50 rokov doza­du sa autá radi­kál­ne zme­ni­li. A tak­to to zača­lo

Dárius Polák / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Prvé supe­rau­to Lam­borg­hi­ni Miu­ra ten­to rok osla­vo­va­lo 50-te naro­de­ni­ny. Pri pred­sta­ve­ní v roku 1966 šoko­va­lo auto­mo­bi­lo­vý svet, a to nie­len svo­jim vzhľa­dom.

Za krás­nou vymo­de­lo­va­nou karo­sé­ri­ou Mar­cel­la Gan­di­ni­ho je dizajn, kto­rý pred­sta­vo­val kom­plet­nú novin­ku medzi auta­mi a kto­ré­mu sa poda­ri­lo spus­tiť vte­dy úpl­ne nový kon­cept moder­ných “supe­rá­ut” — mašín snov, kto­ré do dneš­ka urču­jú trend vo sve­te.

Zakla­da­teľ Fer­ru­cio Lam­borg­hi­ni však nikdy nech­cel posta­viť Miu­ra. Mimo úspeš­né­ho far­már­ske­ho trak­to­ro­vé­ho biz­ni­su, zopár áut, kto­ré Lam­borg­hi­ni posta­vi­lo bolo podob­né GT-čkam, kto­ré pre­dá­va­lo Fer­ra­ri. Tra­ja jeho inži­nie­ri však mali lep­ší nápad.1

400 GT, podob­né auto, ako chcel Fer­ru­cio Lam­borg­hi­ni posta­viť.

Ich prí­beh pokra­ču­je, pra­co­va­li v noci vo svo­jom voľ­nom čase, v sna­he pred­viesť páno­vi Lam­borg­hi­ni­mu kon­cept, kto­rý by bol finanč­ne usku­toč­ni­teľ­ný.

2

Pod­vo­zok P400 pred­ve­de­ný na Turin Auto Show v roku 1965.

V auto­mo­bi­lom inži­nier­stve bol P400 kon­cept, kto­rý sa neskôr stal Miu­ra, radi­kál­ny nápad. Motor bol umiest­ne­ný v stre­de auta, čo bol osved­če­ný nápad pri pre­te­kár­skych autách, na bež­ných autách však nie. Pre dodr­ža­nie kom­pakt­nos­ti bol dlhý V12 motor umiest­ne­ný po bokoch ale­bo prieč­ne. Obo­je nápa­dy boli pre­vza­té z ove­ľa skrom­nej­šie­ho auta — brit­ské­ho Mini.

Lam­borg­hi­ni pred­vied­lo holý pod­vo­zok a hna­cie ústro­jen­stvo v roku 1965 v Turí­ne. Hoci zákaz­ní­ci vide­li iba kos­tru poten­ciál­ne­ho a ino­va­tív­ne­ho auta, objed­náv­ky pri­chá­dza­li samé od seba. Pre­ve­de­ný pod­vo­zok sa obja­vil v roku 2008 na Cyp­ru­se a pre­šiel si reštau­ro­va­ním v USA. Pred­sta­vu­je vzác­ny kúsok his­tó­rie auto­mo­bi­lo­vej his­tó­rie.

Pán Lam­borg­hi­ni pome­no­val finál­ne auto Miu­ra po špe­ciál­nom ple­me­ne býka cho­va­né­ho v Špa­niel­sku pre boj. Miu­ra sa môže pýšiť ako prvé auto, kto­ré malo iko­nic­ký znak a kaž­dé ďal­šie Lam­borg­hi­ni bolo pome­no­va­né po inom býko­vi.

3

Miu­ra sa pred­vied­lo v roku 1969 v brit­skom fil­me “The Ita­lian Job.” Hoci film nebol nič extra, Miu­ra bolo revo­lú­ci­ou.

4

Tu je tá iko­nic­ká sek­ven­cia:

Nič iné pred­tým nevy­ze­ra­lo rov­na­ko. Dokon­ca i v súčas­nos­ti má Miu­ra tvar, kto­rý nemá žiad­ne iné auto.

5

Miu­ra je prá­vom pome­no­va­né ako revo­lú­cia.

6

Tak­že, čo pres­ne je supe­rau­to?

7

Musí byť úpl­ne neprak­tic­ké, dra­hé a musí posky­to­vať masív­ny výkon rela­tív­ny k jeho dobe spo­lu s úchvat­ným dizaj­nom.

8

Miu­ra si odškr­t­lo všet­ky pod­mien­ky. So zapo­čí­ta­nou inflá­ci­ou by v súčas­nos­ti stá­lo $150 000 dolá­rov. Malo masív­ny, štvor­lit­ro­vý V12 motor s výko­nom 350 kon­ských síl.

9

V roku 1968 Enzo Fer­ra­ri nasle­do­val trend a vytvo­ril vlast­né supe­rau­to.

10

Hoci pre­te­kár­ske tímy Fer­ra­ri mali autá s moto­rom v stre­de, pán Fer­ra­ri nech­cel pre­dá­vať zákaz­ní­kom tie­to autá. Pre­to sa prvé auto nikdy nepre­dá­va­lo pod znač­kou Fer­ra­ri, ale pod úpl­ne novou znač­kou “Dino.” Nezá­le­ža­lo však na tom — auto spô­so­bi­lo rekord­né pre­da­je Fer­ra­ri.

11

308 GTB/GTS, kto­ré nasle­do­va­li po Dino v roku 1975 sa už však pre­dá­va­li pod ori­gi­nál­nou znač­kou Fer­ra­ri.

12

Lam­borg­hi­ni však nespa­lo na vav­rí­noch a v roku 1974 pred­sta­vi­lo Coun­tach a tým opäť spô­so­bi­lo revo­lú­ciu. V súčas­nos­ti je ten­to dizajn zákla­dom v akom­koľ­vek supe­rau­te.

13

Pors­che odmie­ta­lo umiest­niť v 911-ke motor v stre­de, no pri Car­re­ra GT zme­ni­lo názor..

14

..rov­na­ko ako pri 918 Spy­der.

15

Fer­ra­ri? Takis­to motor v stre­de.

16

Lam­borg­hi­ni neus­tá­le udá­va trend. Ten súčas­ný nesie meno Aven­ta­dor, pome­no­va­ný po ďal­šom býko­vi.

17

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)