7 dostup­ných elek­tro­mo­bi­lov, kto­ré prí­du na trh do roku 2020

Vladimír Chott / 20. mája 2017 / Auto

zdroj: theverge.com

Pred pár rok­mi zaví­ta­li na trh s osob­ný­mi vozid­la­mi elek­tro­mo­bi­ly. Dnes sú už pre nie­kto­rých ľudí súčas­ťou živo­ta a samoz­rej­mos­ťou. Medzi naj­zná­mej­šie znač­ky pat­rí Tes­la, BMW či Nis­san. Ben­zí­no­vým a die­se­lo­vým moto­rom poma­ly zvo­ní umie­rá­čik a oča­ká­va sa, že v najb­liž­ších rokoch sa svet elek­tro­mo­bi­lov roz­ras­tie o nové mená.

Tes­la Model 3

zdroj foto: tesla.com

Oča­ká­va sa, že naj­nov­ší prí­ras­tok do Tes­la rodi­ny prí­de na trh kon­com roka 2017. Cena také­ho vozid­la by sa mala pohy­bo­vať oko­lo 31 000€. Táto cena však neza­hŕňa auto­pi­lo­ta, kto­rým sa Tes­la tak pýši. Elon Musk sa vyjad­ril že Model 3 by mal byť schop­ný prejsť až 350 kilo­met­rov na jed­no nabi­tie. Objed­náv­ky na toto vozid­lo boli spus­te­né v aprí­li minu­lé­ho roka a zazna­me­na­li už viac ako 400-tisíc poten­ci­onál­nych maji­te­ľov, pre­to ak chceš ten­to elek­tro­mo­bil aj ty, s objed­náv­kou by si nemal zahá­ľať.

Tes­la Model Y

zdroj foto: automobilemag.com

Okrem vyš­šie spo­me­nu­té­ho Mode­lu 3 má Tes­la v ruká­ve ďal­ší elek­tro­mo­bil. Ide o kom­pakt­né SUV, kto­ré by malo byť posta­ve­né na úpl­ne inej plat­for­me ako je Model 3. Veľa však o tom­to vozid­le ešte nevie­me, no Model Y by mal byť ceno­vo podob­ný Mode­lu X.

Vol­vo

zdroj foto: greencarreports.com

V aprí­li toh­to roku zve­rej­ni­la znač­ka Vol­vo sprá­vu, v kto­rej ozná­mi­la svo­jím priaz­niv­com, že sa chys­tá vyro­biť svo­je prvé vozid­lo pohá­ňa­né len elek­tri­nou. Elek­tro­mo­bil od Vol­va by mal obsa­ho­vať 100 kilo­wat­to­vú baté­riu a dojazd až 400 kilo­met­rov na jed­no nabi­tie. Ceno­vo by sa nové Vol­vo malo pohy­bo­vať na hra­ni­ci 30 000€.

Volk­swa­gen ID

zdroj foto: theverge.com

Ani nemec­ký kon­cern Volk­swa­gen neza­os­tá­va. Ich oča­ká­va­ný elek­tro­mo­bil pod znač­kou Volk­swa­gen ID by mal prí­sť na trh s dojaz­dom až na krás­nych 500 kilo­met­rov a maxi­mál­nou rých­los­ťou až 160 kilo­met­rov za hodi­nu.

Ford

zdroj foto: autoblog.com

Aj zná­ma ame­ric­ká znač­ka Ford pri­ne­sie na svoj kon­ti­nent elek­tro­mo­bil. „Naším cie­ľom je ponúk­nuť ceno­vo dostup­né vozid­lo, kto­ré bude k dis­po­zí­cii pre kaž­dé­ho, inak sa z náš­ho auta sta­ne len hrač­ka pre bohá­čov.“ pove­dal Raj Nair, šéf tech­no­lo­gic­ké­ho odde­le­nia pre Ford. Cena elek­tro­mo­bi­lu by mala byť rov­na­ká ako súčas­ný model Ford Edge a to 27-tisíc eur.

Nis­san Leaf

zdroj foto: motorimagazine.it

Nis­san pri­ne­sie novú ver­ziu svoj­ho mode­lu Leaf 2018 už ten­to rok. Súčas­ný model 2017 sto­jí oko­lo 27-tisíc eur a oča­ká­va sa, že novin­ka bude o čosi drah­šia. Nová ver­zia by mala na jed­no nabi­tie zvlád­nuť prejsť až 320 kilo­met­rov.

Chev­ro­let Bolt

zdroj foto: chevrolet.ca

Gene­ral Motors, pod kto­rú pat­rí aj znač­ka Chev­ro­let, už v súčas­nos­ti ponú­ka svoj model Bolt. Za cenu oko­lo 33-tisíc eur doká­že Bolt zrých­liť až na 150 kilo­met­rov za hodi­nu. Bolt má byť hlav­ným kon­ku­ren­tom Tes­ly na ame­ric­kom kon­ti­nen­te.

Kto­ré z tých­to elek­tro­mo­bi­lov sa ti naj­viac páči? Napíš nám to do komen­tá­rov :)

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)