8 naj­co­olo­vej­ších hier, ktoré Sony pred­sta­vilo spolu s VR head­se­tom

Timotej Vančo / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Sony bolo posledné, ktoré pre­zen­to­valo na kon­fe­ren­cii E3 — a bolo to úžasné! Kon­fe­ren­ciu ukon­čili s neuve­ri­teľ­nými trai­lermi k novým hrám. Naj­lep­šie bude, ak si ich všetky sám pozrieš. Presne 9 naj­zau­jí­ma­vej­ších vecí, ktoré Sony odpre­zen­to­valo.

God Of War

Celá show začala ukáž­kou na naj­nov­šiu časť “God Of War”, kde sme mohli konečne vidieť Kra­tosa, hoci bol o tro­chu iný, ako keď sme ho videli napo­sledy. Napriek tej epic­kej brade, ktorú si nechal narásť to vyzerá tak, že je aj hrdým otcom. Ku koncu to ale vyzerá aj tak, že bude hrať rolu aké­hosi men­tora. Nie je to síce pomstou moti­vo­vaný polo­boh na akého sme boli zvyk­nutí, ale je dobré konečne vidieť Kra­tosa, ako hlavnú postavu v novej hre.

The Last Guar­dian

Ďalej nám uká­zali nový trai­ler k vysoko oča­ká­va­nej adven­ture game s malým chlap­com a jeho veľ­kým zvie­ra­cím kama­rá­tom Tri­com. Táto hra bola vo vývoji veľmi dlhý čas (hovo­ríme pri­bližne o 8 rokoch) dúfame teda, že kva­lita hry bude úmerná k času, ktorý vývo­jári stra­tili pri jej vymýš­ľaní.

Hori­zon: Zero Dawn

Táto hrá sa odo­hráva v ďale­kej budúc­nosti, ktorá spája SCI-FI svet robo­tov s bar­barmi z minu­losti. Celú hru odo­hráš za mladé dievča s menom Aloy. Počas hry si vyskú­šaš, aké je to osed­lať si robota alebo lukom a šípami zneš­kod­niť dino­saura, ktorý je celý zo železa a má o “tro­chu” viac sily a hlavne veľ­kosti ako ty sám. Dino­sau­rov-robo­tov sa sna­žíš loviť aj preto, že z nich môžeš zís­kať rôzne potrebné súčias­tky alebo veci, ktoré neskôr pou­ži­ješ.

O tejto hre nepo­ču­jeme prvý krát, ale trai­ler nám uka­zuje viac z gamep­layu ako sme dote­raz mohli vidieť.

Days Gone

Táto až desivá zom­bie-posta­po­ka­lip­tická hra ti môže veľmi pri­po­mí­nať niečo ako “The Wal­king Dead” alebo “The Last Of Us”. Na základe trai­leru, ktorý sme dostali tesne pred kon­com kon­fe­ren­cie, sme si všimli ako hra bude pozos­tá­vať z hra­nia štý­lom arkády ver­zus strie­la­nia a bitky proti hor­dám nemŕt­vych.

Det­roit: Become Human

Hra s ťaž­kým pre­roz­prá­va­ným prí­be­hom je zasa­dená do jed­ného z najk­raj­ších digi­tál­nych vizu­álov, aké sme kedy mohli vidieť. Sony nám aj popr­vý­krát uká­zalo, ako sa táto hra bude ovlá­dať. Z prvého pohľadu na tento trai­ler môžeš vidieť, že počas prí­behu budeš hrať za Andro­ida (robota, ktorý má vyze­rať ako člo­vek) a pra­cu­ješ ako detek­tív. Počas hry robíš mnoho roz­hod­nutí v kon­ver­zá­ciách, ktoré môžu úplne zme­niť chod celej hry. Prvý trai­ler bol zame­raný na inú postavu — Kara. Ju sme ale v tomto novom trai­leri nemali šancu vidieť a preto je dosť možné, že počas celej hry si budeš meniť postavy a hrať hru z rôz­nych uhlov pohľa­dov. Čoskoro by sme sa ale mali dozve­dieť viac.

Call of Duty: Infi­nite War­fare

Sony nám dalo mož­nosť viac nahliad­nuť do nového “Call of Duty”, ktoré je ako prvé z celej série zasa­dené do ves­míru. Prvý trai­ler veľa ľudí neohú­ril a pone­chal ich chlad­ných, ale týmto trai­le­rom sa nám začal tro­chu meniť názor na hru a nové “Call of Duty” vyzerá cel­kom sľubne.

Death Stran­ding

Jedno z naj­väč­ších prek­va­pení večera bol trai­ler pre psy­cho­lo­gický horor, ktorý vytvo­ril Hideo Kojima, legen­dárny deve­lo­per hier, ktorý stál naprí­klad za “Metal Gear Solid”. Pred­tým Kojima pra­co­val na pokra­čo­vaní pre kul­tové “Silent Hill” s her­com Nor­ma­nom Ree­du­som a reži­sé­rom Guil­ler­mom del Torom, ale potom ako ich pro­jekt padol, Kojima začal pra­co­vať na jeho vlast­nej hre pro­stred­níc­tvom jeho novej spo­loč­nosti Kojima Pro­duc­tion. V trai­leri môžeme vidieť prvý pohľad na to, čo už spra­vil a ako bude hra asi vyze­rať. Vyzerá to fakt veľmi kva­litne!

Spi­der-Man PS4

Ďal­šie prí­jemné prek­va­pe­nie, ktoré prišlo od vývo­já­rov z Insom­niacu, sa týka cel­kom nového “Spi­der-Mana”. Insom­niac tak­tiež stál za hrami ako “Rat­chet and Clank” a exklu­zív­nej hry pre Xbox One “Sun­set Overd­rive”. Insom­niac má veľkú his­tó­riu vo vývoji hier s neuve­ri­teľ­nou ply­nu­los­ťou pohybu, rov­nako ako aj vyvá­že­nie humoru a akcie. Tieto pred­nosti by sa mali pre­ja­viť aj pri hre pre kul­to­vého super­hr­dinu.

Pla­y­Sta­tion VR

playstation-vr-launch-information

foto: sony.com

Sony tak­tiež uve­rej­nilo novú vir­tu­álnu rea­litu — Pla­y­Sta­tion VR. Tento head­set bude schopný spo­lu­pra­co­vať s kaž­dým Pla­y­Sta­tion 4 a na trh príde 13. Októbra za 362,79€. Sony sľú­bilo, že do konca roka 2016 bude vir­tu­álna rea­lita pod­po­ro­vať až 50 hier na PS4.

Neza­budni si pozrieť všetky trai­lery, ktoré sme spo­me­nuli a k nim si pozri trai­ler pre vir­tu­álnu rea­litu hry “Bat­man” alebo “Star Wars” priamo tu.

Jediné zlé správy sú, že všetky hry budú vychá­dzať von až po roku 2016.

zdroj článku: businessinsider.com, pre­zen­tačný obrá­zok: bgr.com

Pridať komentár (0)