7 kro­kov, ako zis­tíš, čo chceš v živo­te robiť

Michal Ondro / 25. decembra 2016 / Lifehacking

Tak­že, čo chceš robiť vo svo­jom živo­te?“ – otáz­ka, kto­rá mno­hým tak tro­chu tero­ri­zu­je myseľ. Ak na ňu ani ty nevieš jed­no­znač­ne odpo­ve­dať, neboj sa, nie si v tom sám. Aj mno­hí z najús­peš­nej­ších ľudí to zis­ti­li až v pokro­či­lom veku. Našťas­tie pre teba a ľudí, kto­rí sa ešte tak cel­kom nenaš­li, je tu pár kro­kov ako ostať kľud­ným a krok za kro­kom sa posú­vať k živo­tu, kto­rý budeš mať rád. 

Zhl­bo­ka sa nadých­ni – toto je nor­mál­ne

ACCEPTANCE

foto: healthyplace.com

Prvým kro­kom k nápra­ve je to, že si pri­znáš, že na danú otáz­ku zatiaľ nevieš odpo­ve­dať. A akcep­tu­ješ to. Tre­ba pocho­piť, že ces­ta k vysní­va­nej kari­é­re nie je vždy pria­ma. Kari­ér­ny porad­ca Ryan Kahn ďalej tvr­dí, že čo je pod­stat­né je to, že ideš správ­nym sme­rom.

Počas svoj­ho živo­ta mož­no zis­tíš, že samot­ná ces­ta k cie­ľu je zábav­nej­šia ako to, čo ťa čaká na jej kon­ci.“ – dodá­va Kahn.

Pamä­taj aj na to, že mno­hé sku­toč­ne úspeš­né prí­be­hy sa zača­li písať u ľudí v neskor­šom veku. Stá­le máš čas. Naj­dô­le­ži­tej­ším momen­tom je to, keď si uve­do­míš, že to sku­toč­ne chceš zme­niť.

Zamys­li sa nad svo­ji­mi sil­ný­mi strán­ka­mi

Seri­óz­ne sa spý­taj sám seba: „V čom som dob­rý a čo môžem ponúk­nuť? Čo sú moje naj­sil­nej­šie vlast­nos­ti a aká som osob­nosť? V čom som naj­lep­ší ale­bo jeden z naj­lep­ších?“

Vydaj sa sme­rom, kto­rý ti tvo­je sil­né strán­ky uka­zu­jú.“ – hovo­rí Kahn.

Pop­re­mýš­ľaj nad pra­cov­ným pro­stre­dím, v kto­rom by sa ti dob­re pra­co­va­lo

Example office space in Zetland House

foto: lep.london.com

Čo si mal v ško­le rad­šej, pred­náš­ky so stov­ka­mi štu­den­tov ale­bo hodi­ny so svo­jou malou trie­dou? Pra­co­va­lo sa ti lep­šie v sku­pi­no­vých pro­jek­toch ale­bo si mal rad­šej indi­vi­du­ál­nu prá­cu? Odpo­ve­de na tie­to otáz­ky by ti moh­li uká­zať, aký typ prá­ce by bol pre teba ide­ál­ny.

Ak sa ti lep­šie pra­co­va­lo s veľ­kým množ­stvom ľudí, tak by si mohol pra­co­vať vo veľ­kej a zabe­hnu­tej fir­me. Ak si však pre­fe­ro­val prá­cu s pár ľuď­mi, tak som mož­no skôr vidíš v prá­ci na malom star­tu­pe. Tak­tiež tre­ba zvá­žiť, či chceš byť zod­po­ved­ný sám za seba ale­bo rad­šej pra­co­vať pod dohľa­dom.

Urob si zoznam 

9226d3a3e42748f48895b41fa7e10857

foto: i2.w.yun.hjfile.cn

Spíš si ele­men­ty prá­ce, úlo­hy a povin­nos­ti, kto­ré by sa ti páči­li a kto­ré nie. Kaž­dé­mu sa pozdá­va nie­čo iné. Jeden typ kari­é­ry je vhod­nej­ší pre jed­né­ho a úpl­ne nevhod­ný pre dru­hé­ho.

Rád sa zho­vá­raš s ľuď­mi, mys­líš abs­trakt­ne, pra­cu­ješ samos­tat­ne ale­bo pou­ží­vaš svoj mozog viac ako svo­je city? Taký­to člo­vek by bol mož­no dob­rým repor­té­rom.

V ďal­šom bode si napíš, čo pokla­dáš v prá­ci za to naj­dô­le­ži­tej­šie. Ide ti hlav­ne o plat, sta­tus ale­bo zau­jí­ma­vé pra­cov­né úlo­hy? Pozdá­va sa ti viac popis pra­cov­nej pozí­cie ale­bo odvet­vie, v kto­rom by si pra­co­val? Toto sú veľ­mi dôle­ži­té otáz­ky, na kto­ré by si si mal vedieť odpo­ve­dať.

Keď budeš násled­ne hľa­dať prá­cu, nezaš­ko­dí pozrieť sa spät­ne na ten­to zoznam a „pre­kon­zul­to­vať“ to s ním.

Zváž úro­veň svoj­ho vzde­la­nia

yourstory-education

foto: newznew.com

Mož­no by si mal mať záu­jem o nauče­nie sa neja­kej novej zruč­nos­ti. Mno­hé pra­cov­né pozí­cie totiž vyža­du­jú doda­toč­né tré­nin­gy ale­bo vzde­lá­va­nie, a to buď hneď teraz ale­bo v blíz­kej budúc­nos­ti.

Maj oči otvo­re­né, oko­lo teba sa robí veľa cer­ti­fi­ko­va­ných ško­le­ní, bez­plat­ných onli­ne kur­zov, semi­ná­rov a podob­ne. Ukon­če­ná uni­ver­zi­ta ťa tak­tiež môže posta­viť nad tvo­ju kon­ku­ren­ciu. Všet­ky tie­to mož­nos­ti vzde­lá­va­nia ti o čosi viac pri­blí­žia prá­cu, o kto­rú si mal záu­jem a ty zis­tíš, či je to sku­toč­ne nie­čo, čo chceš v živo­te robiť.

Zhod­noť svo­je skú­se­nos­ti

great achievement

foto: freeknowledgecentre.com

Buď k sebe úprim­ný ohľa­dom skú­se­nos­tí, kto­rý­mi dis­po­nu­ješ a tým, čo môžeš poten­ciál­ne­mu zamest­ná­va­te­ľo­vi ponúk­nuť. Pokús sa zis­tiť, na akej úrov­ni môžeš do zamest­na­nia vstú­piť. Máš na to byť koor­di­ná­tor, mana­žér ale­bo asis­tent? Mož­no chceš ria­diť ľudí, no budeš musieť začať od pozí­cie asis­ten­ta, nič sa nede­je. Pre­mys­li si aj to, či máš šan­cu posú­vať sa v danej prá­ci k pozí­cii, kto­rá ťa láka.

Roz­hoď sie­te

the_art_of_conversation

foto: wijs.be

Naj­lep­šie, čo môžeš uro­biť je to, že zís­kaš kon­tak­ty na ľudí, kto­rí v danom odvet­ví ale­bo kon­krét­nej spo­loč­nos­ti pra­cu­jú. S taký­mi ľuď­mi sa tre­ba poroz­prá­vať a dozve­dieť sa toho čo naj­viac.

Popý­taj sa kama­rá­tov, rodi­ny, rodin­ným pria­te­ľov, uči­te­ľov – hoci­ko­ho z tvoj­ho oko­lia, kto by mohol poznať nie­ko­ho, s kým by si sa mohol poroz­prá­vať. Nie je na ško­du pri­pra­viť si zoznam otá­zok, na kto­ré potre­bu­ješ odpo­ve­de a mož­no si počas roz­ho­vo­ru aj čo to zapí­sať. Spý­taj sa, čo ich na prá­ci baví, čo na nej radi nema­jú a aké odpo­rú­ča­nia ti môžu dať na ces­te k tvo­jej vysní­va­nej prá­ci.

A budeš na dob­rej ces­te na vrchol, kto­rý si sám vybe­rieš. 

Dúfam, že sme ti aspoň tro­chu pomoh­li.

3026089-poster-p-1-ask-the-experts-how-do-i-find-the-motivation-to-get-to-the-next-stage-of-my

foto: fastcompany.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)