8 dôvo­dov, prečo majú bys­trí ľudia radi sar­kaz­mus

vedelisteze.sk / 19. november 2016 / Zaujímavosti

Nie­ktorí hovo­ria, že sar­kaz­mus je len spô­sob, ako ublí­žiť ostat­ným ľuďom, obranný mecha­niz­mus ľud­skej bytosti. Ale štú­die už uká­zali, že ľudia, ktorí milujú sar­kas­tické vtipy sú inte­li­gentní a výreční. Tu je 8 dôvo­dov, ktoré doka­zujú, že sar­kaz­mus je skvelá vec.

1. Sar­kaz­mus je zna­kom vyso­kej inte­li­gen­cie

Štú­die uka­zujú, že mozog musí pra­co­vať rých­lej­šie, aby pocho­pil sar­kaz­mus. To zna­mená, že sar­kas­tickí ľudia majú rýchlu myseľ.

2. Držia kľú­čovú komu­ni­kačnú zruč­nosť pevne vo svo­jich rukách

Podľa lin­gvistu z aka­dé­mie McAl­lis­ter, sar­kaz­mus je tak­mer ako hlavný jazyk v moder­nej spo­loč­nosti. Sar­kas­tickí ľudia sú vždy stre­do­bo­dom pozor­nosti a nezos­tá­vajú na ved­ľaj­šej koľaji s poci­tom nudy a nešťas­tia.

3. Milov­níci sar­kazmu sú tvrdý orie­šok

Sar­kas­tickí ľudia sú dosť bys­trí nato, aby si neb­rali všetko k srdcu. Môžu nie­len vydr­žať údery, ale sú aj výzvou pre iných ľudí. Je ťažké pred­sta­viť si takú osobu ako obeť, nie?

giphy

zdroj: giphy

4. Sar­kaz­mus je uži­točný pre naše duševné zdra­vie

Podľa štú­die neurop­sy­cho­ló­gov z Kali­forn­skej uni­ver­zity neschop­nosť osvo­jiť si sar­kas­tické reak­cie môže byť varo­va­ním o roz­ví­ja­jú­com sa ocho­rení mozgu. Ak chcete zostať zdraví, musíte pou­ží­vať sar­kas­tické poznámky čas­tej­šie.

5. Sar­kas­tický spo­loč­ník pomáha svo­jim pria­te­ľom a prí­buz­ným, aby sa stali múd­rej­šími

Neus­tá­lou komu­ni­ká­ciou s ostat­nými, milov­níci sar­kazmu začnú ovplyv­ňo­vať mys­le­nie iných ľudí. Takže ak pôj­dete spolu naku­po­vať, alebo budete poze­rať tele­ví­ziu, alebo robiť čokoľ­vek iné spo­ločne, časom budete schopní lep­šie chá­pať interné sar­kas­tické vtipy.

6. Maj­stri sar­kazmu ťa môžu „zlo­žiť“ len jed­ným slo­vom

Milov­níci sar­kazmu si vo vojne slov vysta­čia aj s málom. Dokonca aj keď ich nie­kto uráža, oľu­tujú to – nie­kedy slová bolia viac než päste a palice.

1371493918512123

foto: imgfave.com

7. Môžu ťa súčasne ura­ziť aj rozo­smiať

Nevy­špl­hal som sa na vrchol potra­vi­no­vého reťazca, aby som bol vege­ta­rián, ale pri tebe môžem uro­biť výnimku.” Je veta, ktorá môže znieť vtipne, až kým sa neza­mys­líš: “Počkať! Práve ura­zil môj spô­sob života … alebo by som mal pove­dať „Ďaku­jem”?

8. Majú pria­te­ľov, ktorí ich naozaj majú radi

Sar­kaz­mus sa v pria­teľ­stve môže stať výzvou. Nie všetci ľudia môžu vydr­žať neko­nečné sar­kas­tické vtipy a vtipné poznámky. Možno je to ťažké pria­te­liť sa so sar­kas­tic­kou oso­bou, ale je to určite zábavné. Zvlášť po chvíli, kedy si môžete vymie­ňať vtipy, kto­rým nikto okrem vás nebude roz­umieť.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chapintv.com/BuzzFeed

Pridať komentár (0)