7 slovenských IT kurzov, vďaka ktorým výrazne stúpne tvoja hodnota na trhu práce

Linda Cebrová / 4. marca 2019 / Zo Slovenska

 • Na Slo­ven­sku je v po­nuke len pár on­line kur­zov, ktoré ťa pri­pra­via na kon­krétnu pra­covnú po­zí­ciu v ob­lasti IT
 • Me­dzi tie naj­žia­da­nej­šie pat­ria kurzy po­nú­kané na plat­forme IT v kurze, ktoré ti po­nú­kame aj v dneš­nom článku
 • 90 % ich ab­sol­ven­tov si na­šlo za­mest­na­nie na dobre pla­te­ných po­zí­ciách
zdroj: pexels.com
 • Na Slo­ven­sku je v po­nuke len pár on­line kur­zov, ktoré ťa pri­pra­via na kon­krétnu pra­covnú po­zí­ciu v ob­lasti IT
 • Me­dzi tie naj­žia­da­nej­šie pat­ria kurzy po­nú­kané na plat­forme IT v kurze, ktoré ti po­nú­kame aj v dneš­nom článku
 • 90 % ich ab­sol­ven­tov si na­šlo za­mest­na­nie na dobre pla­te­ných po­zí­ciách

Slo­ven­ské škols­tvo podľa od­bor­ní­kov nie je mo­men­tálne schopné šká­lo­vať svoje os­novy podľa re­ál­nych po­trieb v IT sfére. Aj preto vzniká čo­raz viac on­line kur­zov, vďaka kto­rým mô­žeš za­hviez­diť v IT alebo sa do­konca rek­va­li­fi­ko­vať. 

Šta­tis­tiky po­tvr­dzujú, že v sú­čas­nosti ab­sol­venti IT škôl či kur­zov  „pro­fi­tujú“ z ne­dos­tatku ľudí na trhu práce. Pries­kum por­tálu Pro­fe­sia.sk uká­zal, že firmy na Slo­ven­sku mali v roku 2017 naj­väčší zá­u­jem práve o ab­sol­ven­tov od­bo­rov spo­je­ných s  in­for­ma­ti­kou. Je­den ži­vo­to­pis ta­ké­hoto uchá­dzača si po­zrelo v  prie­mere tak­mer 8 za­mest­ná­va­te­ľov. Aj preto vzniká čo­raz viac on­line kur­zov, vďaka kto­rým mô­žeš za­hviez­diť v IT alebo sa do­konca rek­va­li­fi­ko­vať.

zdroj: pro­fe­sia.sk

Možno si už po­čul o vzde­lá­va­cej plat­forme IT v kurze, vďaka kto­rej už ne­mu­síš byť len uží­va­te­ľom no­vých tech­no­ló­gií, ale aj ich tvor­com. V po­nuke majú  hneď nie­koľko on­line kur­zov, ktoré ťa pri­pra­via na kon­krétnu pra­covnú po­zí­ciu v ob­lasti IT.

zdroj: pe­xels.com

A že sa o IT oplatí zau­jí­mať svedčí aj to, že naj­lep­šie pla­tené pra­covné po­nuky na Slo­ven­sku sú práve z IT sféry. Prvú päťku naj­lep­šie pla­te­ných po­vo­laní tvorí ešte pi­lot, ad­vo­kát, IT pro­jek­tový ma­na­žér a da­ňový po­radca.

zdroj: pro­fe­sia.sk

„Keď sa po­zrieme na naj­lep­šie pla­tené po­zí­cie mimo vr­cho­lo­vého ma­naž­mentu, na pr­vom mieste je IT po­vo­la­nie. Prie­merný zá­kladný plat IT ar­chi­tekta je 2889 eur v hru­bom, čo je a ž o 179 per­centa viac ako ce­lo­slo­ven­ská prie­merná mzda,” po­tvr­dili od­bor­níci z por­tálu Pro­fe­sia.sk.

Ak si pri slov­nom spo­jení in­for­mačné tech­no­ló­gie pred­sta­víš len ti­chých ge­e­kov se­dia­cich ho­diny za po­čí­ta­čom, mal by si svoj ná­zor pre­hod­no­tiť. Čo­raz väčší zá­u­jem o IT je aj zo strany než­nej­šieho po­hla­via. Aj preto IT v kurze pri­pra­vilo vzde­lá­vací prog­ram Ženy v (IT) kurze, ktorý je šitý na mieru že­nám, ktoré chcú na­štar­to­vať vy­sní­vanú ka­ri­éru.

V po­nuke sú tieto vzde­lá­va­cie prog­ramy:

 • Tes­ter soft­vé­ro­vých ap­li­ká­cií
 • Front-End De­ve­lo­per
 • Java De­ve­lo­per Ju­nior
 • C# De­ve­lo­per Ju­nior
 • Of­fice špe­cia­lista
 • Zá­klady ne­mec­kého ja­zyka
 • Ženy v (IT) kurze

Ide o in­ten­zív­nej­šiu formu vzde­lá­va­cích prog­ra­mov v trvaní 5 me­sia­cov, pri­čom na štú­dium po­tre­bu­ješ 3 ho­diny denne v ľu­bo­voľ­nom čase. Ak všetko úspešne ab­sol­vu­ješ a uká­žeš svoj ta­lent íteč­kára, čaká ťa aj hod­notná stáž v rôz­nych IT spo­loč­nos­tiach, na­prí­klad aj v ta­kej prog­re­sív­nej firme akou je Ac­cen­ture alebo T-Sys­tems. Ši­kovní ab­sol­venti do­stanú hneď aj pra­covnú po­nuku.

Ak sú tvoje am­bí­cie vyš­šie ako úspešne ab­sol­vo­vať len je­den vzde­la­vací prog­ram, mô­žeš ďa­lej v štú­diu po­kra­čo­vať, do­konca aj popri za­mest­naní. ME­TIS aca­demy ti po­núka al­ter­na­tívu k štú­diu na vy­so­kej škole. Za ex­trémne krátky čas, po ab­sol­vo­vaní pia­tich päť­me­sač­ných vzde­lá­va­cích prog­ra­mov sa sta­neš cer­ti­fi­ko­va­ným SW in­ži­nie­rom. Ak bu­deš in­for­ma­ti­kom, ktorý si vy­cibrí aj svoju ne­mčinu, au­to­ma­ticky sa na trhu stá­vaš ne­dos­tat­ko­vým to­va­rom, ktorý ne­bude mať prob­lém za­mest­nať sa aj za 8-ti­síc eur me­sačne.

Fi­nan­co­va­nie ne­bude prob­lém

Cena 5-me­sač­ných vzde­lá­va­cích prog­ra­mov sa za­čína na 1790 eur. V IT v kurze si však ve­ria na­toľko, že sú ochotní po­ži­čať ti fi­nan­cie na ab­sol­vo­va­nie vzde­lá­va­cieho prog­ramu. Kto nemá prí­jem, tomu je po­skyt­nutá be­z­ú­ročná pô­žička, ktorú štu­dent za­čne splá­cať až po­tom ako sa za­mestná v IT. Školné však môže splá­cať aj po­stupne po­čas štú­dia.

zdroj: pe­xels.com

„Ne­vzde­lá­vame na­raz stovky štu­den­tov, ale de­siatky od­hod­la­ných a pre­sved­če­ných o tom, že chcú pra­co­vať v IT, uve­do­mu­júc si, že čas sú pe­niaze,“ ho­vorí na margo pre­fe­ren­cie uchá­dza­čov tím IT v kurze.

Au­tori IT v kurze od­vážne tvr­dia, že po ab­sol­vo­vaní vzde­lá­va­cieho prog­ramu sa čistý prí­jem ab­sol­venta zvýši o viac ako 300 eur, preto je mi­ni­málna me­sačná splátka škol­ného pod touto úrov­ňou. Keďže ná­stupné platy íteč­ká­rov sú nad 1400 eur, pre ab­sol­ven­tov nie je ob­tiažne školné v prie­behu nie­koľ­kých me­sia­cov po za­mest­naní vrá­tiť. Dô­le­žité je spo­me­núť, že cena vzde­lá­va­cích prog­ra­mov je na­ozaj zlom­ková v po­rov­naní s pla­to­vým zvý­še­ním po­čas ce­lého pro­duk­tív­neho ži­vota, ktoré pred­sta­vuje cenu bytu alebo aj ro­din­ného domu.

Prie­beh kur­zov

Po­čas pia­tich me­sia­cov štú­dia zís­kaš te­ore­tické po­znatky ale aj prak­tické skú­se­nosti, keďže bu­deš pl­niť rôzne úlohy. Od te­ore­tic­kej príp­ravy a prak­tic­kých cvi­čení až po kom­plexné pro­jekty z re­ál­neho ži­vota. Za­da­nia, ktoré si­mu­lujú sku­točnú pra­covnú čin­nosť, mô­žeš pl­niť v ľu­bo­voľ­nom čase po­čas dňa, dva až tri­krát týž­denne sa však bu­deš zú­čast­ňo­vať we­bi­ná­rov a kon­zul­tá­cií s lek­to­rom vo zvo­le­nom čase.

Tento štýl vý­učby si mô­žeš pred­sta­viť ako vi­deo­ho­vor cez Skype. We­bi­náre a kon­zul­tá­cie to­tižto pre­bie­hajú po­dobne, len s tým roz­die­lom, že so štu­den­tami je v spo­jení lek­tor, ktorý zdieľa svoju ob­ra­zovku a ná­zorne uka­zuje, o čom ho­vorí.

Po­čas we­bi­nára a kon­zul­tá­cie tak máš mož­nosť o jed­not­li­vých té­mach dis­ku­to­vať alebo si pí­sať cez chat. Po­tre­bu­ješ iba pri­po­je­nie na in­ter­net, po­čí­tač a slú­chadlá. Štu­du­ješ po­hodlne z domu, z práce alebo z ka­viarne. Ok­rem od­bor­nej časti vzde­lá­va­nia za­me­ra­nej na kon­krétnu pra­covnú po­zí­ciu ab­sol­vu­ješ aj vše­obecnú od­bornú časť, ško­le­nie mäk­kých zruč­ností a príp­ravu na pra­covný po­ho­vor.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou IT v kurze.

Pridať komentár (0)