8 vecí, ktoré by si mal prestať očakávať od druhých a tvoj život bude bez sklamaní

Henrieta Balázsová / 4. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com
  • Ako sa zvykne ho­vo­riť – skla­maný môže byť len ten, kto niečo oča­káva.
  • Sa­moz­rejme, každý z nás túži po láske, pravde, úcte či úspe­chu.
  • Mal by si sa však o ne sna­žiť ty sám.

 #1: Do­ko­na­losť

Do­ko­na­losť to­tiž ne­exis­tuje. Na tomto svete nie je ni­kto a nič, čo by bolo úplne do­ko­nalé, ne­ča­kaj preto túto vlast­nosť ani od ľudí, s kto­rými sa stre­tá­vaš. Každý má svoje chyby, rov­nako aj ty. Po­hľad na ne je však úplne sub­jek­tívny, to, čo ty po­va­žu­ješ za nie­koho chybu, môže on po­va­žo­vať za svoju pred­nosť.

#2: Sú­hlas

Ak by s te­bou ľu­dia ne­us­tále len sú­hla­sili, zna­me­nalo by to, že sú fa­lošní. Ne­sú­hlas je úplne nor­mál­nou a pri­ro­dze­nou ve­cou. Sa­moz­rejme, je na tebe, aby si sa na­učil ro­zo­znať, čo je kon­štruk­tív­nou kri­ti­kou a čo re­čami, ktoré ťa majú od­ra­diť.

#3: Čí­ta­nie myš­lie­nok

Nie­ktorí ľu­dia síce majú ex­trémne vy­vi­nutú in­tu­íciu, no tvoje myš­lienky ti čí­tať sku­točne ne­do­kážu. Práve preto sa mu­síš vždy a za kaž­dých okol­ností na­učiť na­hlas po­ve­dať, aké sú tvoje pred­stavy a čo vlastne chceš.

#4: Pod­pora

Oča­ká­va­nie pod­pory je mno­ho­krát ka­me­ňom úrazu, na kto­rom stros­kotá množ­stvo vzťa­hov. Pri­ro­dzene, ak nie­komu dô­ve­ru­ješ, oča­ká­vaš, že ti v ťaž­kos­tiach po­môže – ty sám by si to predsa tiež spra­vil, keby po­moc po­tre­bo­val on. Tu však viac ako pri čom­koľ­vek inom platí: ne­oča­ká­vaj nič. Nie­ktorí ľu­dia ti jed­no­du­cho nechcú po­môcť, iní zas majú dosť vlast­ných prob­lé­mov. Ak sa predsa nájde nie­kto, kto ti po­mocnú ruku podá, bu­deš len prí­jemne prek­va­pený.

#5: Po­ro­zu­me­nie

Nie každý ti bude roz­umieť. Ľu­dia majú od­lišné ná­zory, od­lišné ko­níčky a roz­dielne ná­zory na ži­vot. Je to však úplne pri­ro­dzené a nie je na tom nič zlé. Ne­vy­hý­baj sa ani ľu­ďom, s kto­rými nez­die­ľaš rov­naké ná­zory – práve oni môžu tvoje ob­zory roz­ší­riť.

#6: Ľu­dia sa k tebe budú sprá­vať tak, ako ty k nim

Ne­ča­kaj, že ľu­dia sa ti za dobro opla­tia vždy dob­rom. Ľu­dia sú rôzni a nie­kedy ťa ich sprá­va­nie jed­no­du­cho prek­vapí. Ni­kdy to však ne­ber ako svoje zly­ha­nie, ty si predsa spra­vil všetko, čo bolo v tvo­jich si­lách.

#7: Ľu­dia sa ne­me­nia

Ďalší veľký omyl. Ľu­dia sa me­nia, a to veľmi. Sám si sa možno za ob­do­bie po­sled­ných me­sia­cov, či ro­kov veľmi zme­nil. Ak člo­vek pre­žije niečo na­ozaj silné, môže sa zme­niť do­konca zo dňa deň. Ak sa nech­ceš skla­mať, mu­síš s tým jed­no­du­cho rá­tať.

#8: Fé­ro­vosť

Tak, ako nie je zdravé mys­lieť si, že všade číha len lož a fa­loš, nie je zdravé ani ve­riť tomu, že všade na teba ča­kajú lás­kaví a fé­roví ľu­dia. Ak máš pre­hľad vieš, ako to dnes vo svete chodí. Je dô­le­žité ne­byť na­iv­ným a vi­dieť veci ta­kými, aké v sku­toč­nosti sú.

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Pridať komentár (0)