8 neoby­čaj­ných kníh, na kto­ré by si si mal nájsť čas

Linda Cebrová / 14. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: napoleonfour.com/poslevas, via met-him-at-coachella

Tie­to by na tvo­jej poli­ci roz­hod­ne nema­li chý­bať.

I Con­tain Mul­ti­tu­des by Ed Yong

vak

zdroj fotografie:medium.com

Je ťaž­ké vyjad­riť, ako dôle­ži­tá by pre mno­hých ľudí moh­la byť táto kni­ha od Ed Yon­ga. S neus­tá­lou obse­si­ou vytvo­re­nou oko­lo robo­ti­ky je ľah­ké zabud­núť, že ľud­ské telo je kolek­ci­ou vyso­ko kom­plex­ných bio­lo­gic­kých nano­bo­tov (bak­té­rie, mik­ró­by našich mik­ro-bió­mov). Aj veda už doka­zu­je, že naše dušev­né zdra­vie a zdra­vie moz­gu vyso­ko kore­lu­jú s cho­ro­ba­mi v našom tele. Je dôle­ži­té vedieť o množ­stve „zázra­kov“, kto­rý­mi dis­po­nu­je telo kaž­dé­ho z nás, aj keď to nie je na prvý pohľad oči­vid­né. Vďa­ka tej­to kni­he uvi­dí­te veľa vecí v jas­ných súvis­los­tiach.

The Power of the Other by Hen­ry Cloud

buk2

zdroj fotografie:amazon.com

Koľ­ko ľudí den­no-den­ne ovplyv­ňu­je tvo­je sprá­va­nie? Táto kni­ha ti pomô­že, aby si si bol viac vedo­mý vply­vu dru­hých na tvoj život. Unik­ni nega­tív­nym aspek­tom rea­li­ty a využi tvoj ras­to­vý poten­ciál raz a navž­dy. Vždy a vša­de má nad tebou nie­kto moc, aj keď si to nemu­síš hneď uve­do­mo­vať. Táto kni­ha pred­sta­vu­je zásad­ný krok v sna­he pocho­piť ťahy dru­hých. Ak chceš zís­kať viac osob­nej slo­bo­dy, pre­čí­taj si The power of the Other.

The Undo­ing Pro­ject: A Friends­hip That Chan­ged Our Minds by Micha­el Lewis

buk33

zdroj fotografie:amazon.com

Ak napí­še nie­čo Micha­el Lewis, sto­jí to za to. Táto kni­ha je prí­be­hom o pria­teľ­stve a obja­voch dvoch izra­el­ských psy­cho­ló­gov, Danie­la Kah­ne­ma­na a Amo­sa Tver­sky­ho. Týto muži boli obrov­ský­mi pro­ti­klad­mi ale nako­niec sa z nich sta­li pria­te­lia. Aj napriek tomu, že čeli­li enorm­né­mu pro­ti­ven­stvu poda­ri­lo sa im vytvo­riť die­lo, kto­ré vyhra­lo Nobe­lo­vú cenu a je uni­ká­tom v oblas­ti beha­vi­orál­nej eko­nó­mie.

Táto kni­ha je pri­po­mien­kou toho, ako veľ­mi je dôle­ži­té nájsť sku­toč­né­ho pria­te­ľa. Také­ho, kto­rý bude tvo­jim spo­lu­pra­cov­ní­kom na pro­jek­toch a súput­ní­kom na ces­te plnej úsi­lia. Bez nie­ko­ho, kto pra­cu­je po tvo­jom boku a pred­sta­vu­je pre teba výzvu bude ťaž­ké dosiah­nuť zmys­lu­pl­né výsled­ky.

Algo­rithms to Live By: The Com­pu­ter Scien­ce of Human Deci­si­onsby Brian Chris­tian, and Tom Grif­fiths

buk4

zdroj fotografie:amazon.com

Fas­ci­nu­jú­ce skú­ma­nie toho, ako mož­no apli­ko­vať počí­ta­čo­vé algo­rit­my do tvoj­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta. Čo by sme mali uro­biť a čo nechať nedo­kon­če­né, v bež­nom dni ale­bo aj živo­te. Kni­ha ti pomô­že pri bež­ných roz­ho­do­va­cích prob­lé­moch a osvet­lí ti fun­go­va­nie ľud­skej mys­le. Zis­tíš, kedy by si mal pre­pí­nať medzi rôz­ny­mi úlo­ha­mi. Ak máš dile­mu, v kni­he náj­deš pra­vid­lo pod­ľa kto­ré­ho sa ria­diť. Pri­tom kaž­dý jeden fas­ci­nu­jú­ci algo­rit­mus pre­vra­cia inte­li­gen­ciu počí­ta­čo­vej vedy do kaž­do­den­né­ho ľud­ské­ho živo­ta. Sto­jí to za to.

The Indus­tries of the Futu­re by Alex Ross

bukk

zdroj fotografie:amazon.com

Táto kni­ha je povin­ným číta­ním pre tých, kto­rí chcú nahliad­nuť do nedáv­ne­ho vývo­ja v robo­ti­ke, počí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti, geno­mi­ky a spra­co­va­nia veľ­kých dát. Nie je pri­tom potreb­né byť sčí­ta­ným v jed­not­li­vých oblas­tiach, pre­to­že teraz je ten správ­ny čas nastú­piť „ na palu­bu.“ Táto oblasť je zatiaľ plná mož­nos­tí, a nie len tých skry­tých.

Ori­gi­nals by Adam Grant

or

zdroj fotografie:amazon.com

Grant pou­ží­va prek­va­pi­vé štú­die a prí­be­hy, kto­ré sú kle­not­mi obcho­du, poli­ti­ky, špor­tu a zába­vy. Autor skú­ma ako roz­poz­nať dob­rý nápad, hovo­riť bez toho, aby si bol uml­ča­ný, kedy je správ­ny čas konať ale­bo ria­diť strach a pochyb­nos­ti. Uč sa od pod­ni­ka­te­ľa, kto­ré­ho star­tu­po­vá pre­zen­tá­cia bola posta­ve­ná na tom, pre­čo do jeho pro­jek­tu nein­ves­to­vať.

Deep Work: Rules for Focu­sed Suc­cess in a Dis­trac­ted World by Cal Newport

deep

zdroj fotografie:medium.com

Nedáv­na štú­dia pre­uká­za­la, že mla­dí ľudia strá­via prie­mer­ne 12 hodín den­ne s neja­kým dru­hom média. Všet­ci vie­me, že naša pozor­nosť a sústre­de­nie sú cen­ný­mi zdroj­mi, avšak potre­bu­je­me vedieť ako a kam ich nasme­ro­vať. Naše deti budú prav­de­po­dob­ne v budúc­nos­ti poze­rať na nie­kto­ré naše návy­ky a sprá­va­nie v rov­na­kom svet­le, ako vidí­me dnes faj­če­nie ciga­riet. Táto kni­ha ti doká­že, že kaž­dý jeden deň je dôle­ži­té zlep­šo­vať schop­nos­ti a prá­cu na kto­rej zále­ží.

Tool of Titans by Tim Fer­riss

tit

zdroj fotografie:medium.com

Počas posled­ných dvoch rokov je Tim Feriss najp­re­dá­va­nej­ším auto­rom pod­ľa New York Times. Zhro­maž­dil ruti­ny a vychy­táv­ky od sve­to­vých umel­cov po celom sve­te. Ide o kon­cen­trá­ciu hod­not­ných tipov a tri­kov, kto­ré mu pomoh­li zdvoj­ná­so­biť príj­my, fle­xi­bi­li­tu, no pre­dov­šet­kým šťas­tie v jeho živo­te. Urči­te má čita­te­ľo­vi čo ponúk­nuť.

Pridať komentár (0)