8 vecí, kto­ré nie si niko­mu dlž­ný. Ži pod­ľa seba!

Martin Halada / 8. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: moviecitynews.com

Kaž­dý člo­vek chce dosiah­nuť viac slo­bo­dy a šťas­tia. Para­dox­ne ale čas­to dosia­hnu­tiu tých­to hod­nôt brá­ni­me my sami. Pre­čo? Sú veci, kto­ré chce­me robiť a potom sú veci, o kto­rých si mys­lí­me, že ich musí­me robiť. 

Tie­to dve sku­pi­ny myš­lie­nok sú čas­to v roz­po­re, čo potom vyvo­lá­va strach, neschop­nosť pre­sa­diť sa či dep­re­sie. Ak chceš byť úspeš­ný, mal by si mať jas­no vo svo­jich hod­no­tách. Dnes sme pre teba pri­pra­vi­li 8 vecí, kto­ré nemu­síš robiť:

1. Niko­mu nemu­síš vysvet­ľo­vať svo­ju život­nú situ­áciu

Je len na tebe, či bývaš v kara­va­ne, s býva­lou fra­jer­kou ale­bo či bývaš s rodič­mi, hoci si už na štu­dent­ské časy dáv­no nepa­mä­táš. Ak si si zvo­lil istú život­nú ces­tu, mal si k tomu svo­je dôvo­dy. Je to tvo­ja vec.

2. Nemu­síš sa ospra­vedl­ňo­vať, ak to tak necí­tiš

Ak naozaj neľu­tu­ješ svo­je kona­nie, nemu­síš sa zaň ospra­vedl­ňo­vať. Nie­ke­dy sme až prí­liš milí a chce­me, aby sa na nás dru­há stra­na nena­hne­va­la. Čas­to je však ove­ľa lep­šie, keď si prob­lém spo­loč­ne pre­d­is­ku­tu­je­te. Samoz­rej­me s poko­rou. Inak sa môže stať, že začneš cítiť nespra­vod­li­vosť ale­bo sa nabu­dú­ce budeš báť vyrie­šiť situ­áciu, za kto­rú sa ospra­vedl­ňu­ješ. Ale­bo sa môže stať, že až potom, ako sa ospra­vedl­níš, začne mať dru­há stra­na pocit, že si spravil/a nie­čo zlé — lebo sa ospra­vedl­ňu­ješ.

3. Niko­mu nemu­síš vysvet­ľo­vať, že potre­bu­ješ byť osa­mo­te

Nie­ke­dy je jed­no­du­cho dob­ré byť osa­mo­te. Je to čas, kto­rý môžeš strá­viť číta­ním kni­hy, oddy­chom či prá­cou na svo­jej vízii. Neboj sa, že by si pôso­bil nespo­lo­čen­sky ale­bo drzo tým, že odmiet­neš pozva­nie na akciu, ak na ňu nech­ceš ísť. Je lep­šie s poďa­ko­va­ním odmiet­nuť pozva­nie, ako byť nie­kde pro­ti svo­jej vôli a pôso­biť tam nespo­koj­ne.

foto: favim.com

4. Niko­mu nedl­hu­ješ súhlas s jeho názor­mi

Len pre­to, že je nie­kto ska­lo­pev­ne pre­sved­če­ný o svo­jich názo­roch, nezna­me­ná to, že s nimi musíš súhla­siť. Je lep­šie cit­li­vo nesú­hla­siť ako pred­stie­rať súhlas. Pod­ve­do­me aj tak budeš mať pocit, že to nie je prav­da, budeš sa cítiť zle a neúp­rim­ne a ostat­ní to budú vní­mať tiež.

5. Niko­mu nedl­hu­ješ súhlas so všet­kým

Úspeš­ní ľudia vedia kam sme­ru­jú. Ak chceš byť úspeš­ný, musíš ísť svo­jou ces­tou. Oceň vízie ostat­ných ľudí, ale ak nie sú v súla­de s tvo­ji­mi hod­no­ta­mi, nauč sa ich odmie­tať. Nene­chaj sa vyko­ľa­jiť zo svo­jej ces­ty.

6. Niko­mu nedl­hu­ješ vysvet­le­nie ohľa­dom svoj­ho sexu­ál­ne­ho živo­ta

Sexu­ál­ny život je osob­ná zále­ži­tosť. Ak nech­ceš a nie je to vhod­né, zve­dav­com o tej­to strán­ke živo­ta nemu­síš nič hovo­riť. Ak ti dajú cit­li­vú otáz­ku, pomô­že, ak sa im upre­ne zahľa­díš do očí a spý­taš sa, pre­čo sa pýta­jú. Keď odpo­ve­dia (nie­čo v zmys­le, že sú len zve­da­ví), opý­taj sa, či sú vždy takí zve­da­ví. Napo­kon budeš ty oso­ba, kto­rá vypo­čú­va. Ak sa opý­ta­jú zno­va, opäť sa opý­taj, pre­čo sa pýta­jú. Ale­bo jed­no­du­cho povedz, že nech­ceš odpo­ve­dať.

foto: favim.com

7. Niko­mu nedl­hu­ješ vysvet­le­nie, pre­čo si sin­gle

Či už z vlast­né­ho roz­hod­nu­tia ale­bo pod ťar­chou okol­nos­tí, byť sin­gle nie je choroba.Single je len ďal­šia nálep­ka spo­loč­nos­ti, kto­rou ška­tuľ­ku­je ľudí. Je čis­to na tebe, či budeš vo vzťa­hu ale­bo nie. Si ove­ľa viac ako tvoj sta­tus, si jedi­neč­ný.

8. Niko­mu nemu­síš vysvet­ľo­vať svo­je roz­hod­nu­tie ohľa­dom man­žels­tva

Pre mno­hých mož­no naj­väč­ší stra­šiak. Star­nu­tie a s tým spo­je­ná potre­ba dosiah­nuť osob­né cie­le, vstú­piť do man­žels­tva či zalo­žiť rodi­nu. Nie je to však len strach z toho, že nebu­de­me doko­na­lí ako v ame­ric­kých roman­tic­kých komé­diách ale­bo že skla­me­me rodi­čov? Strach je len v našej hla­ve. Ove­ľa dôle­ži­tej­šie je zame­ria­vať sa na to, aby sme milo­va­li a aby nás bolo mož­né milo­vať.

zdroj: bright­si­de-me

Pridať komentár (0)