8 vecí, ktoré iPhone 7 nedo­káže, ale iné smart­fóny áno

Dárius Polák / 9. november 2016 / Business

Apple vydal svoj naj­novší iPhone v sep­tem­bri. Obsa­huje nové zau­jí­mavé fun­kcie, nie je však doko­nalý. Tu je nie­koľko zau­jí­ma­vých fun­kcií iných smart­fó­nov, ktoré iPhone 7 chý­bajú.

Bez­drô­tové nabí­ja­nie

Sam­sung, Google, LG, Moto­rola, Mic­ro­soft a dokonca aj Black­berry vytvá­rajú zaria­de­nia, ktoré majú pod­poru bez­drô­to­vého nabí­ja­nia. Hoci to ešte nie je potvr­dené, mohlo by to byť štan­dar­dom pre iPhone 8 — par­tner Apple pre manu­fak­túru Foxconn má momen­tálne tes­to­vať bez­drô­tové nabí­ja­cie moduly pre nový model v roku 2017.

1

Rýchle nabí­ja­nie

Rýchle nabí­ja­nie je dosia­hnuté pomo­cou vyš­šieho výkonu, než majú bežné USB nabí­jačky. Nový smart­fón Pixel od Google dokáže za 15 minút nabí­ja­nia vydr­žať až 7 hodín. Veľa zaria­dení od Sam­sungu sú takisto kom­pa­ti­bilné s rýchlo-nabí­ja­cou tech­no­ló­giou.

Čín­ska značka Oppo má smart­fón F1 Plus, ktorý sa dokáže nabiť na 75 % kapa­city za 30 minút, zatiaľ čo OneP­lus 3 dosiahne 60 % tesne pod 30 minú­tami. Oppo a OneP­lus využí­vajú tech­no­ló­gie, ktoré dokážu počas prú­de­nia vol­tov udr­žať tep­lotu dolu, čo vedie k oveľa viac efek­tív­nej­šiemu nabí­ja­ciemu pro­cesu.

2

Vždy zobra­zo­vať disp­lej

Fun­kcia “Vždy zapnutý disp­lej” na Galaxy S7 a S7 Edge ti umožní sle­do­vať čas, dátum a noti­fi­ká­cie bez toho, aby si musel tele­fón zobu­diť. Ponúka dokonca i mož­nosť pris­pô­so­bi­teľ­nosti. Moto­rola má zas fun­kciu “Moto disp­lej,” ktorá pri upo­zor­není najprv noti­fi­ká­ciu zobrazí a postupne ju nechá zmiz­núť, vďaka čomu ťa nevy­ruší.

3

Mať dve sim karty

Na čo dve SIM karty? Jednu môžeš pou­žiť na svoje osobné číslo a druhú na pra­covné, bez nut­nosti ich neus­tále vymie­ňať alebo pop­rí­pade, ak neus­tále ces­tu­ješ medzi kra­ji­nami, nemu­síš sa zaobe­rať ich vymie­ňa­ním. Medzi smart­fóny pod­po­ru­júce túto fun­kciu patrí Sam­sung Galaxy A7, Xia­omi Mi5 alebo OneP­lus 3.

4

Byť pris­pô­so­bi­teľný

Apple uzam­knu­tím soft­véru iOS necháva veľmi málo miesta pre pris­pô­so­bi­teľ­nosť. Android naproti tomu umož­ňuje zmenu vzhľadu roz­hra­nia, inšta­lo­va­nie wid­ge­tov v strede domá­cej obra­zovky, zmenu štan­dard­ných apli­ká­cii, vyma­zá­va­nie vecí, ktoré nemáš rád atď..

5

Roz­ší­riť svoje úlo­žisko

Hoci iPhone 7 má 256 GB úlož­ného pries­toru, čo je naj­väč­šia kapa­cita, akú kedy mal, stále nemá žiadnu pod­poru pre externé SD karty. Zvy­čajne sú totiž lac­nej­šie ako tie, ktoré pou­žíva samotný iPhone, čo je možno dôvod, prečo Apple túto pod­poru neza­hr­nul.

6

Zme­niť pred­de­fi­no­vaný pre­hlia­dač

Safari sa na iPhone nez­ba­víš, aj keď pou­ží­vaš Chrome, iOS 10 ťa pre­su­nie do Safari vždy, keď klik­neš na webový odkaz z akej­koľ­vek apli­ká­cie.

7

3D mapo­va­nie

V júni tohto roku Lenovo ozná­mil Phab2 Pro — 6,4 pal­cový smart­fón, ktorý je prvým komerč­ným zaria­de­ním s integ­ro­va­nou tech­no­ló­giou Google Pro­ject Tango, slú­žia­cou na 3D mapo­va­nie. Tango umož­ňuje zaria­de­niu mapo­vať oko­lité pro­stre­die a následne sle­do­vať objekty a pri­dať k nim 3D efekty. Prak­ticky ti to umož­ňuje vytvo­riť určitý druh aug­men­ted rea­lity.

8

Všetky vyš­šie uve­dené fun­kcie sú fajn, no ruku na srdce — roz­ho­dujú sku­točne o kúpe? Čo sa týka UX a UI, tak v tom Apple neus­tále boduje, pre­tože sa nebojí uro­biť na trhu pokrok, čoho dôka­zom je aj odstrá­ne­nie jacku.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)