6 vecí, v kto­rých iPho­ne 7 pre­ko­nal Sam­sung Gala­xy S7

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

Mno­hí ľudia pova­žu­jú za naj­väč­šie­ho kon­ku­ren­ta nové­ho iPho­nu 7 a 7 Plus prá­ve smart­fó­ny od Sam­sun­gu Gala­xy S7 a S7 Edge. Ponú­ka­jú odliš­nú výba­vu a dizajn, roz­diel­ne ope­rač­né sys­té­my a kaž­dý jeden v nie­čom vyni­ká. Pozrie­me sa na 6 vecí, v kto­rých nový iPho­ne 7 pre­ko­ná­va smar­fó­ny Sam­sung Gala­xy.

1. Optic­ký zoom

Optic­ký zoom je novin­ka, kto­rú zatiaľ ponú­ka naozaj málo smart­fó­nov. iPho­ne 7 je jed­ným z nich. Na roz­diel od digi­tál­ne­ho zoomu, môžu maji­te­lia iPho­nov pri­bli­žo­vať aj bez stra­ty kva­li­ty a “ore­za­nia” foto­gra­fie. Mobi­ly od Sam­sun­gu zatiaľ nič podob­né nepo­nú­ka­jú.

zdroj: digitaltrends.comfoto: digitaltrends.com

2. Lep­šia pod­po­ra apli­ká­cií

Deve­lo­pe­ri apli­ká­cií vo vše­obec­nos­ti pre­fe­ru­jú iOS pred Andro­idom. Je to spô­so­be­né naj­mä tým, že vývoj na ope­rač­ný sys­tém od App­le je o nie­čo jed­no­duch­ší, keď­že nie sú núte­ní opti­ma­li­zo­vať ich na stov­ky rôz­nych mobi­lov. Aj pre­to sa čas­to stá­va, že apli­ká­cie na Andro­id vychá­dza­jú o nie­čo neskôr ako na iOS. Naprí­klad hru Super Mario Run dosta­li iPho­ny exklu­zív­ne ešte pred Andro­idom.

zdroj: engadget.comfoto: engadget.com

3. Viac aktu­ali­zá­cií OS

Maji­te­lia iPho­nov 7 si môžu byť istí, že najb­liž­šie roky budú dostá­vať vždy naj­čerstvej­šie aktu­ali­zá­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS. App­le pred Goog­lom stá­le vyni­ká v pod­po­re star­ších zaria­de­ní. iPho­ne 5 je naprí­klad už štvor­roč­ný mobil a aj napriek tomu dostal pred pár dňa­mi plnú aktu­ali­zá­ciu iOS 10. Môže­me to porov­nať s Gala­xy S4, kto­rý je o pol roka mlad­ší než iPho­ne 5 a aktu­ali­zá­cie Andro­idu 6.0 sa nedoč­kal. Navy­še, nové ver­zie sys­té­mu Andro­id sa na Sam­sung tele­fó­ny dostá­va­jú aj nie­koľ­ko mesia­cov po ich ofi­ciál­nom vyda­ní.

zdroj: forbes.comfoto: forbes.com

4. Viac pamä­ťo­vých mož­nos­tí

iPho­ne 7 pri­šiel ako prvý iPho­ne s 32 GB, 128 GB a 256 GB pamä­ťo­vý­mi varian­ta­mi. Gala­xy S7 ponú­ka len 32 GB pamäť. Samoz­rej­me, je mož­né ho roz­ší­riť dokú­pe­nou pamä­ťo­vou kar­tou. Tá má ale bohu­žiaľ svo­je nevý­ho­dy. Naprí­klad na ňu nie je mož­né pre­su­núť všet­ky apli­ká­cie.

zdroj: twitter.comfoto: twitter.com

5. Rých­lej­ší pro­ce­sor

Pod­ľa prvých tes­tov nové­ho pro­ce­so­ra A10, kto­rý je v iPho­ne 7, ide o naj­rých­lej­ší pro­ce­sor pou­ži­tý v mobi­loch vôbec. Údaj­ne je až taký výkon­ný, že by mohol pokoj­ne pohá­ňať nie­kto­ré lap­to­py. V Gala­xy S7 je pou­ži­tý Snapd­ra­gon 820, kto­rý je tak­tiež veľ­mi rých­ly, ale na A10 sa nechy­tá.

zdroj: wccftech.com

foto: wccftech.com

6. Ste­reo repo­ruk­to­ry

Novin­kou iPho­nu 7 sú aj ste­reo repro­duk­to­ry. Jeden sa nachá­dza na spod­nej stra­ne zaria­de­nia, dru­hý na vrchu. Pre porov­na­nie, Gala­xy S7 má len jeden repro­duk­tor, tak­že v hla­si­tos­ti zvu­ku sa s novou vlaj­ko­vou loďou spo­loč­nos­ti App­le nemô­že porov­ná­vať.

zdroj: abuomar.ae

foto: abuomar.ae

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)