rá­ciu Os­te­ria Fran­ces­cana. Mas­simo  je známy svo­jim hra­vým prí­stu­pom k príp­rave kla­sic­kých je­dál. Mi­luje ich nie­len pri­pra­vo­vať, ale rád sa hrá s ich vzhľa­dom. Zá­kaz­ník vždy ocení fan­tas­ticky vy­ze­ra­júce jedlo. Hra­vosť je v tomto prí­pade ces­tou k úspe­chu.

Mas­simo si pre­bral cenu za naj­lep­šiu re­štau­rá­ciu v sprie­vode svo­jej ženy Lary. Sláv­nostná ce­re­mó­nia pre po­zva­ných hostí sa ko­nala v meste Bil­bao v Špa­niel­sku. Reb­rí­ček tých naj­lep­ších re­štau­rá­cií má kaž­do­ročne pod pal­com Wil­liam Reed Bu­si­ness Me­dia. Jedná sa o me­diálnu spo­loč­nosť, ktorá vy­dáva vlastný ma­ga­zín o biz­nise. Reb­rí­ček je zo­sta­vený na zá­klade hla­sov od viac ako ti­sícky ma­ji­te­ľov re­štau­rá­cií, šéf­ku­chá­rov, blo­ge­rov a od­bor­ní­kov na dobré jedlo.

Top 50 naj­lep­ších re­štau­rá­cií sveta 2018:

1. Os­te­ria Fran­ces­cana, Mo­dena, Ta­lian­sko

2. El Cel­ler de Can Roca, Gi­rona, Špa­niel­sko

3. Mi­ra­zur, Men­ton, Fran­cúzko

4. Ele­ven Ma­di­son Park, New York

5. Gag­gan, Bang­kok

6. Cen­tral, Lima

7. Maido, Lima

8. Ar­pège, Pa­ríž

9. Mu­ga­ritz, San Se­bas­tian, Špa­niel­sko

10. Asa­dor Et­xe­barri, Axpe, Špa­niel­sko

11. Qu­in­to­nil, Me­xico City

12. Blue Hill at Stone Barns, Po­can­tico Hills, USA

13. Pu­jol, Me­xico City

14. Ste­i­re­reck, Vie­deň

15. White Rab­bit, Mos­kva

16. Piazza Du­omo, Alba, Ta­lian­sko

17. Den, To­kio

18. Disf­ru­tar, Bar­ce­lona, Špa­niel­sko

19. Ge­ra­nium, Ko­daň

20. At­tica, Mel­bourne

21. Alain Du­casse au Plaza At­hé­née, Pa­ríž

22. Na­ri­sawa, To­kio

23. Le Ca­lan­dre, Ru­bano, Ta­lian­sko

24. Ul­tra­vi­olet by Paul Pai­ret, Šan­ghaj

25. Cosme, New York

26. Le Ber­nar­din, New York

27. Bo­ragó, San­tiago

28. Odette, Sin­ga­pur

29. Pa­vil­lon Le­do­yen, Pa­ríž

30. D.O.M., São Paulo

31. Ar­zak, San Se­bas­tian, Špa­niel­sko

32. Tic­kets, Bar­ce­lona

33. The Clove Club, Lon­dýn

34. Ali­nea, Chi­cago

35. Ma­a­emo, Oslo

36.  Re­ale, Cas­tel di San­gro, Ta­lian­sko

37. Res­tau­rant Tim Raue, Ber­lín

38. Lyle’s, Lon­dýn

39. As­trid y Gas­tón, Lima

40. Sep­time, Pa­ríž

41. Ni­hon­ry­ori  Ry­uGin, To­kio

42. The Led­bury, Lon­dýn

43.  Azur­mendi, Lar­ra­betzu, Špa­niel­sko

44. Mikla, Is­tan­bul

45. Din­ner by Hes­ton Blu­ment­hal, Lon­dýn

46. Sai­son, San Fran­cisco

47. Sch­loss Schau­ens­tein, Fürs­te­nau, Švaj­čiar­sko

48. Hiša Franko, Ko­ba­rid, Slo­vin­sko

49. Nahm, Bang­kok

50. The Test Kit­chen, Kap­ské Mesto

zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)