8 mate­ma­tic­kých fíg­ľov, ktoré ťa v škole neučili, no navždy ti uľah­čia život

interez.sk / 27. augusta 2016 / Zaujímavosti

Mate­ma­tika nie je pre kaž­dého jed­no­du­chá veda, no všetci ju potre­bu­jeme v kaž­do­den­nom živote. Ako si počí­ta­nie uľah­čiť? Exis­tuje mnoho tri­kov a my ti dnes pár uká­žeme.

Napriek tomu, že je tento vedný odbor u väč­šiny ľudí tak neob­ľú­bený, potre­bu­jeme mate­ma­tiku všetci a využí­vame ju v kaž­do­den­nom živote. Exis­tuje však nie­koľko tri­kov, ako si počí­ta­nie uľah­čiť a zjed­no­du­šiť a ako si zapa­mä­tať kom­pli­ko­va­nej­šie postupy jed­no­duch­šie. Dnes vám uká­žeme nie­koľko z nich. Dúfame, že sa vám v živote zídu.

Náso­be­nie veľ­kých čísel v hlave 

matematické triky 1a

Náso­be­nie 9-timi

matematické triky 2a

Motý­lia metóda na sči­to­va­nie a odči­to­va­nie zlom­kov

matematické triky 3a

Náso­be­nie 11-timi (prí­klad: 11 x 32 = ???)

matematické triky 4a

Zapa­mä­ta­nie si čísla Pí (π)

matematické triky 5A

Náso­be­nie čís­lami 6,7,8 a 9 iba s pomo­cou prs­tov na ruke

matematické triky 6A

Počí­ta­nie s per­cen­tami

matematické triky 7A

Pre­po­čet °C na Faren­he­ity a naopak

matematické triky 9A

banner1_zaujimavosti

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)