7 skry­tých zna­kov toho, že si inte­li­gentný

Martin Halada / 13. augusta 2016 / Tools a produktivita

Hlúpi ľudia si mys­lia, že už všetko vedia, naopak múdri a inte­li­gentní sa často pod­ce­ňujú. Napo­kon, vedie to k roz­ši­ro­va­niu pozna­nia. Už sta­ro­veký Sok­ra­tes tvr­dil slávne „Viem, že nič neviem”. Ako ale zis­tiť, či si inte­li­gentný? Prí­znaky bývajú rôz­no­rodé.

1. Cho­dil si do hudob­nej školy

Andrew-Bird

Podľa výsku­mov má hudba enormný vplyv na kog­ni­tívne fun­kcie mozgu. Roz­víja slovnú inte­li­gen­ciu, IQ a pomáha dosa­ho­vať výsledky. Nie nadarmo aj sám veľký Sher­lock Hol­mes počas duma­nia nad zlo­činmi hral na hus­liach.

2. Si naj­starší zo súro­den­cov

sisters-1109596_960_720

Nór­ski vedci zis­tili, že naj­starší zo súro­den­cov majú prie­merné IQ 103 bodov, kým dru­ho­ro­dení 100 a tretí v poradí 99. Teda prvo­ro­dení bývajú o tro­chu inte­li­gen­tnejší — nie však oveľa, o tri inte­li­genčné body. Tak­tiež sú v živote o niečo úspeš­nejší. Nie je to údajne kvôli bio­lo­gic­kým fak­to­rom, ale jed­no­du­cho kvôli posta­ve­niu v rodine, keďže naj­starší súro­denci sú vždy v očiach rodi­čov najin­te­li­gen­tnejší a naj­zod­po­ved­nejší a musia sa posta­rať aj o mlad­ších.

3. Si štíhly

a-slim-body-1440502_960_720

Exis­tujú mnohé spô­soby posu­dzo­va­nia osob­ností. Jed­ným z nich je aj kri­té­rium fyzic­kého zovňajšku. A štíhli ľudia sú údajne inte­li­gen­tnejší! Podľa auto­rov štú­die je to odô­vod­nené tým, že inte­li­gen­tnej­šie deti dosiahnu lep­šie vzde­la­nie a vedia sa preto aj lep­šie posta­rať o svoje zdra­vie. Na dru­hej strane, keď si pre­je­dený, nie si to ty! Po výdat­nom obede sa naozaj ťaž­šie roz­mýšľa.

4. Skú­šal si drogy/piješ alko­hol

Drinking-Alcoholl

Ďalší výskum pre­uká­zal, že vysoké IQ v det­stve, sa často pre­ja­vuje kon­zu­má­ciou drog či alko­holu v dospe­losti. Možno preto, aby to tu s tými všet­kými hlu­pákmi vydr­žali, ako sa hovorí.:) Nezna­mená to však, že ked začneš piť, zmúd­rieš. Skôr naopak.

5. Si ľavák

Left_handed_female_learns_calligraphy

Kedysi sa ľaváci pova­žo­vali za kri­mi­nál­ni­kov a ľavác­tvo sa tvrdo tres­talo, príp. „pre­rá­balo” na pou­ží­va­nie pra­vej ruky. Vedci stále neod­ha­lili, prečo medzi kri­mi­nál­nikmi mierne pre­va­žujú ľaváci. Neskôr prišli licho­ti­vej­šie výskumy, podľa kto­rých ľaváci jed­no­du­cho roz­mýš­ľajú inak, čo im umož­ňuje byť kre­a­tív­nejší a vyna­lie­za­vejší. Ľaváci exce­lujú v kom­bi­no­vaní častí to nových cel­kov, či v práci so slo­vami a zora­ďo­vaní slov do nových kate­gó­rii.

6. Naučil si sa čítať v mla­dom veku

Toddler_bemused_by_a_baby_book

V roku 2012 vedci porov­ná­vali tak­mer 2 000 párov jed­no­va­ječ­ných dvoj­čiat a zis­tili, že tie, ktoré sa naučili čítať v níz­kom veku, majú lep­šie roz­poz­ná­va­cie fun­kcie mozgu. Číta­nie pomáha pod­po­ro­vať nie­len ver­bálne, ale aj never­bálne schop­nosti, ako naprí­klad argu­men­tá­ciu.

7. Veľa sa stra­chu­ješ

person-1205140_960_720

Na základe rôz­nych výsku­mov sa medzi ved­cami začali vyná­rať dohady, že ľudia, ktorí sa viac stra­chujú, sú inte­li­gen­tnejší. Podľa jed­ného z výsku­mov však sú títo ľudia inte­li­gen­tnejší v práci so slo­vami, naopak, ľudia, ktorí sa menej stra­chujú, majú vyš­šiu never­bálnu inte­li­gen­ciu.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)