7 žien, ktoré ovládli Sili­con Val­ley

Jakub Jablonický / 15. júla 2016 / Business

Tech­no­lo­gické firmy majú repu­tá­ciu nie­čoho, kde ženy náj­deš iba ťažko. No v posled­nom čase sa čoraz viac ženám darí vydo­byť si svoju pozí­ciu na čele význam­ných spo­loč­ností. Zoznam líd­rov Sili­con Val­ley je stále z veľ­kej časti muž­ský, no týchto 7 žien sa v ňom určite nestratí.

Michelle Zatlyn — Spo­lu­za­kla­da­teľka CloudF­lare

michelle-zatlyn

Michelle Zatlyn, Matt­hew Prince a Lee Hol­lo­way spolu zalo­žili CloudF­lare v roku 2009. Dnes má táto spo­loč­nosť v rukách 10% inter­ne­to­vého traf­ficu. V Apríli ako prví na svete akti­vo­vali tech­no­ló­giu, ktorá urýchli načí­ta­va­nie web­strá­nok a apli­ká­cií až o 15%.

Inter­ne­tová domi­nan­cia CloudF­lare pri­tiahla aj pozor­nosť inves­to­rov. Spoloč­nosť minulý sep­tem­ber narai­so­vala 110 mili­ó­nov dolá­rov.

Stacy Brown-Phil­pot — CEO Tas­kRab­bit

stacy-brown-philpot

Stacy Brown-Phil­pot sa v apríli stala prvou Afro­ame­ri­čan­kou v pozí­cii CEO v Sili­con Val­ley. Táto bývalá zamest­nan­kyňa Googlu vstú­pil do Tas­kRab­bit v roku 2013. A nebála sa pod­nik­núť ani nepo­pu­lárne ale nevy­hnutné kroky, vrá­tane vyha­dzo­va­nia zamest­nan­cov, aby tento star­tup dostala späť na správnu cestu.

Safra Catz — Co-CEO Oracle

safra-catz

Safra Catz a Mark Hurd pre­brali opraty spo­loč­nosti Oracle po tom, ako sa bývalý CEO Lary Elli­son roz­ho­dol v roku 2014 odstú­piť. Odvtedy sa spo­loč­nosť pus­tila do hro­mad­ného naku­po­va­nia star­tu­pov, najmä s cie­ľom roz­ší­riť svoje port­fó­lio clou­do­vých slu­žieb. V roku 2015 bola Safra Catz naj­lep­šie zará­ba­jú­cou mana­žér­kou v USA. Zaro­bila tak­mer 57 mili­ó­nov dolá­rov.

Susan Woj­cicki — CEO You­Tube

susan-wojcicki

Odkedy pôsobí ako CEO You­Tube, Woj­cicki spra­vila v spo­loč­nosti mnoho zásad­ných zmien. Pod jej vede­ním sa You­Tube pus­til do vir­tu­ál­nej rea­lity, živého vysie­la­nia a mož­nos­ťou vypnúť reklamy za 10 dolá­rov mesačne.

Marissa Mayer — CEO Yahoo

marissa-mayer

Načo kla­mať, Yahoo sa jed­no­du­cho nedarí. Tržby sú dole, inves­tori sú nespo­kojní a spo­loč­nosť míňa peniaze na akvi­zí­cie, ktoré ju nedo­kážu zachrá­niť. Nie je prek­va­pe­ním, že mnoho prs­tov uka­zuje práve na Marissu Mayer a jej neús­pešnú snahu zme­niť veci k lep­šiemu počas jej 4 rokov vo vedení.

No Marissa sa nevzdáva. Pevne stojí na čele spo­loč­nosti a je odhod­laná dostať Yahoo z čer­ve­ných čísel.

She­ryl Sand­berg — COO Face­book

sheryl-sandberg

She­ryl Sand­berg vo svo­jej reči pre absol­ven­tov UC Ber­ke­ley hovo­rila o tom, ako sa vypo­ria­dal so smr­ťou svojho man­žela Davea Gold­berga v máji 2015. Jej komen­táre o výdrži tvá­rou v tvár strate uka­zujú, že ju netreba brať na ľahkú váhu, či už v biz­nise alebo v osob­nom živote.

Posledný rok bola jedi­ným rodi­čom pre svoje dve deti, zatiaľ čo viedla Face­book z pozí­cie COO. Okrem toho tiež pod­po­ruje Glo­ba­lity – star­tup, kto­rého misiou je pod­po­ro­vať glo­bálnu eko­no­miku tým, že umožní via­ce­rým biz­ni­som expor­to­vať svoje pro­dukty. No stále hovorí, že: „Byť mat­kou je pre mňa stále ten naj­dô­le­ži­tejší job, aký som kedy mala.“

Meg Whit­man — Pre­zi­dentka a CEO Hewlett Pac­kard Enter­prise, pred­sed­níčka HP Inc.

meg-whitman

Po rokoch kle­sa­jú­cich zis­kov sa Meg Whit­man roz­hodla uro­biť radi­kálny krok. Roz­de­lila IT giganta Hewlett Pac­kard na dva men­šie pod­niky, s pres­nej­šie defi­no­va­nými zame­ra­niami. Hewlett Pac­kard Enter­prise pre­vzal zod­po­ved­nosť za pre­daj hard­véru, ako sú ser­very a HP Inc. Sa zame­riava na tla­čiarne a počí­tače.

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com, Zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)