8 naj­co­olo­vej­ších hier, kto­ré Sony pred­sta­vi­lo spo­lu s VR head­se­tom

Timotej Vančo / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Sony bolo posled­né, kto­ré pre­zen­to­va­lo na kon­fe­ren­cii E3 — a bolo to úžas­né! Kon­fe­ren­ciu ukon­či­li s neuve­ri­teľ­ný­mi trai­ler­mi k novým hrám. Naj­lep­šie bude, ak si ich všet­ky sám pozrieš. Pres­ne 9 naj­zau­jí­ma­vej­ších vecí, kto­ré Sony odpre­zen­to­va­lo.

God Of War

Celá show zača­la ukáž­kou na naj­nov­šiu časť “God Of War”, kde sme moh­li koneč­ne vidieť Kra­to­sa, hoci bol o tro­chu iný, ako keď sme ho vide­li napo­sle­dy. Napriek tej epic­kej bra­de, kto­rú si nechal narásť to vyze­rá tak, že je aj hrdým otcom. Ku kon­cu to ale vyze­rá aj tak, že bude hrať rolu aké­ho­si men­to­ra. Nie je to síce pomstou moti­vo­va­ný polo­boh na aké­ho sme boli zvyk­nu­tí, ale je dob­ré koneč­ne vidieť Kra­to­sa, ako hlav­nú posta­vu v novej hre.

The Last Guar­dian

Ďalej nám uká­za­li nový trai­ler k vyso­ko oča­ká­va­nej adven­tu­re game s malým chlap­com a jeho veľ­kým zvie­ra­cím kama­rá­tom Tri­com. Táto hra bola vo vývo­ji veľ­mi dlhý čas (hovo­rí­me pri­bliž­ne o 8 rokoch) dúfa­me teda, že kva­li­ta hry bude úmer­ná k času, kto­rý vývo­já­ri stra­ti­li pri jej vymýš­ľa­ní.

Hori­zon: Zero Dawn

Táto hrá sa odo­hrá­va v ďale­kej budúc­nos­ti, kto­rá spá­ja SCI-FI svet robo­tov s bar­bar­mi z minu­los­ti. Celú hru odo­hráš za mla­dé diev­ča s menom Aloy. Počas hry si vyskú­šaš, aké je to osed­lať si robo­ta ale­bo lukom a šípa­mi zneš­kod­niť dino­sau­ra, kto­rý je celý zo žele­za a má o “tro­chu” viac sily a hlav­ne veľ­kos­ti ako ty sám. Dino­sau­rov-robo­tov sa sna­žíš loviť aj pre­to, že z nich môžeš zís­kať rôz­ne potreb­né súčias­t­ky ale­bo veci, kto­ré neskôr pou­ži­ješ.

O tej­to hre nepo­ču­je­me prvý krát, ale trai­ler nám uka­zu­je viac z gamep­la­yu ako sme dote­raz moh­li vidieť.

Days Gone

Táto až desi­vá zom­bie-posta­po­ka­lip­tic­ká hra ti môže veľ­mi pri­po­mí­nať nie­čo ako “The Wal­king Dead” ale­bo “The Last Of Us”. Na zákla­de trai­le­ru, kto­rý sme dosta­li tes­ne pred kon­com kon­fe­ren­cie, sme si všim­li ako hra bude pozos­tá­vať z hra­nia štý­lom arká­dy ver­zus strie­la­nia a bit­ky pro­ti hor­dám nemŕt­vych.

Det­ro­it: Beco­me Human

Hra s ťaž­kým pre­roz­prá­va­ným prí­be­hom je zasa­de­ná do jed­né­ho z najk­raj­ších digi­tál­nych vizu­álov, aké sme kedy moh­li vidieť. Sony nám aj popr­vý­krát uká­za­lo, ako sa táto hra bude ovlá­dať. Z prvé­ho pohľa­du na ten­to trai­ler môžeš vidieť, že počas prí­be­hu budeš hrať za Andro­ida (robo­ta, kto­rý má vyze­rať ako člo­vek) a pra­cu­ješ ako detek­tív. Počas hry robíš mno­ho roz­hod­nu­tí v kon­ver­zá­ciách, kto­ré môžu úpl­ne zme­niť chod celej hry. Prvý trai­ler bol zame­ra­ný na inú posta­vu — Kara. Ju sme ale v tom­to novom trai­le­ri nema­li šan­cu vidieť a pre­to je dosť mož­né, že počas celej hry si budeš meniť posta­vy a hrať hru z rôz­nych uhlov pohľa­dov. Čosko­ro by sme sa ale mali dozve­dieť viac.

Call of Duty: Infi­ni­te War­fa­re

Sony nám dalo mož­nosť viac nahliad­nuť do nové­ho “Call of Duty”, kto­ré je ako prvé z celej série zasa­de­né do ves­mí­ru. Prvý trai­ler veľa ľudí neohú­ril a pone­chal ich chlad­ných, ale tým­to trai­le­rom sa nám začal tro­chu meniť názor na hru a nové “Call of Duty” vyze­rá cel­kom sľub­ne.

Death Stran­ding

Jed­no z naj­väč­ších prek­va­pe­ní veče­ra bol trai­ler pre psy­cho­lo­gic­ký horor, kto­rý vytvo­ril Hideo Koji­ma, legen­dár­ny deve­lo­per hier, kto­rý stál naprí­klad za “Metal Gear Solid”. Pred­tým Koji­ma pra­co­val na pokra­čo­va­ní pre kul­to­vé “Silent Hill” s her­com Nor­ma­nom Ree­du­som a reži­sé­rom Guil­ler­mom del Torom, ale potom ako ich pro­jekt padol, Koji­ma začal pra­co­vať na jeho vlast­nej hre pro­stred­níc­tvom jeho novej spo­loč­nos­ti Koji­ma Pro­duc­ti­on. V trai­le­ri môže­me vidieť prvý pohľad na to, čo už spra­vil a ako bude hra asi vyze­rať. Vyze­rá to fakt veľ­mi kva­lit­ne!

Spi­der-Man PS4

Ďal­šie prí­jem­né prek­va­pe­nie, kto­ré priš­lo od vývo­já­rov z Insom­nia­cu, sa týka cel­kom nové­ho “Spi­der-Mana”. Insom­niac tak­tiež stál za hra­mi ako “Rat­chet and Clank” a exklu­zív­nej hry pre Xbox One “Sun­set Overd­ri­ve”. Insom­niac má veľ­kú his­tó­riu vo vývo­ji hier s neuve­ri­teľ­nou ply­nu­los­ťou pohy­bu, rov­na­ko ako aj vyvá­že­nie humo­ru a akcie. Tie­to pred­nos­ti by sa mali pre­ja­viť aj pri hre pre kul­to­vé­ho super­hr­di­nu.

Pla­y­Sta­ti­on VR

playstation-vr-launch-information

foto: sony.com

Sony tak­tiež uve­rej­ni­lo novú vir­tu­ál­nu rea­li­tu — Pla­y­Sta­ti­on VR. Ten­to head­set bude schop­ný spo­lu­pra­co­vať s kaž­dým Pla­y­Sta­ti­on 4 a na trh prí­de 13. Októb­ra za 362,79€. Sony sľú­bi­lo, že do kon­ca roka 2016 bude vir­tu­ál­na rea­li­ta pod­po­ro­vať až 50 hier na PS4.

Neza­bud­ni si pozrieť všet­ky trai­le­ry, kto­ré sme spo­me­nu­li a k nim si pozri trai­ler pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu hry “Bat­man” ale­bo “Star Wars” pria­mo tu.

Jedi­né zlé sprá­vy sú, že všet­ky hry budú vychá­dzať von až po roku 2016.

zdroj člán­ku: businessinsider.com, pre­zen­tač­ný obrá­zok: bgr.com

Pridať komentár (0)