8 jed­no­du­chých tipov, ktoré z teba uro­bia kráľa pre­zen­tá­cií v Power­Po­inte

Martin Bohunický / 26. januára 2016 / Tech a inovácie

Či pit­chu­ješ poten­ciál­nemu kli­en­tovi alebo robíš mesačnú ana­lýzu kole­gom, tvoja pre­zen­tá­cia môže vyze­rať lep­šie.

Aby ti to bolo všetko jasné, pro­fe­si­onálny dizaj­nér Damon Nofar sa roz­ho­dol dať ti cez svoje ilus­trá­cie nie­koľko tipov, ako kaž­dou pre­zen­tá­ciou maxi­málne zauj­meš.

Vykašli sa na kla­sické pre­zen­tá­cie, vytvo­rené zo základ­ných tém

  • základné témy sú ška­redé a nudné
  • nedo­kážu zau­jať
  • väč­ši­nou obsa­hujú pri­veľa textu
  • nie sú ori­gi­nálne

Skús rôzne kom­bi­ná­cie, buď kre­a­tívny

Použi rôzne farby, štýly a veľ­kosti písma, skús ich naklo­niť, rôzne ich uspo­ria­dať a neus­po­koj sa s prvým nápa­dom. Farby v pre­zen­tá­cii sú dôle­žité a matné farby vyze­rajú skvele. Vyber si jednu niž­šie alebo naprí­klad na stránke fla­tu­ico­lors.

Nikdy však neza­bú­daj na kon­trast pou­ži­tých farieb. Text musí byť jasne a jed­no­du­cho čita­teľný.

Použi zau­jí­mavé písma

Pou­žiť v pre­zen­tá­cii písmo Times New Roman je ako roz­prá­vať suché vtipy na party. Nikoho nezauj­meš. Chce to niečo zau­jí­ma­vej­šie.. Comic Sans? Väč­šina ľudí toto písmo odsu­dzuje. Aké písmo si teda vybrať?

S Hel­ve­ti­cou nikdy nič nepo­ka­zíš. Hodí sa na logá, texty, je jed­no­du­ché a čisté.

Menej je viac

Použi menej textu a nauč sa vyjad­riť pod­statu jed­nou vetou. Čítať 5 riad­kov textu a stí­hať počú­vať čo hovorš je náročné a väč­šina to vzdá.

V pre­zen­tá­cii sa neboj pou­žiť obrázky, veľké písma a info­gra­fiky

Buď odvážny a neboj sa prek­va­piť, práve tým si tvoju pre­zen­tá­ciu zapa­mä­tajú. Obrázky vysvet­lia viac ako odsek textu a info­gra­fiky sú ľah­šie pocho­pi­teľné.

Inšpi­rá­ciu náj­deš aj priamo v pre­zen­tá­cii.

zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)