6 kníh, kto­ré inšpi­ro­va­li Ste­va Job­sa a mal by si ich pre­čí­tať aj ty

Linda Cebrová / 4. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: blog.kairosmarketing.net

V kni­hách sa skrý­va­jú infor­má­cie, kto­ré obsa­hu­jú naozaj veľ­ké bohat­stvo, o kto­ré by nemal byť nikto z nás ukrá­te­ný. Vedel to aj sám zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti App­le, Ste­ve Jobs. Ten sa počas celé­ho živo­ta zaobe­ral číta­ním o ľud­ských vlast­nos­tiach, a prá­ve tie pomoh­li dať pro­duk­tom z diel­ne spo­loč­nos­ti App­le dotyk ľud­skos­ti. My ti pri­ná­ša­me zoznam obľú­be­ných kníh toh­to vizi­oná­ra.

Kráľ Lear (Wil­liam Sha­kes­pe­a­re)

Job­sov vkus na kniž­ky sa začal meniť naj­mä počas posled­ných dvoch rokoch na stred­nej ško­le. „Nie len, že som začal počú­vať hud­bu, ale tak­tiež som sia­hal po kniž­kách mimo tech­nic­kú a vedec­kú oblasť. Uča­ro­val mi naj­mä Kráľ Lear od Sha­kes­pe­a­ra.”

V tej­to kni­he Kráľ Lear posky­tu­je detail­ný popis, čo všet­ko sa môže poka­ziť, ak stra­tí­te kon­tro­lu nad svo­jou ríšou. Ten­to prí­beh môže urči­te inšpi­ro­vať aké­ho­koľ­vek člo­ve­ka ašpi­ru­jú­ce­ho na pozí­ciu ria­di­te­ľa fir­my,“ hovo­rí Daniel Smith, autor kni­hy „Ako mys­lieť ako Ste­ve Jobs.“

Kúpiť na Ama­zo­ne

Moby Dick (Her­man Mel­vil­le)

foto:pinterest.com

Ďal­ší prí­beh, kto­rý zme­nil Job­so­ve výhľa­dy už počas dospie­va­nia je ame­ric­ký román Moby Dick od Her­ma­na Mel­vil­la. Isa­a­con uká­zal v Job­so­vej bio­gra­fii spo­je­nie medzi kapi­tá­nom Achá­bom, jed­ným z najs­voj­skej­ších cha­rak­te­rov v lite­ra­tú­re a Ste­vom Job­som.

Achab sa podob­ne ako Ste­ve učil na zákla­de svo­jich pria­mych skú­se­nos­ti. Moby Dick, v slo­ven­či­ne román zná­my aj ako Bie­la veľ­ry­ba, zazna­me­ná­va dob­ro­duž­nú ces­tu námor­ní­ka Izma­e­la, kto­rý neskôr zis­tí, že jedi­ným cie­ľom ces­ty kapi­tá­na Aha­ba je nájsť Moby Dick.

Kúpiť na Ama­zo­ne

Buď tu a teraz (Ram Dass)

foto:amazon

Neskôr, v roku 1972, začal Jobs štu­do­vať na Reed Col­le­ge, jed­nej z pre­stíž­nych škôl v Port­lan­de. Vte­dy začal uží­vať LSD a tak­tiež sa zau­jí­mať o kni­hy o spi­ri­tu­ali­te a duchov­ne. Buď tu a teraz, v ori­gi­ná­li Be Here Now, je kni­ha, kto­rá vznik­la začiat­kom 60-tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia a pozna­me­na­la hneď nie­koľ­ko gene­rá­cií. Pred­sta­vu­je tri stup­ne ces­ty, kto­rou si pre­šiel sám autor. „Bolo to hlbo­ké, pozna­me­na­lo to mňa a mno­ho mojich pria­te­ľov,“ pove­dal Jobs.


Kúpiť na Ama­zo­ne

Mucus­less Diet Hea­ling Sys­tem (Arnold Ehret)

Jobs bol vita­rián a tak­tiež veril, že vďa­ka tomu, že sa živí len suro­vou stra­vou nepot­re­bu­je ani spr­chu. Jeho záu­jem o dié­tu vzrás­tol ešte viac po pre­čí­ta­ní tej­to kni­hy. Jobs sa stal „nut­rič­ným extré­mis­tom“, kto­rý doká­zal celé týžd­ne žiť len na mrk­ve až do takej mie­ry, že jeho pokož­ka zača­la meniť far­bu. Aston Kut­chen kvô­li úlo­he Ste­va Job­sa tak­tiež vyskú­šal čis­to ovoc­nú dié­tu a skon­čil v nemoc­ni­ci.Kúpiť na Ama­zo­ne

Zen Mind, Beginner’s Mind (Shun­ryu Suzu­ki)

Po Job­so­vom návra­te z Indie vzrás­tol jeho záu­jem o medi­tá­ciu. To aj vďa­ka tomu, že záu­jem o Zen bud­hiz­mus začal v Kali­fo­nii pre­kvi­tať v roku 1970. Jobs začal nav­šte­vo­vať kur­zy vede­né prá­ve auto­rom tej­to kni­hy, Shun­ryu Suzu­ki. Ste­ve bol pod­ľa Danie­la Kott­ke­ho, jeho naj­lep­šie­ho pria­te­ľa v tej­to dobe „váž­ny, domýš­ľa­vý a jed­no­du­cho nezne­si­teľ­ný“. Zen mal od toho času hlbo­ký vplyv v živo­te Job­sa.

Kúpiť na Ama­zo­ne

The Innovator’s Dilem­ma (Cla­y­ton M. Chris­ten­sen)

App­le sám narú­šal svo­je zvy­ky. Naprí­klad iPho­ne mal veľa fun­kcií, kto­rý­mi App­le spra­vil svoj kul­to­vý iPod zasta­ra­lým. Jobs však bol schop­ný vidieť, že ten­to „kani­ba­liz­mus“ bol súčas­ťou ras­tu a vývo­ja a to aj vďa­ka tej­to kni­he. Kni­ha „Dile­ma ino­vá­to­rov“ hovo­rí o tom, ako fir­my ničí ich vlast­ný úspech, pre­to­že sú pri­pú­ta­né k vlast­ným pro­duk­tom, musia krá­čať ďalej a nezos­tá­vať poza­du.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj:businessinsider.com

Pridať komentár (0)