7 spô­so­bov, ako nad svo­jím živo­tom až prí­liš nepre­mýš­ľať a byť šťast­ný

Henrieta Balázsová / 30. januára 2017 / Lifehacking

Čo si dať na obed? Kam na dovo­len­ku? Som so správ­ny­mi ľuď­mi? Pri­jať tú pra­cov­nú ponu­ku? Tie­to a desiat­ky ďal­ších otá­zok sa pre­há­ňa­jú naši­mi mys­ľa­mi kaž­dý deň. Po roz­hod­nu­tí čas­to pri­chá­dza­jú pochyb­nos­ti a pro­ces pre­mýš­ľa­nia sa začí­na odzno­va. Ako tomu­to zača­ro­va­né­mu kru­hu pre­dísť?

Pozo­ruj svo­je myš­lien­ky z diaľ­ky

Kľú­čo­vou akti­vi­tou pri medi­tá­cii pou­ží­va­nej napr. aj pri tech­ni­ke mind­full­ness je pozo­ro­va­nie svo­jich myš­lie­nok tak, aby sme sa nimi nene­cha­li pohl­tiť. Cie­ľom je, aby cez nás pri medi­tá­cii myš­lien­ky a poci­ty len pre­chá­dza­li, a to bez toho, aby sme ich ana­ly­zo­va­li. Prí­liš­né ana­ly­zo­va­nie a hod­no­te­nie všet­kých mož­ných, no väč­ši­nou hlav­ne nemož­ných sce­ná­rov je síce pri­ro­dze­né, no mno­ho­krát zni­ču­jú­ce. Prá­ve toto cvi­če­nie ti môže pomôcť také­to zmýš­ľa­nie zme­niť. Svo­je o tom vedel aj Ste­ve Jobs: „Ak si len tak sad­ne­te a začne­te pozo­ro­vať svo­ju myseľ, uvi­dí­te, aká je nepo­koj­ná. Ak sa ju pokú­si­te upo­ko­jiť, sta­ne sa pra­vý opak – bude to ešte hor­šie. Keď však toto cvi­če­nie bude­te prak­ti­zo­vať pra­vi­del­ne a myš­lien­ky cez seba nechá­te len pre­chá­dzať, vaša myseľ sa časom upo­ko­jí.“

Rešpek­tuj sám seba

Nespo­chyb­ňuj žiad­ne svo­je názo­ry. Keď sa raz pre nie­čo roz­hod­neš, v danej chví­li si to tak cítil, a pre­to to bolo správ­ne a malo to tak byť. Dôve­ruj sebe a svo­jim roz­hod­nu­tiam. Ak raz neja­ké spra­víš, nepre­mýš­ľaj o tom, ako inak si nie­čo mohol spra­viť. Pre­to­že v danej chví­li si to spra­vil naj­lep­šie, ako si mohol a vedel.

photo-1420802839049-174a867e426c

Zdroj: unsplash.com

Zapi­suj si svo­je myš­lien­ky a poci­ty

Pokiaľ čelíš neja­ké­mu prob­lé­mu a chceš sa zba­viť nega­tív­nych emó­cií, kto­ré v tebe vyvo­lá­va, napíš si poci­ty, kto­ré prá­ve pre­ží­vaš na kus papie­ra. Spra­co­va­nie celé­ho myš­lien­ko­vé­ho pro­ce­su sa tak pre teba sta­ne omno­ho ľah­ším. Ak si totiž svo­je myš­lien­ky pone­cháš len v hla­ve, čas­to to vedie k tomu, že sa budeš zno­vu a zno­vu vra­cať k rov­na­kým veciam, v dôsled­ku čoho budeš nie­kto­ré z nich zby­toč­ne zve­li­čo­vať. Pomô­že ti aj to, ak papier so svo­ji­mi myš­lien­ka­mi a pocit­mi po napí­sa­ní roz­tr­háš a vyho­díš – tvo­je nega­tív­ne myš­lien­ky by sa tým pre teba mali stať menej význam­ný­mi.

Sta­nov si „seba­deš­trukč­ný čas“

Znie to bláz­ni­vo, ale zho­du­jú sa na tom všet­ci pop­red­ní psy­cho­ló­go­via a psy­chiat­ri. Cie­ľom je vyme­dziť si aký­koľ­vek čas v rám­ci dňa, kto­rý venu­ješ nega­tív­nym poci­tom, oba­vám a úzkos­ti. V tom­to čase si dovo­líš smú­tiť a oddať sa nega­tív­nym emó­ciám. Čaro spo­čí­va v tom, že pokiaľ na teba prí­de nut­ka­nie „opus­tiť sa“ počas dňa, budeš dosta­toč­ne sil­ný na to, aby si si to odlo­žil na svoj vyhra­de­ný čas. Je pri­tom dôle­ži­té, aby si sa po tom­to „ritu­ály“ veno­val nie­čo­mu prí­jem­né­mu, čo ťa pri­ve­die na iné myš­lien­ky. Rov­na­ko sa neod­po­rú­ča vyčle­niť si na túto čin­nosť obdo­bie krát­ko pred spán­kom, nakoľ­ko by ho to moh­lo nega­tív­ne ovplyv­niť.

Dopraj si rozp­tý­le­nie

Je naozaj ťaž­ké plne sa sústre­diť na dve veci naraz. To je dôvo­dom, pre­čo musíš v prí­pa­de zby­toč­né­ho pre­mýš­ľa­nia o nie­čom zamest­nať svo­ju myseľ inak. Naj­vy­ho­vu­jú­cej­šou je pri­tom kom­bi­ná­cia neja­kej fyzic­kej akti­vi­ty, kto­rá si však záro­veň vyža­du­je aj tvo­je sústre­de­nie. Medzi ide­ál­ne čin­nos­ti, kto­ré kom­bi­nu­jú fyzic­ký výkon, pre­mýš­ľa­nie a navy­še si pri nich v spo­loč­nos­ti radí­me napr. tenis, či túru s pria­teľ­mi.

photo-1466938756653-5a5e21649e7f

Zdroj: unsplash.com

Zame­raj sa na to, čo môžeš spra­viť hneď teraz

Ide­ál­nym rie­še­ním je nahra­diť pre­mýš­ľa­nie kon­krét­nou čin­nos­ťou. Pre­staň sa sústre­diť nato, čo musíš uro­biť, nemys­li nato, čo by si mal uro­biť, ani na to, čo si neuro­bil. Zame­raj sa len nato, čo môžeš uro­biť hneď teraz, v tej­to chví­li – nech je to ako­koľ­vek malý krok. Zakaž­dým, ako pocí­tiš oba­vy o svo­ju budúc­nosť, zastav tie­to myš­lien­ko­vé pocho­dy jed­no­du­chým činom – vstaň a pro­ak­tív­ne sprav nie­čo, čo ťa pri­ve­die bliž­šie k tvoj­mu vytú­že­né­mu cie­ľu.

Musíš vedieť, že kaž­dé roz­hod­nu­tie sa dá zme­niť

Mno­ho ľudí den­ne pre­mýš­ľa o tom, či si vybra­li dob­rú prá­cu, či si vza­li správ­nu oso­bu, či bola neja­ká kúpa dob­rá, či nav­šte­vu­jú dob­rú ško­lu… Nemaj oba­vy. Roz­hod­nu­tia nemož­no deliť na dob­ré a zlé. Exis­tu­jú len dob­ré a tie, kto­ré ti dáva­jú prí­le­ži­tosť k zme­ne a k ras­tu. Nene­chaj sa pre­to skľu­čo­vať poci­tom, že neja­ké tvo­je roz­hod­nu­tie je koneč­né, a nikdy ho už nebu­deš môcť zme­niť. Vedo­mie, že všet­ko sa dá zme­niť ti pri­ne­sie pocit poko­ja a vnú­tor­nej slo­bo­dy.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: unsplash.com

Pridať komentár (0)