8 naj­žia­da­nej­ších prog­ra­mo­va­cích jazy­kov pre rok 2016

Rudolf Nečas / 28. januára 2016 / Lifehacking

Ak si prog­ra­má­tor a hľa­dáš aký nový skill pri­dať do svoj­ho živo­to­pi­su, nauč sa jeden ale­bo rov­no aj viac z tých­to prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a ponu­ky na zamest­na­nie sa budú len hrnúť.

Svet prog­ra­mo­va­nia je obrov­ský a exis­tu­je veľa rôz­nych jazy­kov, kto­ré sa môžeš naučiť. Ale nie­kto­ré z nich sú pova­žo­va­né za cen­nej­šie než ostat­né. Ak chceš pri­dať prog­ra­mo­va­nie do svoj­ho arze­ná­lu schop­nos­tí, teraz je správ­ny čas na to vliet­nuť. Ude­my ponú­ka naozaj sluš­né zľa­vy na základ­né kur­zy v kaž­dom z 8 jazy­kov, kto­ré náj­deš v tom­to zozna­me.

Hlav­ne neza­bud­ni pou­žiť zľa­vo­vý kód „NEWY­OU­019“

8776893721_d5cb926dc7_o

SQL

SQL je pou­ží­va­ný veľ­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi aktu­ali­zo­va­nie ale­bo zís­ka­va­nie infor­má­cií z data­báz. Pod­ni­ky s obrov­ským množ­stvom infor­má­cií sa v rám­ci svo­jej data­bá­zy spo­lie­ha­jú na tých, kto­rí chá­pu SQL, aby ana­ly­zo­va­li dáta a vďa­ka tomu lep­šie pocho­pia svo­je pub­li­kum, čo im pomô­že určiť akým sme­rom sa ube­rať v budúc­nos­ti. Pro­stred­níc­tvom kur­zu sa naučíš pou­ží­vať svo­je novo nado­bud­nu­té zna­los­ti, pri roz­hod­nu­tiach na zákla­de úda­jov, kto­ré tvo­ju fir­mu posta­via do naj­lep­šej pozí­cie pre úspech.

SQL fow Newbs: Begin­ner Data Ana­ly­sis, teraz za $19 (pôvod­ne $157), k dis­po­zí­cii na Ude­my (zľa­va 88%)

Java

Java je prog­ra­mo­va­cí jazyk pou­ží­va­ný na vytvá­ra­nie apli­ká­cií na tvo­jom počí­ta­či. Jed­ná sa o objek­to­vo orien­to­va­ný prog­ra­mo­va­cí jazyk, čo zna­me­ná, je zame­ra­ný viac na objek­ty než akcie. Je tak vša­dep­rí­tom­ná, že je šan­ca, že si si stia­hol Javu do počí­ta­ča pred­tým aby si spus­til prog­ram, aj keď si to v tej dobe mož­no neve­del. Ten­to kurz poslú­ži ako intro k samot­nej Jave, ale aj objek­to­vo orien­to­va­né­mu prog­ra­mo­va­niu ako cel­ku. Obe tie­to skú­se­nos­ti ti pomô­žu aj pri uče­ní sa iných jazy­kov.

Prog­ram­ming Java for Begin­ners — The Ulti­ma­te Java Tuto­rial, $19 (pôvod­ne $59), k dis­po­zí­cií na Ude­my (zľa­va 68%)

the-coder

JavaSc­ript

Menom sa podo­bá na Javu, ale tam ich podob­nosť začí­na aj kon­čí. JavaSc­ript je pre­dov­šet­kým skrip­to­va­cí jazyk pou­ží­va­ný v spo­je­ní s HTML a pou­ží­va ho väč­ši­na webo­vých strá­nok. Ten­to kurz je urče­ný pre ľudí so základ­ný­mi zna­los­ťa­mi HTML, kto­rí si chcú roz­ší­riť svo­ju vedo­most­nú základ­ňu.

JavaSc­ript for Begin­ners Learn by Doing Prac­ti­cal Exer­ci­ses, $19 (pôvod­ne $99), k dis­po­zí­cií na Ude­my (zľa­va 81%)

C#

C# je prog­ra­mo­va­cí jazyk zalo­že­ný na C-čku, čo zna­me­ná, že veľ­ká časť syn­ta­xe a štruk­tú­ry ti pomô­že aj v uče­ní iných jazy­kov, naprí­klad C++ a Javy. C# bol vyvi­nu­tý a je stá­le udr­žia­va­ný spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft, kto­rá neus­tá­le pri­dá­va nové fun­kcie. Využí­va ho väč­ši­na prog­ra­má­to­rov tvo­ria­cich desk­to­po­vé apli­ká­cie pre Win­do­ws.

Prog­ram­ming for Com­ple­te Begin­ners in C#, $19 (pôvod­ne $45), k dis­po­zí­cií na Ude­my (zľa­va 58%)

feature_01

C++

C++ je ďal­šia variá­cia C-čka, kto­rú čas­to využí­va­jú tvor­co­via hier, ale aj veľ­ké ban­ko­vé inšti­tú­cie. Ten­to kurz je urče­ný pre tých, kto­rí s kóde­ním len začí­na­jú a sľu­bu­je, že výbor­né zruč­nos­ti dosiah­neš za pomo­ci dva­nás­tich hodín obsa­hu a viac ako 54 pred­ná­šok.

C++: From Begin­ner to Expert, $19 (pôvod­ne $77), k dis­po­zí­cií na Ude­my (zľa­va 75%)

Pyt­hon

Pyt­hon je skrip­to­va­cí jazyk podob­ne ako JavaSc­ript, ale líšia sa pokiaľ ide o syn­tax a rea­li­zá­ciu. Pyt­hon je mno­hý­mi pova­žo­va­ný za jeden z naj­jed­no­duch­ších prog­ra­mo­va­cích jazy­kov na nauče­nie, pre­to­že kla­die men­ší dôraz na syn­tax ako iné jazy­ky. Ak zabud­neš neja­kú zát­vor­ku ale­bo ti ujde pár bod­ko­čia­rok, nebu­de z toho tak mimo ako iné jazy­ky. Kurz je sta­va­ný tak aby ťa zozná­mil s poj­ma­mi v Pyt­ho­ne a pria­mo ich uplat­nil v apli­ká­ciách.

The Ulti­ma­te Pyt­hon Prog­ram­ming Tuto­rial, $19 (pôvod­ne $99), k dis­po­zí­cií na Ude­my (zľa­va 81%)

Batman_Bad_Code

Ruby on Rails

Ruby on Rails je webo­vý fra­me­work napí­sa­ný v Ruby, objek­to­vo orien­to­va­nom prog­ra­mo­va­com jazy­ku. Mno­ho špič­ko­vých strá­nok vrá­ta­ne Hulu, Twit­te­ru, Airb­nb, a Grou­pon pou­ží­va Rails pri tvo­re­ní ich webo­vých apli­ká­cií. Ten­to kurz je urče­ný pre začia­toč­ní­kov a začí­na tým, že ťa naučí zákla­dy kóde­nia v Ruby, potom vez­me tie­to schop­nos­ti a apli­ku­je ich na pocho­pe­nie fra­me­wor­ku Rails.

The Com­ple­te Ruby on Rails Deve­lo­per Cour­se, $19 (pôvo­ne $300), k dis­po­zí­cií na Ude­my (zľa­va 94%)

Swift

Swift je prog­ra­mo­va­cí jazyk vyvi­nu­tý spo­loč­nos­ťou App­le pre iOS. Pro­stred­níc­tvom Swif­tu si môžeš vytvo­riť vlast­né apli­ká­cie pre iPho­ne a vydať ich na App Sto­re. Ten­to kurz je urče­ný pre tých, kto­rí dúfa­jú, že ich bude tvo­re­nie apli­ká­cií živiť a učí štu­den­tov pomo­cou vytvá­ra­nia sku­toč­ných apli­ká­cií so zvy­šu­jú­cim sa stup­ňom zlo­ži­tos­ti.

iOS 9 and Swift 2: From Begin­ner to Paid Pro­fes­si­onal, $19 (pôvod­ne $199), k dis­po­zí­cií na Ude­my. (zľa­va 90%)

Tak šup do toho, radosť z fun­gu­jú­ce­ho kódu býva naozaj skve­lá :)

happy-coders

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)