7 star­tu­pov, na ktoré treba dať bacha v roku 2015

Harry Gavendová / 19. december 2014 / Tools a produktivita

O star­tu­poch 2014 sme vás pra­vi­delne infor­mo­vali počas celého roka, no pre­dod­vermi je už rok 2015 — a my vieme, čo by vám určite nemalo ujsť. Pozrite si s nami 7 pro­jek­tov, ktoré by mohli i budúci rok poriadne zamie­šať karty — darí sa im totiž už teraz. A je to veru naozaj pes­trá zostava.

Slack

Ide o komu­ni­kačnú apli­ká­ciu, ktorá umožní na pra­co­visku využí­vať sku­pi­nové chat roomy, posie­lať súkromné správy i zdie­ľať súbory. Už teraz uspela v obchod­nom svete a patrí k naj­rých­lej­šie sa vyví­ja­jú­cim app­kám pre pod­niky všet­kých čias. Pred­po­kladá sa, že Slack sa bude budúci rok roz­ras­tať ďalej.
Finan­co­va­nie: 180 mili­ó­nov dolá­rov 
Zakla­da­te­lia: Ste­wart But­ter­field, Eric Cos­tello, Cal Hen­der­son, Ser­guei Mou­ra­chov

Heads­pace

Spo­loč­nosti zo Sili­con Val­ley uzná­vajú men­šiu “medi­tá­ciu” svo­jich zamest­nan­cov — je to podľa nich spô­sob, ako u nich odo­mknúť pro­duk­ti­vitu. Heads­pace využil tento trend a ponúka mobilné i webové plat­formy, ktoré vám umož­nia medi­to­vať vo voľ­nom čase. Heads­pace má už teraz viac ako milión pou­ží­va­te­ľov v 150 kra­ji­nách.
Finan­co­va­nie: 4 mili­óny dolá­rov
Zakla­da­te­lia: Andy Pud­di­combe, Richard Pier­son

Jet

Marc Lore, bývalý CEO Quidsi (webo­vej stránky za Diapers.com) pra­cuje na uve­dení novej e-obchod­nej stránky s náz­vom Jet. Šepká sa, že má ísť o zabi­jaka Ama­zonu. Lore sľú­bil, že Jet pri­ne­sie novú skú­se­nosť s elek­tro­nic­kým obcho­dom zalo­žen na trans­pa­ren­tnosti. Jet ešte nebol ofi­ciálne spus­tený.
Finan­co­va­nie: 80 mili­ó­nov dolá­rov
Zakla­da­teľ: Marc Lore

Wish

Wish je star­tup zame­raný na mobilné naku­po­va­nie a v nie­čom pri­po­mína Pin­te­rest. Zobra­zuje vám iba veci, ktoré chcete kúpiť. Jeho hod­nota poriadne stúpa a CEO Peter Szulc­ze­wski vraví, že sa chcú stať Google AdWords pre pre­daj­cov. 
Finan­co­va­nie: 78,7 mili­óna dolá­rov
Zakla­da­te­lia: Peter Szulc­ze­wski, Danny Zhang

Cas­per

Tento start-up je zame­raný na pre­daj mat­ra­cov — spo­loč­nosť chce, aby sa kla­sické kom­pli­ko­vané nákupy zjed­no­du­šili cez web. Ich stránka je pre­hľadná, infor­ma­tívna a objed­návky sú vážne cel­kom jed­no­du­ché, dokonca aj so skú­šob­nou dobou. Už teraz majú na konte tisíce objed­ná­vok
Inves­tíce: 15 mili­ó­nov dolá­rov
Zakla­da­te­lia: Phi­lip Krim, Jeff Cha­pin, Gab­riel Fla­te­man, Luke Sher­win, Neil Parikh

Ins­ta­cart

Vďaka star­tupu Ins­ta­cart si môžete objed­nať potra­viny priamo pomo­cou smart­fónu alebo online a do hodiny vám budú doru­čené na vašu adresu. Ins­ta­cart je momen­tálne spus­tený v 10 mes­tách a počas decem­bra sa mu poriadne nahro­ma­dil bud­get. 
Finan­co­va­nie: 154,8 mili­ó­nov dolá­rov 
Zakla­da­te­lia: Apo­orva Mehta, Max Mul­len, Bran­don Leonardo

Dots

Dots je novým typom her­ného štú­dia. Už pôvodná hra Dots bola poriad­nym hitom, zozbe­rala viac ako milión pou­ží­va­te­ľov pošas uve­de­nia v máji 2013. A nasle­do­vala ďal­šia hra Two­Dots. Momen­tálne spo­loč­nosť nechce pre­zrá­dzať ďal­šie plány, no sú pri­pra­vení a budú vraj i poriadne ris­ko­vať. 
Finan­co­va­nie: 10 mili­ó­nov dolá­rov
Zakla­da­te­lia: Paul Murphy, Pat­rick Moberg

Zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)