6 naj­lu­xus­nej­ších smart­fó­nov na sve­te

Timotej Vančo / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ak pat­ríš do sku­pi­ny ľudí, kto­rí sa chcú odlí­šiť od ostat­ných a záro­veň si môžeš dovo­liť minúť veľa peňa­zí na tele­fón, ten­to výber je pre teba ako stvo­re­ný.

V dneš­nej dobe má kaž­dý z nás smart­fón. Naj­čas­tej­šie je to Sam­sung, HTC, iPho­ne ale­bo nie­čo podob­né. No ak pat­ríš medzi tých pár ľudí na sve­te, kto­rí túžia po nie­čom exklu­zív­nej­šom, v tom­to zozna­me náj­deš 6 najd­rah­ších smart­fó­nov, kto­ré dnes na trhu zože­nieš.

Milov­ní­kov App­lu skla­me­me, lebo vo všet­kých smart­fó­noch v tom­to zozna­me je nain­šta­lo­va­ný Andro­id, keď­že App­le nedo­vo­ľu­je inšta­lá­ciu iOS na iných smart­fó­noch ako iPho­ne. Väč­ši­na z tých­to tele­fó­nov nemá žiad­ne špe­ciál­ne fun­kcie, len majú iný dizajn a to je jeden z hlav­ných dôvo­dov, pre­čo si ich tvor­co­via pýta­jú viac peňa­zí.

6. Mobia­do Grand Touch em Marb­le: 3 100 $

6-mobiado-grand-touch-em-marble-3100 (1)

O tele­fó­ne, kto­rý je oba­le­ný v mra­mo­re, si pomys­líš, že bude veľ­mi ťaž­ký. A asi aj je. Znač­ka Mobia­do, kto­rá ho vytvá­ra, dáva ďal­šie mož­nos­ti finál­nej úpra­vy v podo­be odtie­ňov Burl, Coco­bo­lo, Ebo­ny a Gra­ni­te. V skrat­ke, všet­ky vyze­ra­jú úžas­ne, ale či je taká vyso­ká suma adek­vát­na, posúď sám.

5. Lam­borg­hi­ni Toni­no Lam­borg­hi­ni 88 Tau­ri: 5 250 $

5-lamborghini-tonino-lamborghini-88-tauri-5250

Toni­no Lam­borg­hi­ni je oble­če­ný v koži a oce­li. Dizajn je urči­te zau­jí­ma­vý, ale prek­va­pi­vo aj po tech­nic­kej strán­ke sa drží krok s kon­ku­ren­ci­ou. 5 pal­co­vý disp­lej, 2.3 GHz 4-jad­ro­vý pro­ce­sor a 3 GB RAM­ky a k tomu 20-mega­pi­xe­lo­vý foťák.

4. Gres­so Regal Gold: 6 000 $

4-gresso-regal-gold-6000

Model Gold je pozlá­te­ný 18 kará­to­vým zla­tom a jeho von­kaj­šia kon­štruk­cia je z titá­nu.

gressos-regal-gold-model-is-made-with-18-karat-gold

Hrúb­ku má iba 8.8 mm a Gres­so Regal hovo­rí, že kaž­dy z ich smartp­ho­nov je jedi­neč­ne ori­gi­nál­ny. Pri objed­náv­ke vždy dosta­neš pries­tor na dopí­sa­nie si svoj­ho ori­gi­nál­ne­ho čís­la, kto­ré bude vyry­té do zadnej čas­ti tele­fó­nu.

3. Sirin Sola­rin Crys­tal Whi­te Car­bon DLC: 15 900$

3-sirin-solarin-crystal-white-carbon-dlc-15900

Sirin Sola­rin je pre­dá­va­ný v bie­lej koži v kar­bó­no­vých tex­tú­rach a vykla­da­ný s čier­ny­mi dia­man­ta­mi.

the-sirin-solarin-is-made-with-white-leather-in-a-carbon-texture-and-inlaid-with-black-diamonds

Ten­to tele­fón je vytvo­re­ný hlav­ne pre veľ­mi boha­tých ľudí, kto­rí nema­jú prob­lém si pri­pla­tiť za bez­peč­nosť ich infor­má­cií a tajom­stiev.

2. Ver­tu New Touch Sky Blue: 19 800$

2-vertu-new-signature-touch-with-sky-blue-calf-leather-19800

Tele­fó­ny od Ver­tu pri­chá­dza­jú so špe­ciál­nou fun­kci­ou v podo­be 24 hodi­no­vé­ho asis­ten­ta, kto­ré­mu môžeš zavo­lať ale­bo napí­sať sprá­vu a kedy­koľ­vek dostať čokoľ­vek poža­du­ješ, aby pre teba spra­vil.

the-sky-blue-option-is-quilted-and-costs-10000-more-than-the-other-calf-leather-options-without-quilting

Ver­tu New Touch vo far­be Sky Blue sto­jí o 10 000 $ viac ako ostat­né tele­fó­ny ich znač­ky. Ostat­né lac­nej­šie smartp­ho­ny sa pre­dá­va­jú v koži jaš­te­ri­ce ale­bo ali­gá­to­ra.

1. Gold­vish Eclip­se s dia­mant­mi a čier­nou kožou z ali­gá­to­ra: 36 655$

1-goldvish-eclipse-with-diamonds-and-black-alligator-skin-36655

Lac­nej­šie smart­fó­ny od fir­my Gold­vish Eclip­se sa pre­dá­va­jú za cenu ‚iba‘ 7 000$. Tak ako aj ich drah­ší brat, sú v čier­nej koži z ali­gá­to­ra, ale už neob­sa­hu­jú dia­man­ty. To je roz­diel, kto­rý z ceny drah­šie­ho mode­lu robí 5 cifer­nú sumu.

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)