7 vecí, na ktoré sa sku­toční lídri po prí­chode do práce sústre­dia

Dárius Polák / 19. marca 2016 / Tools a produktivita

Počas celého dňa je X fak­to­rov, ktoré ovplyv­ňujú teba a tvoj výkon. Určite dobre vieš, že nie každý deň vstá­vaš z postele pra­vou nohou a nete­šíš sa, hoci svoju prácu (snáď) máš rád. To isté zaží­vajú aj šikovní ľudia, ktorí nechcú spad­núť do kom­fort­nej zóny. A preto svoj deň začí­najú s týmito vybu­do­va­nými zvykmi.

#1 Sú v prí­tom­nom oka­mihu

Pokiaľ máš toho každý deň haba­dej, je vždy lep­šie si na chvíľu sad­núť a pozrieť sa na to, čo ťa dnes čaká. Cie­ľom je to, aby si zme­ne­žo­val deň ty, a nie deň teba.

#2 Začí­najú s myš­lien­kou na koniec

Je veľa vecí, ktoré ťa neba­via, no musíš ich spra­viť. Tým, že sa vždy pozrieš na to, ako to bude vyze­rať na konci, zis­tíš, že ten, a ten kon­krétny task, nie je zby­toč­nosť.

foto: blarneyventures.com

#3 Pris­pô­so­bia a naplá­nujú svoj deň

Nie­ktoré úlohy trvajú dlh­šie, iné menej. Je lep­šie vždy počí­tať s oboma situ­áciami, a vždy vedieť, čo robiť ďalej.

#4 Nero­bia mul­ti­tas­king

Hoci máš ráno naj­viac ener­gie a robiť via­cero vecí naraz je veľké poku­še­nie, nerob to. Výskum na Stan­ford­skej uni­ver­zite doká­zal, že ľudia prak­ti­zu­júci mul­ti­tas­king sú vo svo­jej práci horší ako tí, čo sa jasne sústre­dia na jednu vec.

#5 Zby­točne sa nezdr­žujú

Máš väč­šiu úlohu, u kto­rej si si neistý výsled­kom? Neča­kaj, neod­kla­daj, dostaň sa do svojho work-flow a začni makať. Nikdy to nebude také zlé, ako si mys­líš.

1

foto: pixabay.com

#6 Pre­ho­dia slo­víčko s ostat­nými

Ľud­ské vzťahy sú v rámci pra­co­viska naj­dô­le­ži­tej­šie. Môžeš mať tím pos­kla­daný z top ľudí z bran­dže, no pokiaľ nesadne ché­mia, nič hod­notné nevznikne.

#7 Nakopnú svo­jich co-wor­ke­rov

Tvoj tím sa na teba spo­lieha a je sakra roz­diel, či ťa vní­majú ako šéfa alebo lídra. Auto­rita sa nezíska z pra­cov­nej zmluvy, auto­rita sa buduje. Nezís­kaš ju za oka­mih, a pokiaľ tvoj pod­ria­dený zacíti čo i len raz krivdu, už nikdy sa na teba nepoz­rie tak isto, ako pred­tým.

2

foto: businessinsider.com

Zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)