6 naj­lu­xus­nej­ších smart­fó­nov na svete

Timotej Vančo / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ak pat­ríš do sku­piny ľudí, ktorí sa chcú odlí­šiť od ostat­ných a záro­veň si môžeš dovo­liť minúť veľa peňazí na tele­fón, tento výber je pre teba ako stvo­rený.

V dneš­nej dobe má každý z nás smart­fón. Naj­čas­tej­šie je to Sam­sung, HTC, iPhone alebo niečo podobné. No ak pat­ríš medzi tých pár ľudí na svete, ktorí túžia po nie­čom exklu­zív­nej­šom, v tomto zozname náj­deš 6 najd­rah­ších smart­fó­nov, ktoré dnes na trhu zože­nieš.

Milov­ní­kov Applu skla­meme, lebo vo všet­kých smart­fó­noch v tomto zozname je nain­šta­lo­vaný Android, keďže Apple nedo­vo­ľuje inšta­lá­ciu iOS na iných smart­fó­noch ako iPhone. Väč­šina z týchto tele­fó­nov nemá žiadne špe­ciálne fun­kcie, len majú iný dizajn a to je jeden z hlav­ných dôvo­dov, prečo si ich tvor­co­via pýtajú viac peňazí.

6. Mobiado Grand Touch em Marble: 3 100 $

6-mobiado-grand-touch-em-marble-3100 (1)

O tele­fóne, ktorý je oba­lený v mra­more, si pomys­líš, že bude veľmi ťažký. A asi aj je. Značka Mobiado, ktorá ho vytvára, dáva ďal­šie mož­nosti finál­nej úpravy v podobe odtie­ňov Burl, Coco­bolo, Ebony a Gra­nite. V skratke, všetky vyze­rajú úžasne, ale či je taká vysoká suma adek­vátna, posúď sám.

5. Lam­borg­hini Tonino Lam­borg­hini 88 Tauri: 5 250 $

5-lamborghini-tonino-lamborghini-88-tauri-5250

Tonino Lam­borg­hini je oble­čený v koži a oceli. Dizajn je určite zau­jí­mavý, ale prek­va­pivo aj po tech­nic­kej stránke sa drží krok s kon­ku­ren­ciou. 5 pal­cový disp­lej, 2.3 GHz 4-jad­rový pro­ce­sor a 3 GB RAMky a k tomu 20-mega­pi­xe­lový foťák.

4. Gresso Regal Gold: 6 000 $

4-gresso-regal-gold-6000

Model Gold je pozlá­tený 18 kará­to­vým zla­tom a jeho von­kaj­šia kon­štruk­cia je z titánu.

gressos-regal-gold-model-is-made-with-18-karat-gold

Hrúbku má iba 8.8 mm a Gresso Regal hovorí, že každy z ich smartp­ho­nov je jedi­nečne ori­gi­nálny. Pri objed­návke vždy dosta­neš pries­tor na dopí­sa­nie si svojho ori­gi­nál­neho čísla, ktoré bude vyryté do zadnej časti tele­fónu.

3. Sirin Sola­rin Crys­tal White Car­bon DLC: 15 900$

3-sirin-solarin-crystal-white-carbon-dlc-15900

Sirin Sola­rin je pre­dá­vaný v bie­lej koži v kar­bó­no­vých tex­tú­rach a vykla­daný s čier­nymi dia­man­tami.

the-sirin-solarin-is-made-with-white-leather-in-a-carbon-texture-and-inlaid-with-black-diamonds

Tento tele­fón je vytvo­rený hlavne pre veľmi boha­tých ľudí, ktorí nemajú prob­lém si pri­pla­tiť za bez­peč­nosť ich infor­má­cií a tajom­stiev.

2. Vertu New Touch Sky Blue: 19 800$

2-vertu-new-signature-touch-with-sky-blue-calf-leather-19800

Tele­fóny od Vertu pri­chá­dzajú so špe­ciál­nou fun­kciou v podobe 24 hodi­no­vého asis­tenta, kto­rému môžeš zavo­lať alebo napí­sať správu a kedy­koľ­vek dostať čokoľ­vek poža­du­ješ, aby pre teba spra­vil.

the-sky-blue-option-is-quilted-and-costs-10000-more-than-the-other-calf-leather-options-without-quilting

Vertu New Touch vo farbe Sky Blue stojí o 10 000 $ viac ako ostatné tele­fóny ich značky. Ostatné lac­nej­šie smartp­hony sa pre­dá­vajú v koži jaš­te­rice alebo ali­gá­tora.

1. Gold­vish Eclipse s dia­mantmi a čier­nou kožou z ali­gá­tora: 36 655$

1-goldvish-eclipse-with-diamonds-and-black-alligator-skin-36655

Lac­nej­šie smart­fóny od firmy Gold­vish Eclipse sa pre­dá­vajú za cenu ‚iba‘ 7 000$. Tak ako aj ich drahší brat, sú v čier­nej koži z ali­gá­tora, ale už neob­sa­hujú dia­manty. To je roz­diel, ktorý z ceny drah­šieho modelu robí 5 cifernú sumu.

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)