50 rokov dozadu sa autá radi­kálne zme­nili. A takto to začalo

Dárius Polák / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Prvé supe­rauto Lam­borg­hini Miura tento rok osla­vo­valo 50-te naro­de­niny. Pri pred­sta­vení v roku 1966 šoko­valo auto­mo­bi­lový svet, a to nie­len svo­jim vzhľa­dom.

Za krás­nou vymo­de­lo­va­nou karo­sé­riou Mar­cella Gan­di­niho je dizajn, ktorý pred­sta­vo­val kom­pletnú novinku medzi autami a kto­rému sa poda­rilo spus­tiť vtedy úplne nový kon­cept moder­ných “supe­ráut” — mašín snov, ktoré do dneška určujú trend vo svete.

Zakla­da­teľ Fer­ru­cio Lam­borg­hini však nikdy nech­cel posta­viť Miura. Mimo úspeš­ného far­már­skeho trak­to­ro­vého biz­nisu, zopár áut, ktoré Lam­borg­hini posta­vilo bolo podobné GT-čkam, ktoré pre­dá­valo Fer­rari. Traja jeho inži­nieri však mali lepší nápad.1

400 GT, podobné auto, ako chcel Fer­ru­cio Lam­borg­hini posta­viť.

Ich prí­beh pokra­čuje, pra­co­vali v noci vo svo­jom voľ­nom čase, v snahe pred­viesť pánovi Lam­borg­hi­nimu kon­cept, ktorý by bol finančne usku­toč­ni­teľný.

2

Pod­vo­zok P400 pred­ve­dený na Turin Auto Show v roku 1965.

V auto­mo­bi­lom inži­nier­stve bol P400 kon­cept, ktorý sa neskôr stal Miura, radi­kálny nápad. Motor bol umiest­nený v strede auta, čo bol osved­čený nápad pri pre­te­kár­skych autách, na bež­ných autách však nie. Pre dodr­ža­nie kom­pakt­nosti bol dlhý V12 motor umiest­nený po bokoch alebo priečne. Oboje nápady boli pre­vzaté z oveľa skrom­nej­šieho auta — brit­ského Mini.

Lam­borg­hini pred­viedlo holý pod­vo­zok a hna­cie ústro­jen­stvo v roku 1965 v Turíne. Hoci zákaz­níci videli iba kos­tru poten­ciál­neho a ino­va­tív­neho auta, objed­návky pri­chá­dzali samé od seba. Pre­ve­dený pod­vo­zok sa obja­vil v roku 2008 na Cyp­ruse a pre­šiel si reštau­ro­va­ním v USA. Pred­sta­vuje vzácny kúsok his­tó­rie auto­mo­bi­lo­vej his­tó­rie.

Pán Lam­borg­hini pome­no­val finálne auto Miura po špe­ciál­nom ple­mene býka cho­va­ného v Špa­niel­sku pre boj. Miura sa môže pýšiť ako prvé auto, ktoré malo iko­nický znak a každé ďal­šie Lam­borg­hini bolo pome­no­vané po inom býkovi.

3

Miura sa pred­viedlo v roku 1969 v brit­skom filme “The Ita­lian Job.” Hoci film nebol nič extra, Miura bolo revo­lú­ciou.

4

Tu je tá iko­nická sek­ven­cia:

Nič iné pred­tým nevy­ze­ralo rov­nako. Dokonca i v súčas­nosti má Miura tvar, ktorý nemá žiadne iné auto.

5

Miura je prá­vom pome­no­vané ako revo­lú­cia.

6

Takže, čo presne je supe­rauto?

7

Musí byť úplne neprak­tické, drahé a musí posky­to­vať masívny výkon rela­tívny k jeho dobe spolu s úchvat­ným dizaj­nom.

8

Miura si odškr­tlo všetky pod­mienky. So zapo­čí­ta­nou inflá­ciou by v súčas­nosti stálo $150 000 dolá­rov. Malo masívny, štvor­lit­rový V12 motor s výko­nom 350 kon­ských síl.

9

V roku 1968 Enzo Fer­rari nasle­do­val trend a vytvo­ril vlastné supe­rauto.

10

Hoci pre­te­kár­ske tímy Fer­rari mali autá s moto­rom v strede, pán Fer­rari nech­cel pre­dá­vať zákaz­ní­kom tieto autá. Preto sa prvé auto nikdy nepre­dá­valo pod znač­kou Fer­rari, ale pod úplne novou znač­kou “Dino.” Nezá­le­žalo však na tom — auto spô­so­bilo rekordné pre­daje Fer­rari.

11

308 GTB/GTS, ktoré nasle­do­vali po Dino v roku 1975 sa už však pre­dá­vali pod ori­gi­nál­nou znač­kou Fer­rari.

12

Lam­borg­hini však nespalo na vav­rí­noch a v roku 1974 pred­sta­vilo Coun­tach a tým opäť spô­so­bilo revo­lú­ciu. V súčas­nosti je tento dizajn zákla­dom v akom­koľ­vek supe­raute.

13

Pors­che odmie­talo umiest­niť v 911-ke motor v strede, no pri Car­rera GT zme­nilo názor..

14

..rov­nako ako pri 918 Spy­der.

15

Fer­rari? Takisto motor v strede.

16

Lam­borg­hini neus­tále udáva trend. Ten súčasný nesie meno Aven­ta­dor, pome­no­vaný po ďal­šom býkovi.

17

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)