72 autobusov vytvorilo dopravnú zápchu. Upozorňujú ňou na dôležitý problém

Viktória Husarčíková / 7. januára 2019 / Marketing/Sketcher

  • V stredu 2. ja­nu­ára si ob­ča­nia ame­ric­kého mesta At­lanta si na ceste mohli všim­núť ko­lónu žl­tých au­to­bu­sov
  • Ne­šlo však o ni­jaký vtip – práve na­opak
  • Každý z au­to­bu­sov bol sú­čas­ťou veľ­kého PR stuntu
zdroj: Street Grace
  • V stredu 2. ja­nu­ára si ob­ča­nia ame­ric­kého mesta At­lanta si na ceste mohli všim­núť ko­lónu žl­tých au­to­bu­sov
  • Ne­šlo však o ni­jaký vtip – práve na­opak
  • Každý z au­to­bu­sov bol sú­čas­ťou veľ­kého PR stuntu

Pre mno­hých je téma ne­dob­ro­voľ­nej pros­ti­tú­cie úplne cu­dzia. Je po­cho­pi­teľné, že si pri tomto ter­míne pred­sta­víme kra­jiny tre­tieho sveta, lenže čo ak ide o omnoho roz­siah­lejší prob­lém, ako sme si do­po­siaľ mys­leli? Ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia Street Grace po­zná pravdu a ne­váha sa o ňu po­de­liť. Os­vetu sa roz­hodli ší­riť po­mo­cou zau­jí­ma­vého PR stuntu.

Prog­ram sa za­čal na veľ­kom par­ko­visku, kde stálo vedľa seba až 72 au­to­bu­sov. Spo­čiatku možno čudné miesto na pre tla­čovú kon­fe­ren­ciu o tak zá­važ­nom prob­léme, av­šak po chvíľke žačne všetko dá­vať zmy­sel. Rada au­to­bu­sov sa po­stupne pustí do ulíc. Svoj od­kaz však ko­lóna ne­ne­sie na stra­nách vo­zi­diel, ale práve na bie­lej stre­che au­to­bu­sov. Ide o pre­mys­lený krok, keďže cesty sú sní­mané me­diál­nymi vr­tul­níkmi. Do te­le­ví­zie sa teda do­stali sku­točne ve­ľa­vravné fo­to­gra­fie.

Street Grace na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii uviedla, že v štáte Geor­gia je evi­do­va­ných až 3600 prí­pa­dov ne­dob­ro­voľ­nej pros­ti­tú­cie. Práve preto do ulíc vy­šlo práve 72 au­to­bu­sov. Je­den au­to­bus to­tiž zod­po­vedá 50 de­ťom. Ak toto číslo teda vy­ná­so­bíme se­dem­de­siatdva krát, do­sta­neme práve 3600.

Agen­túry BBDO At­lanta a Por­ter No­velli mali per­fektne vy­po­čí­taný aj čas spus­te­nia kam­pane. Au­to­busy vy­šli do ulíc práve v čase, kedy sa mesto pri­pra­vuje na uda­losť roka – Su­per­Bowl. Aj na­priek tomu, že išlo o veľmi ris­kantný krok, mu­síme uznať, že išlo o bra­vúrne na­ča­so­vaný krok. Práve vďaka ob­rov­skej špor­to­vej ak­cii sa to­muto stuntu po­da­rilo pri­lá­kať slušnú dávku po­zor­nosti.

 

Pridať komentár (0)