6 vecí, ktoré ťa naučí závis­losť od ces­to­va­nia

Henrieta Balázsová / 17. januára 2017 / Tools a produktivita

Kto by ho nemi­lo­val? Pri ces­to­vaní na vlast­nej koži zaží­vaš atmo­sféru nových miest, spoz­ná­vaš nové kul­túry, nových ľudí. A ako bonus k tomu všet­kému sa pri­tom naučíš týmto veciam.

Opus­te­nie svo­jej kom­fort­nej zóny

Zba­liť si bato­žinu a odísť zna­mená opus­tiť kom­fort a pohod­lie svojho domova. Z dôverne zná­meho pro­stre­dia odchá­dzaš na miesto, ktoré je pre teba úplne nové. Opus­te­nie kom­fort­nej zóny je však nevy­hnut­ným kro­kom k roz­ší­re­niu tvo­jich obzo­rov. Je to skú­se­nosť, ktorú veľmi oce­níš aj v ostat­ných oblas­tiach svojho života.

norway-772991_1280-copy

Zdroj: drjessicahiggins.com

Váže­nie si iných kul­túr

Vní­ma­nie mno­hých kul­túr je dnes zaťa­žené pred­sud­kami. Keď ces­tu­ješ, dostá­vaš dar pre­cí­tiť cudziu kul­túru na vlast­nej koži. Môžeš vní­mať a učiť sa nový jazyk, vidieť cha­rak­te­ris­tické zvyk­losti, či ochut­nať ich kuchyňu. Môžeš o nie­čom sto­krát čítať, no kým sa o tom nepre­sved­číš na vlast­nej koži, nie je to ono.

Žiť pre aktu­álny moment

Či sto­jíš pri egypt­ských pyra­mí­dach, Veľ­kom čín­skom múre, pri neja­kom archi­tek­to­nic­kom skvoste alebo v nedot­knu­tej prí­rode, sotva sa budeš vedieť sústre­diť na niečo iné. Pri ces­to­vaní sa učíš vzác­nej schop­nosti vní­mať práve pre­ží­vaný moment. Vieš totiž, že na danom mieste si len určitý čas a už nikdy sa tam nemu­síš vrá­tiť – to ti pomáha naplno si vychut­nať každú jednu minútu a každý jeden oka­mih.

astrid-vinje-traveling-solo-fearlessly-1500x660

Zdroj: sheswanderful.com

V trpez­li­vosti je sila

Nezá­leží na tom, ako často ces­tu­ješ, skôr, či neskôr sa ti môže stať, že tvoj let bude zru­šený, stra­tíš bato­žinu, či zmeš­káš vlak. Môže to byť frus­tru­júci záži­tok, avšak iba ak mu to dovo­líš. Spra­víš si lás­ka­vosť, ak sa upo­ko­jíš a so situ­áciou sa vyrov­náš. Veď predsa čím skôr ju vyrie­šiš, tým skôr sa môžeš vydať na cestu.

V jed­no­du­chosti je krása

Ces­to­va­nie je dôka­zom toho, že menej je nie­kedy viac. Je predsa nemys­li­teľné ces­to­vať s ťaž­kými taš­kami, do kto­rých si si naba­lil polo­vicu svo­jej domác­nosti. Je to úplne zby­točné, ces­tuj naľahko – vezmi si so sebou naozaj len základné veci. Pri ces­to­vaní sa tiež naučíš žiť aj v skrom­nej­ších pod­mien­kach. Pamä­taj si, že luxus a kom­fort nie sú cie­ľom ces­to­va­nia, môžu byť len jeho pri­da­nou hod­no­tou. Pra­vým cie­ľom a zmys­lom ces­to­va­nia je pri­jí­ma­nie darov, ktoré ti svet ponúka.

tumblr_nijegdsln31u3tdofo1_1280

Zdroj: tumblr.com

Žiadne mate­riálne veci nevy­vá­žia silu zážitku

Ak tiež pat­ríš do sku­piny závis­lých od ces­to­va­nia, veľmi dobre vieš, že žiadna mate­riálna vec sa nevy­rovná pohľadu na Grand Canyon, či Eif­fe­lovu vežu. Zážitky zís­kané pri ces­to­vaní sú totiž nie­čím, čo ti ostane navždy a sú oveľa drah­šie než aká­koľ­vek mate­riálna vec, ktorú by si mohol vlast­niť.

Tak, kam to bude nabu­dúce? :-) Nevá­haj inšpi­ro­vať ostat­ných v komente.

Zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)