6 tri­kov ako sa stať cha­riz­ma­tic­kou osob­nos­ťou!

Tatiana Blazsekova / 28. júla 2015 / Zaujímavosti

Cha­rizma je úžasná vec. Nikto ju nevie opí­sať, všetci ju ale cítia a všetci by ju chceli mať. Cha­riz­ma­tická osob­nosť je pre mňa člo­vek, čo vie viesť davy, čo ich vie mani­pu­lo­vať v dob­rom i zlom zmysle slova a pod­ma­ňuje si ich. Cha­rizma v člo­veku jed­no­du­cho je alebo nie je. Avšak každý trik, ktorý pomáha dostať sa bliž­šie k inému člo­veku, je malým víťazs­tvom.

Všetci vieme, že je dôle­žité poze­rať ľuďom do očí, sle­do­vať ich reč tela, či uka­zo­vať, že sme nad­šení z témy, o kto­rej nie­kto hovorí. Chceme vás však posu­núť o krô­čik ďalej! Týmito trikmi sa nemáte naučiť ako mani­pu­lo­vať dru­hého za pomoci falše a klam­stva. Sú to skôr triky pre rých­lej­šie láma­nie ľadov.

1. Ak ste v sku­pine ľudí, nad­viažte očný kon­takt s oso­bou, s kto­rou sa cítite najb­liž­šie

Tento trik vám ukáže jed­not­livé nák­lon­nosti medzi ľuďmi. Uka­zuje to, čo slová neve­dia vyjad­riť. Zrazu si začnete ľudí okolo vás viac vší­mať, zis­títe kto komu dôve­ruje, kto je na koho navia­zaný či odme­raný.

2. Ak vám nie­kto spraví lás­ka­vosť, začne vás mať rad­šej

Znie to zvláštne, súhla­sím, ale logika je nasle­dovná: ak vám nie­kto spraví lás­ka­vosť, neve­dome si odô­vod­ňuje, prečo to robí (napr. je to môj pria­teľ, mám ho rád, vráti mi to keď to budem potre­bo­vať).. Vzá­jomná pomoc nekončí len pri myš­lienke: ja ti pomô­žem, pomô­žeš aj ty mne. Buduje sa vzá­jomná dôvera a pria­teľ­stvo.

3. Ticho dostáva odpo­veď

Keď nie­komu kla­diete otázku a on odpo­vedá pomaly, netlačte ho k odpo­vedi. Práve naopak. Dajte mu čas, nech poroz­mýšľa nad odpo­ve­ďou a vysloví ju. Moment ticha pôsobí nená­sil­ným doj­mom. Záro­veň tak člo­vek cíti, že nie­kto iný ho chce počú­vať a že na tú myš­lienku si je ochotný aj počkať. Skúste v sebe potla­čiť netr­pez­livú túžbu posu­núť roz­ho­vor dopredu a jed­no­du­cho si počkajte na odpo­veď.

4. Otvo­rené ruky s dla­ňami vytvá­rajú pocit dôvery

V Lego­lande je údajne zave­dené pra­vidlo, že ak sa zákaz­ník opýta na správny smer, zamest­na­nec neuka­zuje prs­tom ale otvo­re­nou dla­ňou. Uka­zo­vať na niečo prs­tom sa často pokladá za agre­sívne a nez­dvo­rilé. Otvo­rená dlaň je sym­bo­lom dôvery a pria­teľ­skosti. Skúste to a mávajte na ľudí ako ros­nička sto­jaca pri mapke. 

5. Kývajte hla­vou na znak súhlasu a poro­zu­me­nia

Trik, ktorý sa využíva aj na základ­nej škole. Hla­vou síce v obla­koch, ale sta­čia dve veľa­vravné pri­kýv­nu­tia hla­vou a uči­teľ sa dom­nieva, že ste v inter­ga­lak­tic­kom spo­jení, kde pre­bieha priama výmena vedo­mostí. Medzi ním a štu­den­tom. A teraz kyv­ka­nie posu­nieme na ďal­šiu úro­veň: kývajte hla­vou počas vášho roz­prá­va­nia. Ľudia to začnú auto­ma­ticky opa­ko­vať, čo vedie k ink­li­ná­cii veriť vášmu argu­mentu.

6. Pamä­tajte si mená!

Na ľudí rýchlo zapô­so­bíte, keď ich na ďal­šom stret­nutí oslo­víte menom. Ako to ale uro­biť? Len čo sa nie­kto pred­staví, meno si zopa­kujte mini­málne 2 – 3 krát, bude sa vám ľah­šie pamä­tať. Pove­dať: „Ahoj Tomáš, teší ma Tomáš, Tomáš, Tomáš ja som Lukáš“, znie dosť zle, skúste rad­šej: „Teší ma, Tomáš, alebo: dovi­de­nia, Tomáš“. Proste sa snažte byť nená­padný a nevtie­ravý, ale záro­veň zdvo­rilý a otvo­rený. Ja viem, veľa vecí naraz, ale skú­šajte pred zrkad­lom.

Zdroj: www.businessinsider.com/

Pridať komentár (0)