7 vecí, kto­ré by si nemal robiť ihneď po pre­bu­de­ní

Henrieta Balázsová / 11. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

To, ako a čím začneš deň je veľ­mi dôle­ži­té. Ráno totiž zvy­čaj­ne udá­va tón pre celý zvy­šok tvoj­ho dňa. Pokiaľ ho začneš bez ener­gie a nepro­duk­tív­ne, je vyso­ko prav­de­po­dob­né, že v rov­na­kom duchu sa pone­sie celý tvoj deň. Pre­čí­taj si pre­to, kto­rých 7 vecí by si ihneď po pre­bu­de­ní robiť nikdy nemal.

#1: Zazvo­ne­nie budí­ka pova­žuj za defi­ni­tív­ne, neod­kla­daj ho

Odbor­ní­ci zaobe­ra­jú­ci sa zdra­vým spán­kom upo­zor­ňu­jú na to, že odkla­da­nie budí­ka je jed­nou z naj­hor­ších vecí, kto­rú môže­me ráno spra­viť. Samoz­rej­me, je láka­vé neus­tá­le ho posú­vať o ďal­ších 5 minút, no tvo­je telo sa tak „zacyk­lí“ v sta­ve, kedy ani nespí, no ani nie je pre­bu­de­né. Čím dlh­šie v tom­to sta­ve zotr­váš, o to väč­šia úna­va ťa bude po celý deň pre­na­sle­do­vať.

#2: Nezos­tá­vaj nehyb­ne v poste­li

Keď sa po zazvo­ne­ní budí­ka schú­liš do klb­ka a ešte viac sa scho­váš pod vyhria­tu peri­nu, vstá­vať sa ti bude prav­de­po­dob­ne veľ­mi ťaž­ko. To naj­lep­šie, čo môžeš uro­biť, je ešte v poste­li sa poriad­ne pona­ťa­ho­vať. Naj­nov­šie štú­die dokon­ca doka­zu­jú, že ak to uro­bíš, po celý deň sa budeš cítiť menej ospa­lý a menej vystre­so­va­ný. Za pokus to teda sto­jí, nie?

#3: Nekon­tro­luj si svoj mobil, kým si v poste­li

Mohol by si sa roz­ru­šiť ešte skôr, než poriad­ne otvo­ríš oči. Ak bude ner­vo­zi­ta ale­bo úzkosť tou prvou emó­ci­ou, kto­rú ráno pocí­tiš, tvoj deň by prav­de­po­dob­ne za veľa nestál. Poriad­ne sa pona­ťa­huj a venuj sa svo­jim ran­ným „ritu­álom“, až potom vez­mi do rúk svoj smart­fón.

Zdroj: tumblr.com

#4: Usteľ si pred odcho­dom z domu posteľ

Aj keď ti to mož­no nedá­va zmy­sel, no doká­za­lo sa, že ľudia, kto­rí si ráno pred odcho­dom z domu ustla­li posteľ, sú po celý deň viac pro­duk­tív­ni ako tí, kto­rí to nespra­vi­li. Za pokus pred­sa nič nedáš.

#5: Vyhý­baj sa káve

Aj keď mno­hí z nás si ráno bez vône kávy nedo­ká­žu pred­sta­viť, jej pitie sa ihneď po pre­bu­de­ní neod­po­rú­ča. Medzi ôsmou a devia­tou hodi­nou ráno totiž naše telo pro­du­ku­je zvý­še­né množ­stvo kor­ti­zo­lu. Káva by však túto pro­duk­ciu výraz­ne zní­ži­la a dôsled­kom by bol pokles tvo­jej ener­gie.

#6: „Neza­tem­ni“ si spál­ňu

Naše vnú­tor­né bio­lo­gic­ké hodi­ny sú veľ­mi cit­li­vé na tmu a na svet­lo. Ak máš stia­hnu­té role­ty ale­bo zatia­hnu­té záve­sy, ran­né svet­lo sa do tvo­jej poste­le nedos­ta­ne a tvo­je telo si tak bude mys­lieť, že by ešte malo spať. Vpus­ti pre­to do svo­jej izby ran­né lúče sln­ka, vstá­va­nie sa tak pre teba sta­ne ove­ľa jed­no­duch­ším. Ak vstá­vaš za tmy, zažni si aspoň neja­ké sla­bé svet­lo.

#7: Neza­ned­baj príp­ra­vu

Dnes je už doká­za­né, že naša schop­nosť roz­ho­do­vať sa je den­ne limi­to­va­ná. Ľah­ko sa pre­to môže stať, že si ju „pre­čer­páš“ už ráno pri pre­mýš­ľa­ní, čo si dáš na raňaj­ky, čo si oble­čieš, čo si so sebou vez­meš do prá­ce a podob­ne. Všet­ko si pre­to pri­prav ešte pred spa­ním a zobuď sa s prí­jem­ným poci­tom, že všet­ko máš na ten­to deň už pri­chys­ta­né.

Zdroj: brightside.me

Pridať komentár (0)