7 chýb, ktoré z nás robia hlu­pá­kov alebo čomu sa rad­šej vyhnite

Tatiana Blazseková / 12. apríl 2015 / Tools a produktivita

Bias“, v slo­ven­čine ter­mín ozna­ču­júci sklon alebo ten­den­ciu k chybe. Zna­mená to, že nastal roz­diel medzi tým, ako by sme sa mali roz­hod­núť a ako sa roz­ho­du­jeme v reál­nom živote. 

Člo­vek sa kaž­do­denne riadi heuris­tic­kými prin­cípmi, čo v bež­nom svete často vedie k správ­nemu kona­niu. Ak sa to však zmení na neopatrné hľa­da­nie skra­tiek a igno­rá­ciu dôle­ži­tých fak­to­rov, pri­chá­dza ku chybe. 

Ku chy­bám môže prísť vo všet­kých fázach roz­ho­do­va­nia: záleží od psy­chic­kého roz­po­lo­že­nia, od toho ako a podľa čoho si vybe­ráme, aké fak­tory sú pre nás dôle­žité a pred kto­rými scho­vá­vame hlavu do piesku.

Tu je TOP 7 naj­zau­jí­ma­vej­ších z nich:

1. Necit­li­vosť na sam­ple size: 

Časté slová: Včera som bola v jed­nej banke a veľmi prí­jemná pani tam bola, asi tam dám všetky moje životné úspory.

Ozna­čuje teda ten­den­ciu vytvá­rať si vše­obecný záver na základe dát z malej vzorky.

2. Dostup­nosť infor­má­cii:

Argu­ment: pitie alko­holu škodí zdra­viu a spô­so­buje rôzne ocho­re­nia. Pro­tiar­gu­ment: Môj dedo si dal štam­per­lík každý deň, ráno i večer a dožil sa 110 rokov.

Vše­obecné infor­má­cie o nebez­peč­nosti pitia alko­holu sa zre­du­ko­vali na jeden kon­krétny prí­klad. Jeho zna­losť akoby odľah­čo­val význam neosob­ného.

3. Ilú­zia kon­troly:

Je ten­den­cia cítiť kon­trolu nad uda­los­ťami a ich výsled­kami. Každý poznáme toho člo­veka, ktorý tvrdí: Vždy keď mám žiraf­kové pyžamko a sto­jím na jed­nej ruke pred tel­kou s pohá­rom na hlave, tak Cibul­ková vyhrá.

4. Zau­ja­tosť v pros­pech tých, ktorí pre­žili: Ak nie­kto nepo­čul o neús­peš­nom star­tupe, môže usu­dzo­vať, že byť star­tu­pis­tom zna­mená mať cestu k úspe­chu vydláž­denú.

5. Pre-Ino­vá­cie: Viera, že ino­va­tívna myš­lienka by mala byť imple­men­to­vané na všetky sféry života, pri čom sa pod­ce­ňujú obme­dze­nia. Autor myš­lienky je taký pohl­tený vše­stran­nos­ťou svojho pro­duktu, že nechce vidieť jeho hra­nice. Ino­va­tívny krá­jač vají­čok jed­no­du­cho počas pojed­ná­va­nia na Jus­tič­nom súde nikto nevy­užije.

6. Moment: Je ťažké pred­sta­viť si seba samého v budúc­nosti, a preto často pod­lie­hame čaru daného okam­žiku. V prvom rade chceme pre­žiť radosť a bolesť nechá­vame na neskôr, alebo ju vôbec nebe­rieme do úvahy.

7. Mys­lieť si, že žiad­nemu z týchto vply­vov nepod­lie­ham.

Zdroj: http://www.businessinsider.com/

Pridať komentár (0)