7 jedál, ktoré ťa správne nakopnú pred dôle­ži­tým stret­nu­tím

Michal Sorkovský / 9. marec 2015 / Business

Správna strava v deň dôle­ži­tého stret­nu­tia dokáže zázraky. Nech­ceš sa predsa cítiť zle, byť roz­tra­sený a nese­ba­ve­domý. Je preto nesmierne dôle­žité, aby si pred akým­koľ­vek stret­nu­tím zvo­lil tú správnu stravu, vďaka kto­rej sa budeš cítiť fresh a v pohode.

Každý veľký deň v biz­nise si vyža­duje príp­ravu. Ak ťa čaká dôle­žité stret­nu­tie, nepo­chybne sa zame­riaš na to, aby si bol sto­per­cen­tne pri­pra­vený. Určite si nachys­táš nejaké body, ktoré chceš na stret­nutí rozo­be­rať. Spra­víš všetko tak, aby si zo stret­nu­tia vyťa­žil maxi­mum. A predsa pár minút pred schôdz­kou cítiš, že niečo nie je v poriadku. Čím to môže byť? 

Ak si ráno zje­dol iba nejaký narýchlo zbú­chaný send­vič, lebo si viac nestí­hal, môže ti to poka­ziť celý výborne naplá­no­vaný deň. Môžeš sa potom počas dňa cítiť vyčer­paný a nebu­deš schopný takého výkonu, aký by si zo seba potre­bo­val dostať. A navyše to, že budeš nesú­stre­dený môže zna­me­nať, že stret­nu­tie, naprí­klad s tvo­jim tímom, nevy­uži­ješ efek­tívne a tvoj biz­nis sa nepo­su­nie ďalej tak, ako by si chcel. Namiesto obvyk­lých raňa­jok skús ráno jesť jedlá s vyso­kou nut­rič­nou hod­no­tou, ktoré ti pomôžu byť sústre­de­ným, pokoj­ným a správne ťa nakopnú pred dôle­ži­tým dňom. 

Vyskú­šaj pred najb­liž­ším dôle­ži­tým stret­nu­tím nejaké z nasle­dov­ných jedál a sám uvi­díš, že sa budeš cítiť lep­šie.

Kešu oriešky 

Kešu oriešky sú dôle­ži­tým zdro­jom ami­no­ky­se­liny L- tryp­to­fánu, ktorá je nevy­hnutná pre zdravú pro­duk­ciu sero­to­nínu. Kešu ore­chy sú teda ide­álne na to, aby si bol počas dôle­ži­tého dňa v kľude a doká­zal udr­žať veci pod kon­tro­lou. Skús najb­liž­šie zjesť za hrsť týchto orieš­kov aspoň pol hodinu pred dôle­ži­tým stret­nu­tím. 

Losos

Omega-3 mastné kyse­liny pomôžu tvo­jej kon­cen­trá­cií. Gri­lo­vaný losos je teda ide­ál­nym obe­dom pred poobed­ňaj­šou schôdz­kou. Budeš sa vďaka nemu cítiť fresh a budeš schopný dobre sa sústre­diť.

Vajíčka (aj so žĺt­kami!)

Žĺtok vajíčka obsa­huje leci­tín, ktorý pod­porí tvorbu ace­tyl­cho­línu a ten pomôže tvo­jej kon­cen­trá­cií, ale aj pod­porí pamäť a tak neza­bud­neš počas stret­nu­tia pre­brať nič, čo si chcel. Rad­šej sa ale vyhni pra­že­nici, aby nedošlo k oxi­dá­cií a násled­nému poklesu dôle­ži­tých živín, ktoré žĺtok obsa­huje.

Avo­kádo 

Mono­ne­na­sý­tené mastné kyse­liny v avo­káde pomôžu krv­nému obehu a nakopnú aj tvoj mozog. Avo­kádo je výborné, ak si pred stret­nu­tím v strese a cítiš sa nesvoj. Daj si ho na raňajky s vajíč­kami či na obed v šaláte a budeš sa cítiť pokoj­nejší. 

Čučo­riedky 

Čučo­riedky sú nut­ričná bomba, ktorá obsa­huje anti­oxi­danty napo­má­ha­júce mozgu . Budeš sa vďaka nim cítiť ener­gic­kej­šie a vo väč­šej pohode pred dlhým stret­nu­tím. Určite teda neza­budni zjesť zopár čučo­rie­dok a skom­bi­nuj ich s hrs­ťou kešu orieš­kov.

Tmavá čoko­láda a mand­ľové maslo

Čoko­láda je skve­lým zdro­jom anti­oxi­dan­tov a tiež obsa­huje kofeín, ktorý ťa nakopne. Mand­ľové maslo obsa­huje kva­litné tuky, ktoré upo­koja ner­vózny mozog. Kom­bi­ná­cia s čoko­lá­dou ti ponúkne pokojnú myseľ a spraví ťa vní­ma­vej­ším. 

Green drink

Tieto drinky sa stá­vajú stále popu­lár­nej­šími, keďže majú kávový efekt, ale sú o mnoho zdrav­šie. Kom­bi­ná­cia ovo­cia a zele­niny v drinku obsa­huje množ­stvo anti­oxi­dan­tov, vita­mí­nov a mine­rá­lov, ktoré pod­po­ria a pomôžu opti­mál­nemu fun­go­va­niu tvojho mozgu. Okrem toho ťa takýto nápoj uvoľní a zbaví stresu pred dôle­ži­tým stret­nu­tím. 

zdroj: businessinsider.com
 

Pridať komentár (0)