8 mate­ma­tic­kých fíg­ľov, kto­ré ťa v ško­le neuči­li, no navž­dy ti uľah­čia život

interez.sk / 27. augusta 2016 / Zaujímavosti

Mate­ma­ti­ka nie je pre kaž­dé­ho jed­no­du­chá veda, no všet­ci ju potre­bu­je­me v kaž­do­den­nom živo­te. Ako si počí­ta­nie uľah­čiť? Exis­tu­je mno­ho tri­kov a my ti dnes pár uká­že­me.

Napriek tomu, že je ten­to ved­ný odbor u väč­ši­ny ľudí tak neob­ľú­be­ný, potre­bu­je­me mate­ma­ti­ku všet­ci a využí­va­me ju v kaž­do­den­nom živo­te. Exis­tu­je však nie­koľ­ko tri­kov, ako si počí­ta­nie uľah­čiť a zjed­no­du­šiť a ako si zapa­mä­tať kom­pli­ko­va­nej­šie postu­py jed­no­duch­šie. Dnes vám uká­že­me nie­koľ­ko z nich. Dúfa­me, že sa vám v živo­te zídu.

Náso­be­nie veľ­kých čísel v hla­ve

matematické triky 1a

Náso­be­nie 9-timi

matematické triky 2a

Motý­lia metó­da na sči­to­va­nie a odči­to­va­nie zlom­kov

matematické triky 3a

Náso­be­nie 11-timi (prí­klad: 11 x 32 = ???)

matematické triky 4a

Zapa­mä­ta­nie si čís­la Pí (π)

matematické triky 5A

Náso­be­nie čís­la­mi 6,7,8 a 9 iba s pomo­cou prs­tov na ruke

matematické triky 6A

Počí­ta­nie s per­cen­ta­mi

matematické triky 7A

Pre­po­čet °C na Faren­he­i­ty a naopak

matematické triky 9A

banner1_zaujimavosti

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)