50 skve­lých tipov na relax, ktoré ťa nabijú ener­giou

Henrieta Balázsová / 12. november 2016 / Tools a produktivita

Po nároč­nom týždni máš na relax to naj­väč­šie právo. Tu je 50 tipov, ktoré ti pomôžu zre­ge­ne­ro­vať sa, načer­pať novú ener­giu a poz­dvi­hnúť náladu.

Pred­tým, ako odídeš z domu

Veci, ktoré robiť:

 • Nabi sa ener­giou v ran­nej spr­che.
 • Je doká­zané, že vôňa kávy redu­kuje pro­duk­ciu stre­so­vých hor­mó­nov. Uži si ju.
 • Potom, ako si sa nasý­til jej vône, kávu (alebo čaj) si poriadne vychut­naj.
 • Tajný tip vychá­dza­júci z čín­skej medi­cíny – štipni sa! Pomôže ti to pre­stať sústre­diť sa na veci, kto­rým svoju pozor­nosť veno­vať nech­ceš. A pre­brať sa, ak káva tak cel­kom nepo­mohla.
 • Venuj každé ráno 5 – 10 minút tomu, že sa riadne pona­ťa­hu­ješ.

Veci, ktoré nero­biť:

 • Neod­kla­daj zvo­ne­nie budíka na neskôr.
 • Nene­chá­vaj si príp­ravu dňa až na ráno. Venuj sa jej už večer pred­tým.
 • Nemaj v spálni tmu. Vstá­va­nie tak bude ešte ťaž­šie.
 • Neodíď bez toho, aby si vypil aspoň 1 pohár vody alebo 100%-ného džúsu.
 • Nera­ňaj­kuj po ceste.

Počas obed­nej pre­stávky

Veci, ktoré robiť

 • Choď sa prejsť von, aspoň na 5 minút. Slnko dokáže spra­viť s tvo­jou nála­dou zázraky.
 • Venuj nie­koľko minút len tomu, že sa budeš poze­rať z okna.
 • Pro­duk­ciu stresu zníž tým, že venu­ješ pár minút upra­ta­niu stola.
 • Pusti si na zápäs­tia stu­denú vodu. Veľmi prí­jemne ťa to pre­be­rie a dobije ener­giou.
 • Daj si bylin­kový čaj.

Veci, ktoré nero­biť

 • Neut­rá­caj za obed prí­liš veľa peňazí. Nie­koľ­ko­krát za týž­deň si ho pri­prav sám miesto toho, aby si si ho kúpil.
 • Neobe­duj fast food. Vysoký podiel solí a tuku na teba nepô­sobí dobre.
 • Neroz­ru­šuj sa aj počas obeda prá­cou.
 • Ak sa roz­hod­neš pre reštau­rá­ciu, dopraj si zmenu a nenav­šte­vuj stále rov­nakú.
 • Nepo­náh­ľaj sa. Dopraj si mini­málne 30 minút.
food-salad-restaurant-person

Zdroj: pexels.com

Po práci

Veci, ktoré robiť

 • Vyčisti si hlavu. Dopraj si aspoň 5 minút osa­mote.
 • Vypo­čuj si kla­sickú hudbu. Výrazne dokáže zní­žiť hla­dinu stresu.
 • Lúšti krí­žovky. Sú výbor­nou for­mou relaxu a záro­veň si pri nich pre­cvi­ču­ješ mozog.
 • Zavo­laj nie­komu blíz­kemu, s kým práve nemô­žeš byť.
 • Dopraj si kúsok kva­lit­nej čoko­lády. Dokáže redu­ko­vať stres.

Veci, ktoré nero­biť

 • Nebuď ces­tou domov úplne nepro­duk­tívny. Ak ti to vzdia­le­nosť dovo­ľuje, domov sa prejdi pešo. Ak ces­tu­ješ vla­kom alebo auto­bu­som, pre­čí­taj si zopár strá­nok z práve roz­čí­ta­nej knihy.
 • Nepre­mýš­ľaj ces­tou domov nad prá­cou.
 • Neod­chá­dzaj z kan­ce­lá­rie bez toho, aby si si upra­tal stôl. Ráno budeš prí­jemne prek­va­pený.
 • Nekonči svoj pra­covný deň nega­tívne. Pokús sa o to, aby bola tvoja posledná pra­covná úloha nie­čím, čo v tebe zane­chá dobrý pocit.
 • Neza­bú­daj na večeru.

Víkend

Veci, ktoré robiť

 • Skús to aspoň 2x denne, aspoň na pár minút.
 • Svoju prácu zane­chaj v kan­ce­lá­rii.
 • Venuj sa dycho­vým cvi­če­niam. Môžeš napr. skú­siť jedno zo základ­ných – sústreď sa na trva­nie svo­jich nády­chov a výdy­chov, každý by mal trvať 4 sekundy.
 • Smej sa. Zabav sa s pria­teľmi, alebo si pozri nejakú dobrú komé­diu, ktorá ťa vždy rozo­smeje.
 • Odíď z domu. Dopraj si výlet.

Veci, ktoré nero­biť

 • Neve­nuj svoj čas počí­taču a tele­fónu – iba v mini­mál­nej a nevy­hnut­nej miere.
 • Nepre­je­daj sa.
 • Nepod­lie­haj nedeľ­nému smútku, ako rýchle víkend pre­šiel. Venuj sa rad­šej svo­jim blíz­kym.
 • Nechoď spať prí­liš neskoro.
 • Neve­nuj pri­veľa času domá­cim prá­cam.
141020-hipstersfood-stock

Zdroj: usnews.com

Ces­to­va­nie

Veci, ktoré robiť

 • Ak si sa roz­ho­dol pre krat­šiu dovo­lenku, vychut­naj si už len jej samotné plá­no­va­nie.
 • Obja­vuj nové miesta a zážitky.
 • Všet­kej elek­tro­nike venuj čo naj­me­nej času.
 • Rela­xo­vať ti pomôže už len fakt, že si mimo svojho zvy­čaj­ného pro­stre­dia.
 • Vychut­naj si popo­lud­ňaj­šiu siestu.

Veci, ktoré nero­biť

 • Pri plá­no­vaní si nena­plá­nuj každú minútu. Nechaj si pries­tor aj na „nič­ne­ro­be­nie“ a nasá­va­nie atmo­sféry nového miesta.
 • Na nie­ktoré dni si nena­plá­nuj vôbec nič. Ber veci tak, ako prídu.
 • Neoča­ká­vaj pri­veľa. Môžeš tak by len prí­jemne prek­va­pený, nie skla­maný.
 • Neod­kla­daj si rezer­vá­ciu hotela na poslednú chvíľu, aby si sa zby­točne nestre­so­val obme­dze­nými mož­nos­ťami.
 • Nebuď na seba prí­liš prí­sny, dopraj si na zaslú­že­nej dovo­lenke slo­bodu.

Zdroj: success.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)