8 naj­žia­da­nej­ších prog­ra­mo­va­cích jazy­kov pre rok 2016

Rudolf Nečas / 28. januára 2016 / Tools a produktivita

Ak si prog­ra­má­tor a hľa­dáš aký nový skill pri­dať do svojho živo­to­pisu, nauč sa jeden alebo rovno aj viac z týchto prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a ponuky na zamest­na­nie sa budú len hrnúť.

Svet prog­ra­mo­va­nia je obrov­ský a exis­tuje veľa rôz­nych jazy­kov, ktoré sa môžeš naučiť. Ale nie­ktoré z nich sú pova­žo­vané za cen­nej­šie než ostatné. Ak chceš pri­dať prog­ra­mo­va­nie do svojho arze­nálu schop­ností, teraz je správny čas na to vliet­nuť. Udemy ponúka naozaj slušné zľavy na základné kurzy v kaž­dom z 8 jazy­kov, ktoré náj­deš v tomto zozname.

Hlavne neza­budni pou­žiť zľa­vový kód „NEWY­OU­019“

8776893721_d5cb926dc7_o

SQL

SQL je pou­ží­vaný veľ­kými spo­loč­nos­ťami aktu­ali­zo­va­nie alebo zís­ka­va­nie infor­má­cií z data­báz. Pod­niky s obrov­ským množ­stvom infor­má­cií sa v rámci svo­jej data­bázy spo­lie­hajú na tých, ktorí chápu SQL, aby ana­ly­zo­vali dáta a vďaka tomu lep­šie pocho­pia svoje pub­li­kum, čo im pomôže určiť akým sme­rom sa ube­rať v budúc­nosti. Pro­stred­níc­tvom kurzu sa naučíš pou­ží­vať svoje novo nado­bud­nuté zna­losti, pri roz­hod­nu­tiach na základe úda­jov, ktoré tvoju firmu posta­via do naj­lep­šej pozí­cie pre úspech.

SQL fow Newbs: Begin­ner Data Ana­ly­sis, teraz za $19 (pôvodne $157), k dis­po­zí­cii na Udemy (zľava 88%)

Java

Java je prog­ra­mo­vací jazyk pou­ží­vaný na vytvá­ra­nie apli­ká­cií na tvo­jom počí­tači. Jedná sa o objek­tovo orien­to­vaný prog­ra­mo­vací jazyk, čo zna­mená, je zame­raný viac na objekty než akcie. Je tak vša­dep­rí­tomná, že je šanca, že si si stia­hol Javu do počí­tača pred­tým aby si spus­til prog­ram, aj keď si to v tej dobe možno neve­del. Tento kurz poslúži ako intro k samot­nej Jave, ale aj objek­tovo orien­to­va­nému prog­ra­mo­va­niu ako celku. Obe tieto skú­se­nosti ti pomôžu aj pri učení sa iných jazy­kov.

Prog­ram­ming Java for Begin­ners — The Ulti­mate Java Tuto­rial, $19 (pôvodne $59), k dis­po­zí­cií na Udemy (zľava 68%)

the-coder

JavaSc­ript

Menom sa podobá na Javu, ale tam ich podob­nosť začína aj končí. JavaSc­ript je pre­dov­šet­kým skrip­to­vací jazyk pou­ží­vaný v spo­jení s HTML a pou­žíva ho väč­šina webo­vých strá­nok. Tento kurz je určený pre ľudí so základ­nými zna­los­ťami HTML, ktorí si chcú roz­ší­riť svoju vedo­mostnú základňu.

JavaSc­ript for Begin­ners Learn by Doing Prac­ti­cal Exer­ci­ses, $19 (pôvodne $99), k dis­po­zí­cií na Udemy (zľava 81%)

C#

C# je prog­ra­mo­vací jazyk zalo­žený na C-čku, čo zna­mená, že veľká časť syn­taxe a štruk­túry ti pomôže aj v učení iných jazy­kov, naprí­klad C++ a Javy. C# bol vyvi­nutý a je stále udr­žia­vaný spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft, ktorá neus­tále pri­dáva nové fun­kcie. Využíva ho väč­šina prog­ra­má­to­rov tvo­ria­cich desk­to­pové apli­ká­cie pre Win­dows.

Prog­ram­ming for Com­plete Begin­ners in C#, $19 (pôvodne $45), k dis­po­zí­cií na Udemy (zľava 58%)

feature_01

C++

C++ je ďal­šia variá­cia C-čka, ktorú často využí­vajú tvor­co­via hier, ale aj veľké ban­kové inšti­tú­cie. Tento kurz je určený pre tých, ktorí s kóde­ním len začí­najú a sľu­buje, že výborné zruč­nosti dosiah­neš za pomoci dva­nás­tich hodín obsahu a viac ako 54 pred­ná­šok.

C++: From Begin­ner to Expert, $19 (pôvodne $77), k dis­po­zí­cií na Udemy (zľava 75%)

Pyt­hon

Pyt­hon je skrip­to­vací jazyk podobne ako JavaSc­ript, ale líšia sa pokiaľ ide o syn­tax a rea­li­zá­ciu. Pyt­hon je mno­hými pova­žo­vaný za jeden z naj­jed­no­duch­ších prog­ra­mo­va­cích jazy­kov na nauče­nie, pre­tože kla­die menší dôraz na syn­tax ako iné jazyky. Ak zabud­neš nejakú zát­vorku alebo ti ujde pár bod­ko­čia­rok, nebude z toho tak mimo ako iné jazyky. Kurz je sta­vaný tak aby ťa zozná­mil s poj­mami v Pyt­hone a priamo ich uplat­nil v apli­ká­ciách.

The Ulti­mate Pyt­hon Prog­ram­ming Tuto­rial, $19 (pôvodne $99), k dis­po­zí­cií na Udemy (zľava 81%)

Batman_Bad_Code

Ruby on Rails

Ruby on Rails je webový fra­me­work napí­saný v Ruby, objek­tovo orien­to­va­nom prog­ra­mo­va­com jazyku. Mnoho špič­ko­vých strá­nok vrá­tane Hulu, Twit­teru, Airbnb, a Grou­pon pou­žíva Rails pri tvo­rení ich webo­vých apli­ká­cií. Tento kurz je určený pre začia­toč­ní­kov a začína tým, že ťa naučí základy kóde­nia v Ruby, potom vezme tieto schop­nosti a apli­kuje ich na pocho­pe­nie fra­me­worku Rails.

The Com­plete Ruby on Rails Deve­lo­per Course, $19 (pôvone $300), k dis­po­zí­cií na Udemy (zľava 94%)

Swift

Swift je prog­ra­mo­vací jazyk vyvi­nutý spo­loč­nos­ťou Apple pre iOS. Pro­stred­níc­tvom Swiftu si môžeš vytvo­riť vlastné apli­ká­cie pre iPhone a vydať ich na App Store. Tento kurz je určený pre tých, ktorí dúfajú, že ich bude tvo­re­nie apli­ká­cií živiť a učí štu­den­tov pomo­cou vytvá­ra­nia sku­toč­ných apli­ká­cií so zvy­šu­jú­cim sa stup­ňom zlo­ži­tosti.

iOS 9 and Swift 2: From Begin­ner to Paid Pro­fes­si­onal, $19 (pôvodne $199), k dis­po­zí­cií na Udemy. (zľava 90%)

Tak šup do toho, radosť z fun­gu­jú­ceho kódu býva naozaj skvelá :)

happy-coders

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)