6 vecí, v kto­rých iPhone 7 pre­ko­nal Sam­sung Galaxy S7

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

Mnohí ľudia pova­žujú za naj­väč­šieho kon­ku­renta nového iPhonu 7 a 7 Plus práve smart­fóny od Sam­sungu Galaxy S7 a S7 Edge. Ponú­kajú odlišnú výbavu a dizajn, roz­dielne ope­račné sys­témy a každý jeden v nie­čom vyniká. Pozrieme sa na 6 vecí, v kto­rých nový iPhone 7 pre­ko­náva smar­fóny Sam­sung Galaxy.

1. Optický zoom

Optický zoom je novinka, ktorú zatiaľ ponúka naozaj málo smart­fó­nov. iPhone 7 je jed­ným z nich. Na roz­diel od digi­tál­neho zoomu, môžu maji­te­lia iPho­nov pri­bli­žo­vať aj bez straty kva­lity a “ore­za­nia” foto­gra­fie. Mobily od Sam­sungu zatiaľ nič podobné nepo­nú­kajú.

zdroj: digitaltrends.comfoto: digitaltrends.com

2. Lep­šia pod­pora apli­ká­cií

Deve­lo­peri apli­ká­cií vo vše­obec­nosti pre­fe­rujú iOS pred Andro­idom. Je to spô­so­bené najmä tým, že vývoj na ope­račný sys­tém od Apple je o niečo jed­no­duchší, keďže nie sú nútení opti­ma­li­zo­vať ich na stovky rôz­nych mobi­lov. Aj preto sa často stáva, že apli­ká­cie na Android vychá­dzajú o niečo neskôr ako na iOS. Naprí­klad hru Super Mario Run dostali iPhony exklu­zívne ešte pred Andro­idom.

zdroj: engadget.comfoto: engadget.com

3. Viac aktu­ali­zá­cií OS

Maji­te­lia iPho­nov 7 si môžu byť istí, že najb­liž­šie roky budú dostá­vať vždy naj­čerstvej­šie aktu­ali­zá­cie ope­rač­ného sys­tému iOS. Apple pred Goog­lom stále vyniká v pod­pore star­ších zaria­dení. iPhone 5 je naprí­klad už štvor­ročný mobil a aj napriek tomu dostal pred pár dňami plnú aktu­ali­zá­ciu iOS 10. Môžeme to porov­nať s Galaxy S4, ktorý je o pol roka mladší než iPhone 5 a aktu­ali­zá­cie Andro­idu 6.0 sa nedoč­kal. Navyše, nové ver­zie sys­tému Android sa na Sam­sung tele­fóny dostá­vajú aj nie­koľko mesia­cov po ich ofi­ciál­nom vydaní.

zdroj: forbes.comfoto: forbes.com

4. Viac pamä­ťo­vých mož­ností

iPhone 7 pri­šiel ako prvý iPhone s 32 GB, 128 GB a 256 GB pamä­ťo­vými varian­tami. Galaxy S7 ponúka len 32 GB pamäť. Samoz­rejme, je možné ho roz­ší­riť dokú­pe­nou pamä­ťo­vou kar­tou. Tá má ale bohu­žiaľ svoje nevý­hody. Naprí­klad na ňu nie je možné pre­su­núť všetky apli­ká­cie.

zdroj: twitter.comfoto: twitter.com

5. Rých­lejší pro­ce­sor

Podľa prvých tes­tov nového pro­ce­sora A10, ktorý je v iPhone 7, ide o naj­rých­lejší pro­ce­sor pou­žitý v mobi­loch vôbec. Údajne je až taký výkonný, že by mohol pokojne pohá­ňať nie­ktoré lap­topy. V Galaxy S7 je pou­žitý Snapd­ra­gon 820, ktorý je tak­tiež veľmi rýchly, ale na A10 sa nechytá.

zdroj: wccftech.com

foto: wccftech.com

6. Ste­reo repo­ruk­tory

Novin­kou iPhonu 7 sú aj ste­reo repro­duk­tory. Jeden sa nachá­dza na spod­nej strane zaria­de­nia, druhý na vrchu. Pre porov­na­nie, Galaxy S7 má len jeden repro­duk­tor, takže v hla­si­tosti zvuku sa s novou vlaj­ko­vou loďou spo­loč­nosti Apple nemôže porov­ná­vať.

zdroj: abuomar.ae

foto: abuomar.ae

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)