8 kníh, kto­ré si zami­lo­va­li najús­peš­nej­ší pod­ni­ka­te­lia

Kristína Vavrová / 20. mája 2017 / Business

zdroj: pexels.com

Náj­di inšpi­rá­ciu v kni­hách, z kto­rých den­ne čer­pa­jú iko­ny biz­ni­su.

Je vše­obec­ne zná­me, že číta­nie pri­ná­ša nie­len oddych, ale aj nové vedo­mos­ti, kre­a­tív­ne myš­lien­ky, či tipy a tri­ky na zlep­še­nie kaž­do­den­né­ho živo­ta. Je pre­to jas­né, že ani tí najús­peš­nej­ší neza­há­ľa­jú a číta­jú osto­šesť. A pokiaľ si títo vyťa­že­ní biz­nis­me­ni náj­du čas na číta­nie, náj­deš si ho aj ty. Teraz ti pri­ná­ša­me obľú­be­né kni­hy nie­kto­rých z nich.

Jeff Bez­os, Ama­zon CEO

Keď­že Jeff pre­fe­ru­je viac fik­tív­nu lite­ra­tú­ru pred fak­tic­kou, jed­nou z jeho obľú­be­ných kníh je „The remains of the day“ od Kazuo Ishi­gu­ro a roz­prá­va o živo­te komor­ní­ka v povoj­no­vom Anglic­ku.

zdroj: pinterest.com

Bill Gates, spo­lu­za­kla­da­teľ Mic­ro­sof­tu

V našom zozna­me nemô­že chý­bať ani taká kla­si­ka ako „The cat­cher in the rye“ od J. D. Salin­ge­ra. Bill kni­hu prvý­krát pre­čí­tal v 13 rokoch a odvte­dy to je jeho najob­ľú­be­nej­šia pub­li­ká­cia, kto­rá je záro­veň aj veľ­mi pouč­ná.

zdroj: pinterest.com

Ste­ve Jobs, spo­lu­za­ka­da­teľ App­le

The innovator’s dil­le­ma“ je kni­ha, kto­rá Ste­va hlbo­ko ovplyv­ni­la. Asi nebu­de prek­va­pe­ním, že je jed­nou z naj­kon­tro­verz­nej­ších biz­nis kníh na trhu.

zdroj: pinterest.com

Tim Cook, CEO App­le

Tim je zná­my tým, že kni­hu „Com­pe­ting against time“ odpo­rú­ča kaž­dé­mu sta­ré­mu i nové­mu pod­ria­de­né­mu. Nemu­síš byť však zamest­nan­com App­le na to, aby si si pre­čí­tal o efek­tív­nom pra­co­va­ní a posú­val tak svo­ju kari­é­ru dopre­du kaž­dý deň.

zdroj: pinterest.com

Mark Zuc­ker­berg, zakla­da­teľ Face­bo­oku

Na svo­jom zozna­me 23 naj­zau­jí­ma­vej­ších kníh posta­vil Mark kni­hu „Port­fo­li­os of the poor“ na prvé mies­to. Kni­ha ti odha­lí, ako vyžiť aj s málom peňa­zí bez toho, aby si živo­ril.

zdroj: pinterest.com

Elon Musk, CEO Tes­la

Sám Elon sa dá ozna­čiť za múd­re­ho vizi­oná­ra a rád si pre­čí­ta aj o iných úspeš­ných osob­nos­tiach, kto­ré sa vry­li do dejín ľud­stva. Aj pre­to ozna­čil kni­hu „Benaj­min Frank­lin“ za jed­nu zo svo­jich najob­ľú­be­nej­ších.

zdroj: pinterest.com

Indra Nooyi, CEO Pep­si

The road to cha­rac­ter“ vied­lo Indru k nejed­nej inšpi­ra­tív­nej dis­ku­sii s jej dvo­mi dcé­ra­mi. Kni­ha roz­prá­va o tom, že budo­va­nie vnú­tor­né­ho cha­rak­te­ru je rov­na­ko dôle­ži­té ako budo­va­nie kari­é­ry.

zdroj: pinterest.com

James Gor­man, CEO Mor­gan Stan­ley

James obľu­bu­je detek­tív­ky a „Tin­ker Tai­lor Sol­dier“ pat­rí medzi jeho najob­ľú­be­nej­šie.

zdroj: pinterest.com

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)