7 šikov­ných rád, ako zní­žiť svoje náklady

Tatiana Blazseková / 4. septembra 2015 / Tools a produktivita

Pamä­táš si na svoje novo­ročné pred­sav­za­tia? “Schud­nem, budem sa viac učiť, pre­sta­nem mínať na kra­viny a našet­rím si na cestu okolo sveta.” Je sep­tem­ber a máš ušet­re­ných 53 euro? Poďme sa viac veno­vať tej ceste okolo sveta, teda kon­krét­nej­šie — šet­re­niu. Tu je 7 chyt­rých tri­kov ako eli­mi­no­vať pre­by­točné výdavky a ušet­riť.

Naj­lep­šie rady sú tie, ktoré môžeš apli­ko­vať do reál­neho života za pár minút a ušet­ríš na nich dlho­dobo. Ide tu o zní­že­nie výdav­kov na elek­trinu, údržbu, či jedlo. Úspora je všade naokolo, len netreba byť lenivý, nájsť si svoje úsporné metódy, roz­poz­nať a vedieť ich aj využiť.

1. Nahraď žia­rovku za LED ver­ziu

Ak sa ti vypáli žia­rovka, nesia­haj po tej naj­lac­nej­šej ver­zii, ktorú dosta­neš v obcho­doch. Nahraď ju Led žia­rov­kou, ktorá pro­du­kuje rov­nako veľa svetla a je šetr­nej­šia. Áno, bude stáť trošku viac, ale podľa odbor­ní­kov na ener­ge­tiku takáto žia­rovka využíva menej ako štvr­tinu ener­gie nor­mál­nej žia­rovky, čo ti zníži cel­kové ener­ge­tické výdavky. Výho­dou je tiež fakt, že vydrží svie­tiť 25-krát dlh­šie, ako ostatné žia­rovky, takže ďalší nákup tak skoro potre­bo­vať nebu­deš.

2. Vymaž nepot­rebné člen­stvá, pred­platné a služby

Máš starý Warc­raft účet, ktorý si nikdy neh­ral? Na Ste­ame stále vyska­kujú ponuky a ty im nevieš odo­lať? Ročné pred­platné v posil­ňovni a bol si tam len raz? Pred­platné časo­pisu, akcia na hry, takých vecí je veľa. Zruš to, vypni, alebo zavo­laj, aby ti to pre­stali posie­lať.

3. Pneuma­tiky

Skon­tro­luj si pred odcho­dom z domu pneuma­tiky, pre­tože ak v nich nemáš dosta­tok vzdu­chu, pri­chá­dza k väč­šiemu kon­taktu s vozov­kou, čo nega­tívne vplýva na množ­stvo minu­tého paliva. Klíma, otvo­rené okná, všetko to ovplyv­ňuje množ­stvo spot­re­bo­va­ného ben­zínu, ako aj tvoju peňa­ženku. A vlastne naj­le­šie je cho­diť bicyk­lom alebo peši. A čo, že Petr­žalka, keď ty si z Rače?! Ešte aj schud­neš!

4. Stopni alebo aspoň redu­kuj alko­hol, ciga­rety či sla­dené nápoje

Nezdravé stra­vo­va­cie návyky sú síce pohodlné a bohu­žiaľ aj lacné. Lenže exis­tujú ešte lac­nej­šie mož­nosti. Namiesto sla­de­ných nápo­jov si z domu zober vodu. Var si doma a zaba­ľuj si jedlo so sebou do práce alebo do školy. Budeš mať vlast­no­ručne pri­pra­vený jedál­ni­ček, čo je zdrav­šie a efek­tív­nej­šie.

Faj­če­nie a alko­hol, to je iná zále­ži­tosť. Tri­kov na to, ako sa týchto nerestí zba­viť, je veľa. Naprí­klad si zober bab­kinu flašu na zavá­ra­nie a namiesto kupo­va­nia novej ška­tuľky ciga­riet si daj peniaze, ktoré by si na ne minul, do flaše. Rýchlo sa zaplní a ty sa budete tešiť z naz­bie­ra­ných peňazí.

5. Recyk­luj všetko, čo sa dá

O dôle­ži­tosti recyk­lo­va­nia vieme všetci. Pova­ľujú sa ti doma hŕby nepot­reb­ného oble­če­nia? Daruj ich — aspoň budeš mať dobrý pocit. Nie­ktoré obchody, ako naprí­klad H&M ti za starý kus oble­če­nia dokonca pris­peje na nové. Recyk­lo­va­nie sa vypláca.

6. Rande a stret­nu­tia

Skús priateľku/ pria­teľa pre­sved­čiť, že naj­lep­šie rande je na trá­vičke v parku, kam každý pri­ne­sie niečo vlastné. Chceš ísť s nie­kým na kávu? Spravte si do pre­nos­ných šálok kávu pre oboch a posed­kať si môžete aj na lavičke. Aspoň nebu­dete musieť počú­vať roz­ho­vory iných a nikto nebude počú­vať vás. V prí­pade, že predsa chceš byť v spo­loč­nosti, tak si neza­budni vyba­viť loja­litnú kartu ala Meduza, ušet­riť môžeš cel­kom slušne. V reštike si neza­budni objed­nať sódu, alebo tap water, je zadarmo a ešte k tomu je aj naj­zdrav­šia.

7. Pros­triedky na čis­te­nie

Pros­triedky na čis­te­nie prí­bytku si môžeš vyro­biť svoj­po­mocne. Stačí trošku octu, cit­rónu alebo sódy bikar­bóny a vaše domy a byty sa budú blyš­ťať čis­to­tou. Okrem toho, že ušet­ríš, je veľ­kou výho­dou ich eko­lo­gic­kosť. Deti obli­zu­júce dlaž­dičky, ktoré si práve umyl Savom, to znie ako zlý sen. Obli­zo­vať ocot je predsa len zdrav­šie.

Tieto triky sú veľmi jed­no­du­ché a prak­tické, aj keď si nimi možno nezís­kaš pocho­pe­nie úplne od kaž­dého. Hlavné však je, že nimi zní­žiš svoje náklady raz a navždy.

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)