7 vecí, o kto­rých si dodnes netu­šil, na čo slú­žia, no stre­tá­vame sa s nimi každý deň

Lukáš M., interez.sk / 20. júla 2016 / Zaujímavosti

Cel­kom určite máš vo svo­jom okolí veci, nad kto­rými si sa už veľmi dávno pre­stali zamýš­ľať, pre­stal som roz­mýš­ľať nad tým, na čo vlastne slú­žia. Možno si ani neuve­do­mu­ješ, že sú okolo teba, no po tomto článku sa ti toho veľa objasní. Člo­vek je od prí­rody zve­davý tvor, a preto niet divu, že nás takéto veci zau­jí­majú. V tomto článku náj­deš vysvet­le­nie 7 vecí, kto­rých účel si dodnes nepoz­nal.

Závesné očko na košeli

Tak, ako mnoho ďal­ších vecí z tohto článku, aj nad týmto čudes­ným dopl­n­kom košeli ste sa už možno pár­krát zamýš­ľali. Na čo tam vlastne je? Teórií je nie­koľko. Naj­lo­gic­kej­šia je, že toto očko slúži na zave­se­nie košele. Ďal­šia hovorí, že ide o vec, ktorá vám pomôže lep­šie si uvia­zať kra­vatu. Posledná teória vyplýva z his­tó­rie ame­ric­kých štu­den­tov. Keď si mla­dík našiel dievča, toto závesné očko si z košele odstrá­nil, aby bolo jasné, že je zadaný. Naopak, zadané diev­čatá nosili šatku.

brightside.me

Čierny val­ček na nabí­jačke na note­book

Má aj vaša nabí­jačka na note­book na svo­jom konci takýto malý čierny val­ček? A viete načo vlastne slúži? Asi väč­šina z vás nie. Nazýva sa to feri­tová tlmivka a slúži na fil­tro­va­nie elek­tro­mag­ne­tic­kého ruše­nia. Iba vďaka nemu fun­guje váš note­book tak ako má.

architectureandengineering.ws

Maličká dierka na okne v lie­tadle

Už samotné okno v lie­tadle je cel­kom malé. Ten, kto sedí na kraji, si však môže vychut­nať aspoň ako-taký výhľad. Ak ste si nie­kedy všimli, tak v spod­nej časti okna sa nachá­dza malá dierka. Tá je tu preto, aby vyrov­ná­vala tlak medzi vnút­rajš­kom lie­tadla a von­kaj­ším pries­to­rom okna. Inak by sa okno mohlo kedy­koľ­vek počas letu vo veľ­kých výš­kach roz­biť.

brightside.me

Hori­zon­tálne dierky na košeli

Všimli ste si na svo­jich koše­liach, že horná a dolná dierka na gom­bík je spra­vená hori­zon­tálne, pri­čom všetky ostatné sú orien­to­vané ver­ti­kálne? Prečo sú práve najs­pod­nej­šia a naj­vr­ch­nej­šia dierka iné ako ostatné? Je to dis­kri­mi­ná­cia die­rok na gom­bíky? Nie, je to veľmi prak­tické rie­še­nie. Výrob­co­via totiž vedia, že práve tieto dve dierky sa naj­čas­tej­šie buď vôbec neza­pí­najú, alebo v prí­pade vrch­nej sa zase často rozo­pína (pri sláv­nos­tiach atď.). Hori­zon­tálne dierky vám to teda uľach­čujú, pri­čom ver­ti­kálne sa oveľa taž­šie rozo­pí­najú.

brightside.me

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: bright­side-me

Pridať komentár (0)