7 návy­kov, s kto­rými budeš spať ako nikdy pred­tým

Martin Halada / 2. november 2016 / Tools a produktivita

Žijeme v rých­lej dobe s dôra­zom na výkon a efek­ti­vitu. Kva­litný spá­nok však často ide do úza­dia a mnohí ľudia naň pri vyso­kom život­nom tempe zabú­dajú, hoci je to jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších častí nášho života. 

Nedos­ta­tok spánku spô­so­buje okrem únavy aj poru­chy sústre­de­nia alebo sťa­ženú schop­nosť roz­mýš­ľať. Navyše, ľudia s nedos­tat­kom spánku si často pre­stá­vajú uve­do­mo­vať, že spá­nok potre­bujú. Počas spánku sa celé naše telo aj mozog zre­ge­ne­rujú a pri­pra­via na ďalší úspešný deň. Okrem dĺžky spánku je dôle­žitá aj kva­lita spánku, teda to, ako si pri spánku naše telo oddýchne. Dnes ti pri­ná­šame 7 tipov ako spať ako úspešní ľudia.

1. Zabudni na prácu

Práca pred spa­ním ti kva­litu tvojho spánku roz­hodne nez­dvihne. To posledné, čo chceš v posteli rie­šiť, je e-mail od roz­zú­re­ného šéfa alebo zoznam úloh, ktoré ťa čakajú na ďalší deň. Zby­točne ti to zvýši hla­dinu stresu a tepovú frek­ven­ciu, čo ti neumožní zaspať. Navyše, pri spánku si potre­buje oddých­nuť najmä náš mozog. Keď mozog nie je zahl­tený myš­lien­kami, oddýchne si aj naše telo. Pra­covný stav mysle je veľmi odlišný od ide­ál­neho stavu mysle, ktorý chceš mať v posteli. Po zhas­nutí stol­nej lam­pičky by tvoj mozog nemal vní­mať nič iné, ako to, ako je tvoje telo uvoľ­nené a aký prí­jemný je dotyk van­kúša.

2. Vypni všetky obra­zovky

bedroom-boy-hot-man-favim-com-2289600

foto:favim.com

Modré žia­re­nie z našich počí­ta­čov či mobil­ných tele­fó­nov nášmu telu pri­po­mína slnečné žia­re­nie, a preto telo pre­stáva pro­du­ko­vať hor­món spánku, mela­to­nín. To môže viesť nie­len k poru­chám spánku, ale aj k prob­lé­mom so zra­kom, dep­re­sii, či dokonca rako­vine. Hoci exis­tujú apli­ká­cie na regu­lá­ciu mod­rého žia­re­nia, úplne sa vyhnúť pou­ží­va­niu mobil­ného tele­fónu či počí­tača pred spa­ním je naj­lep­šia voľba. Predsa, aj sociálne siete či rôzne hry udr­žia­vajú tvoj mozog v strehu a neumož­ňujú úplné uvoľ­ne­nie. Osvo­jiť si tento zvyk je naozaj ťažké, ale v dlho­do­bom hori­zonte pri­ne­sie sladké ovo­cie.

3. Zamysli sa nad tým, čo si pre­žil

Ľud­ská myseľ hľadá prob­lém, inak pove­dané, hľadá to, čo je zle, a snaží sa to vyrie­šiť. Preto je veľmi ľahké upad­núť do víru nega­tív­neho mys­le­nia. Pozi­tívni ľudia však vedia ako bojo­vať s nega­ti­vi­tou. Ak chceš aj ty byť šťast­nejší a efek­tív­nejší, spíš si každý deň tri veci, za ktoré si vďačný, že sa stali. Nemusí to byť nevy­hnutne nič veľké, dôle­žité je, naučiť svoju myseľ fun­go­vať v tomto režime. Navyše, keď budeš mať každý deň takto spí­saný, budeš mať oveľa lepší pre­hľad o svo­jom prog­rese a tvoj život ti bude z dlho­do­bého hľa­diska pri­pa­dať plnší a zmys­lu­pl­nejší. A samoz­rejme, keď si takto spí­šeš poznatky z uply­nu­lého dňa, vieš, že to naj­dô­le­ži­tej­šie si dostal na papier a že sa tým už pri zaspá­vaní naozaj nemu­síš zaobe­rať.

4. Uvoľni sa

Pred spán­kom potre­bu­ješ vypnúť svoju myseľ a uvoľ­niť telo. Uve­do­miť si, že v tom momente nezá­leží na ničom inom, iba na oveč­kách v našich snoch. Medi­tá­cia je výborný spô­sob, ako dostať z hlavy všetky nepot­rebné myš­lienky, zame­rať sa na svoje telo a uvoľ­niť sa.

5. Naplá­nuj si spá­nok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto:pinterest.com

Spá­nok musí byť tvoja pri­orita. Toto môže byť prob­lém pre nie­kto­rých wor­ko­ho­li­kov, ale spá­nok je popri vzdu­chu, vode a jedle jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí v našich živo­toch. Je vhodné cho­diť spá­vať každý večer v rov­na­kom čase. Naše telo aj myseľ si tak navyknú, že je čas ísť do postele. Pri plá­no­vaní spánku je dôle­žité vedieť, kedy potre­bu­ješ vstať, odpo­čí­tať počet hodín, ktoré strá­viš spán­kom a výsle­dok je čas, kedy musíš zaľa­hnúť do postele. Jed­no­du­ché. Tak­tiež môžeš zvá­žiť nasta­viť si budík na čas, kedy pôj­deš spať, aby si nezos­tal hore dlh­šie.

6. Sprav si víziu

Ďalší skvelý spô­sob ako utí­šiť svoju myseľ, je dostať všetky svoje plány na papier. Keď máš svoje ciele spí­sané, nemu­síš ich ďalej držať v hlave. A ráno sa zobu­díš a presne vieš, čo potre­bu­ješ uro­biť a dosiah­nuť.

7. Vyhni sa alko­holu a tukom

Hoci alko­hol ti roz­hodne dokáže pomôcť so zaspá­va­ním, vedci zis­tili, že v stave opo­je­nia sa nedos­tá­vame do hlb­ších fáz spánku, ktoré slú­žia na lep­šiu rege­ne­rá­ciu orga­nizmu. Kva­litu tvojho spánku zníži aj kofeín alebo mastné jedlá kon­zu­mo­vané pred spa­ním.

Zdroj: www.businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)