7 vecí, o kto­rých si dodnes netu­šil, na čo slú­žia, no stre­tá­va­me sa s nimi kaž­dý deň

Lukáš M., interez.sk / 20. júla 2016 / Zaujímavosti

Cel­kom urči­te máš vo svo­jom oko­lí veci, nad kto­rý­mi si sa už veľ­mi dáv­no pre­sta­li zamýš­ľať, pre­stal som roz­mýš­ľať nad tým, na čo vlast­ne slú­žia. Mož­no si ani neuve­do­mu­ješ, že sú oko­lo teba, no po tom­to člán­ku sa ti toho veľa objas­ní. Člo­vek je od prí­ro­dy zve­da­vý tvor, a pre­to niet divu, že nás také­to veci zau­jí­ma­jú. V tom­to člán­ku náj­deš vysvet­le­nie 7 vecí, kto­rých účel si dodnes nepoz­nal.

Záves­né očko na koše­li

Tak, ako mno­ho ďal­ších vecí z toh­to člán­ku, aj nad tým­to čudes­ným dopl­n­kom koše­li ste sa už mož­no pár­krát zamýš­ľa­li. Na čo tam vlast­ne je? Teórií je nie­koľ­ko. Naj­lo­gic­kej­šia je, že toto očko slú­ži na zave­se­nie koše­le. Ďal­šia hovo­rí, že ide o vec, kto­rá vám pomô­že lep­šie si uvia­zať kra­va­tu. Posled­ná teória vyplý­va z his­tó­rie ame­ric­kých štu­den­tov. Keď si mla­dík našiel diev­ča, toto záves­né očko si z koše­le odstrá­nil, aby bolo jas­né, že je zada­ný. Naopak, zada­né diev­ča­tá nosi­li šat­ku.

brightside.me

Čier­ny val­ček na nabí­jač­ke na note­bo­ok

Má aj vaša nabí­jač­ka na note­bo­ok na svo­jom kon­ci taký­to malý čier­ny val­ček? A vie­te načo vlast­ne slú­ži? Asi väč­ši­na z vás nie. Nazý­va sa to feri­to­vá tlmiv­ka a slú­ži na fil­tro­va­nie elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho ruše­nia. Iba vďa­ka nemu fun­gu­je váš note­bo­ok tak ako má.

architectureandengineering.ws

Malič­ká dier­ka na okne v lie­tad­le

Už samot­né okno v lie­tad­le je cel­kom malé. Ten, kto sedí na kra­ji, si však môže vychut­nať aspoň ako-taký výhľad. Ak ste si nie­ke­dy všim­li, tak v spod­nej čas­ti okna sa nachá­dza malá dier­ka. Tá je tu pre­to, aby vyrov­ná­va­la tlak medzi vnút­rajš­kom lie­tad­la a von­kaj­ším pries­to­rom okna. Inak by sa okno moh­lo kedy­koľ­vek počas letu vo veľ­kých výš­kach roz­biť.

brightside.me

Hori­zon­tál­ne dier­ky na koše­li

Všim­li ste si na svo­jich koše­liach, že hor­ná a dol­ná dier­ka na gom­bík je spra­ve­ná hori­zon­tál­ne, pri­čom všet­ky ostat­né sú orien­to­va­né ver­ti­kál­ne? Pre­čo sú prá­ve najs­pod­nej­šia a naj­vr­ch­nej­šia dier­ka iné ako ostat­né? Je to dis­kri­mi­ná­cia die­rok na gom­bí­ky? Nie, je to veľ­mi prak­tic­ké rie­še­nie. Výrob­co­via totiž vedia, že prá­ve tie­to dve dier­ky sa naj­čas­tej­šie buď vôbec neza­pí­na­jú, ale­bo v prí­pa­de vrch­nej sa zase čas­to rozo­pí­na (pri sláv­nos­tiach atď.). Hori­zon­tál­ne dier­ky vám to teda uľach­ču­jú, pri­čom ver­ti­kál­ne sa ove­ľa taž­šie rozo­pí­na­jú.

brightside.me

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: bright­si­de-me

Pridať komentár (0)