8 kníh, ktoré zme­nia tvoj pohľad na svet a ľudí v ňom

Martin Halada / 8. augusta 2016 / Zaujímavosti

Chceš byť člo­ve­kom, ktorý vie niečo o všet­kom? Ktorý sa dokáže poroz­prá­vať s umel­ky­ňou, poli­ti­kom aj ved­com? Nestačí čítať to, čo si čítal dote­raz. V kníh­ku­pec­tve treba zájsť až za zónu kom­fortu. Pri­pra­vili sme pre teba zoznam kníh, ktoré z teba spra­via vše­stran­nej­šieho člo­veka. Pozorne čítaj.

1. „Neza­bí­jajte vtá­čika” od Har­per Lee

to-kill-a-mockingbird

foto: abovethelaw.com

Táto kniha z roku 1960 o advo­ká­tovi Atti­cu­sovi Fin­chovi, ktorý sa roz­hodne obha­jo­vať čer­no­cha, sa ihneď stala best­sel­le­rom. Fin­chove práv­nické vzde­la­nie a túžba pomôcť nara­zia na pri­veľkú pre­kážku v podobe raso­vej nezná­šan­li­vosti, stra­chu a odsu­dzo­va­nia. Román je pova­žo­vaný za jedno z naj­výz­nam­nej­ších diel ame­ric­kej lite­ra­túry a autorka Har­per Lee zaň dostala Pulit­ze­rovu cenu. Okrem rasizmu sa kni­hou pre­lína aj otázka rodi­čov­stva.

2. Orwel­lov román „1984”

1984

foto: carra-lucia-books.co.uk

George Orwell napí­sal v roku 1948, v čase, keď sa roz­má­hali komu­nis­tické režimy, pred­po­veď toho, ako bude vyze­rať svet v roku 1984. Tota­litný režim vo svo­jom diele dovie­dol až do kraj­nosti a vytvo­ril tak výstrahu toho, kam až môže štátna moc zájsť. V diele je hlavný hrdina cez obra­zovku neus­tále sle­do­vaný Veľ­kým bra­tom, pred­sta­vi­te­ľom komu­nis­tic­kej dik­ta­túry. Orwell tak inšpi­ro­val okrem iného aj tvor­cov rea­lity show Big Brot­her. Autor v románe demon­štruje ako ľud­ské vní­ma­nie rea­lity a komu­ni­ká­ciu možno ovplyv­niť jazy­kom a slo­vami, ktoré obsa­huje. Nie­len news­pe­a­kom, ofi­ciál­nou rečou Orwel­lovho antiu­to­pis­tic­kého režimu, ale vôbec akým­koľ­vek jazy­kom. V nepo­sled­nom rade kniha odkrýva rovinu lásky a nasto­ľuje otázku ako silná láska vlastne je a čo všetko dokáže pre­ko­nať?

3. „Harry Potter a kameň mudr­cov” z pera J. K. Rowling

harry-potter-and-the-sorcerers-stone-hd-wallpaper

foto: shminhe.com

Nie je to tak dávno, čo J.K. Rowling oča­rila svet svo­jimi kniž­kami o mla­dom čaro­dej­ní­kovi s jaz­vou na čele. Rov­nako ako Harry, aj autorka sa „cez noc” pre­niesla z oby­čaj­nej kaž­do­den­nej rea­lity do magic­kého sveta, kde je hrdin­kou, ktorú pozná prak­ticky každý. Všetko to odštar­to­vala kul­tová kniha Harry Potter a kameň mudr­cov, roz­právka, ktorá si zís­kala nie­len det­ské srd­cia. O Har­ryho popu­la­rite svedčí aj šesť pokra­čo­vaní tohto diela, ktoré z poli­čiek kníh­ku­pec­tiev mizli ako teplé rožky, ale aj to ako pre­slá­vil herca, ktorý ho stvár­nil vo fil­mo­vom pre­ve­dení.

4. Dar­wi­nove dielo „Pôvod dru­hov”

darwin

foto: goodreads.com

Kniha O pôvode dru­hov je zákla­dom moder­nej bio­ló­gie. Polo­žila základy evo­lú­cie a teórie „pri­ro­dze­ného výberu”, kde v neľú­tost­ných záko­noch prí­rody pre­žije iba naj­sil­nejší jedi­nec. Pôvod dru­hov je pro­ti­pó­lom kla­sic­kej kres­ťan­skej teórie o stvo­rení člo­veka. Bez ohľadu na to, či si zás­tan­com kres­ťan­skej teórie alebo nie, tento monu­ment bio­ló­gie by mal pat­riť do tvo­jej kniž­nice, aby si pocho­pil bio­lo­gickú stránku veci. Dar­win túto knihu napí­sal na základe množ­stva expe­ri­men­tov v teréne po celom svete a súdo­bých poznat­kov z bota­niky, zooló­gie či geoló­gie.

5. „Krátka his­tó­ria času” od Step­hana Hawkinga

A-Brief-History-of_3063073k

foto: telegraph.co.uk

Hawking je pova­žo­vaný za naj­lep­šieho vedca súčas­nosti. Svo­jou prá­cou o čier­nych die­rach nad­via­zal na Eins­te­i­novu teóriu rela­ti­vity. Naj­nov­šie mu pri­dal na popu­la­rite aj film Teória všet­kého. Ako vlastne vzni­kol ves­mír? Môžeme ces­to­vať časom? Ak chceš pocho­piť ves­mír, toto je kniha, po kto­rej by si mal siah­nuť. Vedec podáva veľké teórie takým spô­so­bom, aby ich pocho­pil aj bežný člo­vek.

6. Sun Tzu a jeho „Ume­nie vojny”

The-Art-of-War_book-cover-poster

foto: allthelyrics.com

Vojen­ský gene­rál a filo­zof Sun Tzu napí­sal Ume­nie vojny pre potreby čín­skych vojen­ských ope­rá­cii. Vďaka jej cen­ným radám ju však dnes využí­vajú špor­toví tré­neri, poli­tici či pod­ni­ka­te­lia. Knižka sa dotýka tak­mer všet­kých vojen­ských teórií, akými sú stra­té­gia, psy­cho­ló­gia, mete­oro­ló­gia, topo­gra­fia, ale aj poli­tika, eko­nó­mia, his­tó­ria či filo­zo­fia.

7. „Ako zís­kať pria­te­ľov a pôso­biť na ľudí” od Dala Car­ne­gieho

how to

foto: whetyourwoman.com

Dale Car­ne­gie bol svojho času vyhľa­dá­vaný poradca sve­to­vých vod­cov. Jeho naj­zná­mej­šia kniha Ako zís­kať pria­te­ľov a pôso­biť na ľudí ti pomôže zís­kať kľúč k hod­not­ným medzi­ľud­ským inte­rak­ciám. Či už ide o súkromný život alebo obchodné roko­va­nia.

8. David McRa­ney s kni­hou „Nie ste tak múdri, ako si mys­líte”

you

foto: overdrive.com

Ak pre­nik­neš za hra­nicu ega a nene­cháš sa ura­ziť náz­vom tejto knihy, môžeš nájsť sku­točný poklad. Mys­líme si, že každé naše roz­hod­nu­tie je doko­nale raci­onálne, v sku­toč­nosti však väč­ši­nou vychá­dza z nášho pod­ve­do­mia, našich túžob a skres­lení našej mysle. Každá myseľ má svoje skres­le­nia, svoju mapu rea­lity, ktorá však často nezob­ra­zuje svet hod­no­verne. Roz­šír svoje vní­ma­nie s psy­cho­lo­gic­kými poznat­kami Davida McRa­ne­yho.

Zdroje: businessinsider.com, martinus.sk, zdroj titul­nej fot­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)