7 šikov­ných rád, ako zní­žiť svo­je nákla­dy

Tatiana Blazseková / 4. septembra 2015 / Lifehacking

Pamä­táš si na svo­je novo­roč­né pred­sav­za­tia? “Schud­nem, budem sa viac učiť, pre­sta­nem mínať na kra­vi­ny a našet­rím si na ces­tu oko­lo sve­ta.” Je sep­tem­ber a máš ušet­re­ných 53 euro? Poď­me sa viac veno­vať tej ces­te oko­lo sve­ta, teda kon­krét­nej­šie — šet­re­niu. Tu je 7 chyt­rých tri­kov ako eli­mi­no­vať pre­by­toč­né výdav­ky a ušet­riť.

Naj­lep­šie rady sú tie, kto­ré môžeš apli­ko­vať do reál­ne­ho živo­ta za pár minút a ušet­ríš na nich dlho­do­bo. Ide tu o zní­že­nie výdav­kov na elek­tri­nu, údrž­bu, či jed­lo. Úspo­ra je vša­de naoko­lo, len netre­ba byť leni­vý, nájsť si svo­je úspor­né metó­dy, roz­poz­nať a vedieť ich aj využiť.

1. Nahraď žia­rov­ku za LED ver­ziu

Ak sa ti vypá­li žia­rov­ka, nesia­haj po tej naj­lac­nej­šej ver­zii, kto­rú dosta­neš v obcho­doch. Nahraď ju Led žia­rov­kou, kto­rá pro­du­ku­je rov­na­ko veľa svet­la a je šetr­nej­šia. Áno, bude stáť troš­ku viac, ale pod­ľa odbor­ní­kov na ener­ge­ti­ku taká­to žia­rov­ka využí­va menej ako štvr­ti­nu ener­gie nor­mál­nej žia­rov­ky, čo ti zní­ži cel­ko­vé ener­ge­tic­ké výdav­ky. Výho­dou je tiež fakt, že vydr­ží svie­tiť 25-krát dlh­šie, ako ostat­né žia­rov­ky, tak­že ďal­ší nákup tak sko­ro potre­bo­vať nebu­deš.

2. Vymaž nepot­reb­né člen­stvá, pred­plat­né a služ­by

Máš sta­rý Warc­raft účet, kto­rý si nikdy neh­ral? Na Ste­a­me stá­le vyska­ku­jú ponu­ky a ty im nevieš odo­lať? Roč­né pred­plat­né v posil­ňov­ni a bol si tam len raz? Pred­plat­né časo­pi­su, akcia na hry, takých vecí je veľa. Zruš to, vypni, ale­bo zavo­laj, aby ti to pre­sta­li posie­lať.

3. Pneuma­ti­ky

Skon­tro­luj si pred odcho­dom z domu pneuma­ti­ky, pre­to­že ak v nich nemáš dosta­tok vzdu­chu, pri­chá­dza k väč­šie­mu kon­tak­tu s vozov­kou, čo nega­tív­ne vplý­va na množ­stvo minu­té­ho pali­va. Klí­ma, otvo­re­né okná, všet­ko to ovplyv­ňu­je množ­stvo spot­re­bo­va­né­ho ben­zí­nu, ako aj tvo­ju peňa­žen­ku. A vlast­ne naj­le­šie je cho­diť bicyk­lom ale­bo peši. A čo, že Petr­žal­ka, keď ty si z Rače?! Ešte aj schud­neš!

4. Stop­ni ale­bo aspoň redu­kuj alko­hol, ciga­re­ty či sla­de­né nápo­je

Nezdra­vé stra­vo­va­cie návy­ky sú síce pohodl­né a bohu­žiaľ aj lac­né. Len­že exis­tu­jú ešte lac­nej­šie mož­nos­ti. Namies­to sla­de­ných nápo­jov si z domu zober vodu. Var si doma a zaba­ľuj si jed­lo so sebou do prá­ce ale­bo do ško­ly. Budeš mať vlast­no­ruč­ne pri­pra­ve­ný jedál­ni­ček, čo je zdrav­šie a efek­tív­nej­šie.

Faj­če­nie a alko­hol, to je iná zále­ži­tosť. Tri­kov na to, ako sa tých­to neres­tí zba­viť, je veľa. Naprí­klad si zober bab­ki­nu fla­šu na zavá­ra­nie a namies­to kupo­va­nia novej ška­tuľ­ky ciga­riet si daj penia­ze, kto­ré by si na ne minul, do fla­še. Rých­lo sa zapl­ní a ty sa bude­te tešiť z naz­bie­ra­ných peňa­zí.

5. Recyk­luj všet­ko, čo sa dá

O dôle­ži­tos­ti recyk­lo­va­nia vie­me všet­ci. Pova­ľu­jú sa ti doma hŕby nepot­reb­né­ho oble­če­nia? Daruj ich — aspoň budeš mať dob­rý pocit. Nie­kto­ré obcho­dy, ako naprí­klad H&M ti za sta­rý kus oble­če­nia dokon­ca pris­pe­je na nové. Recyk­lo­va­nie sa vyplá­ca.

6. Ran­de a stret­nu­tia

Skús priateľku/ pria­te­ľa pre­sved­čiť, že naj­lep­šie ran­de je na trá­vič­ke v par­ku, kam kaž­dý pri­ne­sie nie­čo vlast­né. Chceš ísť s nie­kým na kávu? Sprav­te si do pre­nos­ných šálok kávu pre oboch a posed­kať si môže­te aj na lavič­ke. Aspoň nebu­de­te musieť počú­vať roz­ho­vo­ry iných a nikto nebu­de počú­vať vás. V prí­pa­de, že pred­sa chceš byť v spo­loč­nos­ti, tak si neza­bud­ni vyba­viť loja­lit­nú kar­tu ala Medu­za, ušet­riť môžeš cel­kom sluš­ne. V rešti­ke si neza­bud­ni objed­nať sódu, ale­bo tap water, je zadar­mo a ešte k tomu je aj naj­zdrav­šia.

7. Pros­tried­ky na čis­te­nie

Pros­tried­ky na čis­te­nie prí­byt­ku si môžeš vyro­biť svoj­po­moc­ne. Sta­čí troš­ku octu, cit­ró­nu ale­bo sódy bikar­bó­ny a vaše domy a byty sa budú blyš­ťať čis­to­tou. Okrem toho, že ušet­ríš, je veľ­kou výho­dou ich eko­lo­gic­kosť. Deti obli­zu­jú­ce dlaž­dič­ky, kto­ré si prá­ve umyl Savom, to znie ako zlý sen. Obli­zo­vať ocot je pred­sa len zdrav­šie.

Tie­to tri­ky sú veľ­mi jed­no­du­ché a prak­tic­ké, aj keď si nimi mož­no nezís­kaš pocho­pe­nie úpl­ne od kaž­dé­ho. Hlav­né však je, že nimi zní­žiš svo­je nákla­dy raz a navž­dy.

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)