7 kro­kov, ako zis­tíš, čo chceš v živote robiť

Michal Ondro / 25. decembra 2016 / Tools a produktivita

Takže, čo chceš robiť vo svo­jom živote?“ – otázka, ktorá mno­hým tak tro­chu tero­ri­zuje myseľ. Ak na ňu ani ty nevieš jed­no­značne odpo­ve­dať, neboj sa, nie si v tom sám. Aj mnohí z najús­peš­nej­ších ľudí to zis­tili až v pokro­či­lom veku. Našťas­tie pre teba a ľudí, ktorí sa ešte tak cel­kom nenašli, je tu pár kro­kov ako ostať kľud­ným a krok za kro­kom sa posú­vať k životu, ktorý budeš mať rád. 

Zhl­boka sa nadýchni – toto je nor­málne

ACCEPTANCE

foto: healthyplace.com

Prvým kro­kom k náprave je to, že si pri­znáš, že na danú otázku zatiaľ nevieš odpo­ve­dať. A akcep­tu­ješ to. Treba pocho­piť, že cesta k vysní­va­nej kari­ére nie je vždy priama. Kari­érny poradca Ryan Kahn ďalej tvrdí, že čo je pod­statné je to, že ideš správ­nym sme­rom.

Počas svojho života možno zis­tíš, že samotná cesta k cieľu je zábav­nej­šia ako to, čo ťa čaká na jej konci.“ – dodáva Kahn.

Pamä­taj aj na to, že mnohé sku­točne úspešné prí­behy sa začali písať u ľudí v neskor­šom veku. Stále máš čas. Naj­dô­le­ži­tej­ším momen­tom je to, keď si uve­do­míš, že to sku­točne chceš zme­niť.

Zamysli sa nad svo­jimi sil­nými strán­kami

Seri­ózne sa spý­taj sám seba: „V čom som dobrý a čo môžem ponúk­nuť? Čo sú moje naj­sil­nej­šie vlast­nosti a aká som osob­nosť? V čom som naj­lepší alebo jeden z naj­lep­ších?“

Vydaj sa sme­rom, ktorý ti tvoje silné stránky uka­zujú.“ – hovorí Kahn.

Pop­re­mýš­ľaj nad pra­cov­ným pro­stre­dím, v kto­rom by sa ti dobre pra­co­valo

Example office space in Zetland House

foto: lep.london.com

Čo si mal v škole rad­šej, pred­nášky so stov­kami štu­den­tov alebo hodiny so svo­jou malou trie­dou? Pra­co­valo sa ti lep­šie v sku­pi­no­vých pro­jek­toch alebo si mal rad­šej indi­vi­du­álnu prácu? Odpo­vede na tieto otázky by ti mohli uká­zať, aký typ práce by bol pre teba ide­álny.

Ak sa ti lep­šie pra­co­valo s veľ­kým množ­stvom ľudí, tak by si mohol pra­co­vať vo veľ­kej a zabe­hnu­tej firme. Ak si však pre­fe­ro­val prácu s pár ľuďmi, tak som možno skôr vidíš v práci na malom star­tupe. Tak­tiež treba zvá­žiť, či chceš byť zod­po­vedný sám za seba alebo rad­šej pra­co­vať pod dohľa­dom.

Urob si zoznam 

9226d3a3e42748f48895b41fa7e10857

foto: i2.w.yun.hjfile.cn

Spíš si ele­menty práce, úlohy a povin­nosti, ktoré by sa ti páčili a ktoré nie. Kaž­dému sa pozdáva niečo iné. Jeden typ kari­éry je vhod­nejší pre jed­ného a úplne nevhodný pre dru­hého.

Rád sa zho­vá­raš s ľuďmi, mys­líš abs­traktne, pra­cu­ješ samos­tatne alebo pou­ží­vaš svoj mozog viac ako svoje city? Takýto člo­vek by bol možno dob­rým repor­té­rom.

V ďal­šom bode si napíš, čo pokla­dáš v práci za to naj­dô­le­ži­tej­šie. Ide ti hlavne o plat, sta­tus alebo zau­jí­mavé pra­covné úlohy? Pozdáva sa ti viac popis pra­cov­nej pozí­cie alebo odvet­vie, v kto­rom by si pra­co­val? Toto sú veľmi dôle­žité otázky, na ktoré by si si mal vedieť odpo­ve­dať.

Keď budeš následne hľa­dať prácu, nezaš­kodí pozrieť sa spätne na tento zoznam a „pre­kon­zul­to­vať“ to s ním.

Zváž úro­veň svojho vzde­la­nia

yourstory-education

foto: newznew.com

Možno by si mal mať záu­jem o nauče­nie sa neja­kej novej zruč­nosti. Mnohé pra­covné pozí­cie totiž vyža­dujú doda­točné tré­ningy alebo vzde­lá­va­nie, a to buď hneď teraz alebo v blíz­kej budúc­nosti.

Maj oči otvo­rené, okolo teba sa robí veľa cer­ti­fi­ko­va­ných ško­lení, bez­plat­ných online kur­zov, semi­ná­rov a podobne. Ukon­čená uni­ver­zita ťa tak­tiež môže posta­viť nad tvoju kon­ku­ren­ciu. Všetky tieto mož­nosti vzde­lá­va­nia ti o čosi viac pri­blí­žia prácu, o ktorú si mal záu­jem a ty zis­tíš, či je to sku­točne niečo, čo chceš v živote robiť.

Zhod­noť svoje skú­se­nosti

great achievement

foto: freeknowledgecentre.com

Buď k sebe úprimný ohľa­dom skú­se­ností, kto­rými dis­po­nu­ješ a tým, čo môžeš poten­ciál­nemu zamest­ná­va­te­ľovi ponúk­nuť. Pokús sa zis­tiť, na akej úrovni môžeš do zamest­na­nia vstú­piť. Máš na to byť koor­di­ná­tor, mana­žér alebo asis­tent? Možno chceš ria­diť ľudí, no budeš musieť začať od pozí­cie asis­tenta, nič sa nedeje. Pre­mysli si aj to, či máš šancu posú­vať sa v danej práci k pozí­cii, ktorá ťa láka.

Roz­hoď siete

the_art_of_conversation

foto: wijs.be

Naj­lep­šie, čo môžeš uro­biť je to, že zís­kaš kon­takty na ľudí, ktorí v danom odvetví alebo kon­krét­nej spo­loč­nosti pra­cujú. S takými ľuďmi sa treba poroz­prá­vať a dozve­dieť sa toho čo naj­viac.

Popý­taj sa kama­rá­tov, rodiny, rodin­ným pria­te­ľov, uči­te­ľov – hoci­koho z tvojho oko­lia, kto by mohol poznať nie­koho, s kým by si sa mohol poroz­prá­vať. Nie je na škodu pri­pra­viť si zoznam otá­zok, na ktoré potre­bu­ješ odpo­vede a možno si počas roz­ho­voru aj čo to zapí­sať. Spý­taj sa, čo ich na práci baví, čo na nej radi nemajú a aké odpo­rú­ča­nia ti môžu dať na ceste k tvo­jej vysní­va­nej práci.

A budeš na dob­rej ceste na vrchol, ktorý si sám vybe­rieš. 

Dúfam, že sme ti aspoň tro­chu pomohli.

3026089-poster-p-1-ask-the-experts-how-do-i-find-the-motivation-to-get-to-the-next-stage-of-my

foto: fastcompany.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fastcompany.com

Pridať komentár (0)