8 vecí, ktoré nikomu nedl­žíš. Ži svoj život žiť podľa seba!

Martin Halada / 21. decembra 2016 / Tech a inovácie

Každý člo­vek chce dosiah­nuť viac slo­body a šťas­tia. Para­doxne ale často dosia­hnu­tiu týchto hod­nôt brá­nime my sami. Prečo? Sú veci, ktoré chceme robiť a potom sú veci, o kto­rých si mys­líme, že ich musíme robiť. 

Tieto dve sku­piny myš­lie­nok sú často v roz­pore, čo potom vyvo­láva strach, neschop­nosť pre­sa­diť sa či dep­re­sie. Ak chceš byť úspešný, mal by si mať jasno vo svo­jich hod­no­tách. Dnes sme pre teba pri­pra­vili 8 vecí, ktoré nemu­síš robiť:

1. Nikomu nemu­síš vysvet­ľo­vať svoju životnú situ­áciu

Je len na tebe, či bývaš v kara­vane, s býva­lou fra­jer­kou alebo či bývaš s rodičmi, hoci si už na štu­dent­ské časy dávno nepa­mä­táš. Ak si si zvo­lil istú životnú cestu, mal si k tomu svoje dôvody. Je to tvoja vec.

2. Nemu­síš sa ospra­vedl­ňo­vať, ak to tak necí­tiš

Ak naozaj neľu­tu­ješ svoje kona­nie, nemu­síš sa zaň ospra­vedl­ňo­vať. Nie­kedy sme až prí­liš milí a chceme, aby sa na nás druhá strana nena­hne­vala. Často je však oveľa lep­šie, keď si prob­lém spo­ločne pre­d­is­ku­tu­jete. Samoz­rejme s poko­rou. Inak sa môže stať, že začneš cítiť nespra­vod­li­vosť alebo sa nabu­dúce budeš báť vyrie­šiť situ­áciu, za ktorú sa ospra­vedl­ňu­ješ. Alebo sa môže stať, že až potom, ako sa ospra­vedl­níš, začne mať druhá strana pocit, že si spravil/a niečo zlé — lebo sa ospra­vedl­ňu­ješ.

3. Nikomu nemu­síš vysvet­ľo­vať, že potre­bu­ješ byť osa­mote

Nie­kedy je jed­no­du­cho dobré byť osa­mote. Je to čas, ktorý môžeš strá­viť číta­ním knihy, oddy­chom či prá­cou na svo­jej vízii. Neboj sa, že by si pôso­bil nespo­lo­čen­sky alebo drzo tým, že odmiet­neš pozva­nie na akciu, ak na ňu nech­ceš ísť. Je lep­šie s poďa­ko­va­ním odmiet­nuť pozva­nie, ako byť nie­kde proti svo­jej vôli a pôso­biť tam nespo­kojne.

resting-235665_960_720

4. Nikomu nedl­hu­ješ súhlas s jeho názormi

Len preto, že je nie­kto ska­lo­pevne pre­sved­čený o svo­jich názo­roch, nezna­mená to, že s nimi musíš súhla­siť. Je lep­šie cit­livo nesú­hla­siť ako pred­stie­rať súhlas. Pod­ve­dome aj tak budeš mať pocit, že to nie je pravda, budeš sa cítiť zle a neúp­rimne a ostatní to budú vní­mať tiež.

5. Nikomu nedl­hu­ješ súhlas so všet­kým

Úspešní ľudia vedia kam sme­rujú. Ak chceš byť úspešný, musíš ísť svo­jou ces­tou. Oceň vízie ostat­ných ľudí, ale ak nie sú v súlade s tvo­jimi hod­no­tami, nauč sa ich odmie­tať. Nene­chaj sa vyko­ľa­jiť zo svo­jej cesty.

2684638089_2b422b5166_b

6. Nikomu nedl­hu­ješ vysvet­le­nie ohľa­dom svojho sexu­ál­neho života

Sexu­álny život je osobná zále­ži­tosť. Ak nech­ceš a nie je to vhodné, zve­dav­com o tejto stránke života nemu­síš nič hovo­riť. Ak ti dajú cit­livú otázku, pomôže, ak sa im uprene zahľa­díš do očí a spý­taš sa, prečo sa pýtajú. Keď odpo­ve­dia (niečo v zmysle, že sú len zve­daví), opý­taj sa, či sú vždy takí zve­daví. Napo­kon budeš ty osoba, ktorá vypo­čúva. Ak sa opý­tajú znova, opäť sa opý­taj, prečo sa pýtajú. Alebo jed­no­du­cho povedz, že nech­ceš odpo­ve­dať.

7. Nikomu nedl­hu­ješ vysvet­le­nie, prečo si sin­gle

Či už z vlast­ného roz­hod­nu­tia alebo pod ťar­chou okol­ností, byť sin­gle nie je choroba.Single je len ďal­šia nálepka spo­loč­nosti, kto­rou ška­tuľ­kuje ľudí. Je čisto na tebe, či budeš vo vzťahu alebo nie. Si oveľa viac ako tvoj sta­tus, si jedi­nečný.

8. Nikomu nemu­síš vysvet­ľo­vať svoje roz­hod­nu­tie ohľa­dom man­žels­tva

Pre mno­hých možno naj­väčší stra­šiak. Star­nu­tie a s tým spo­jená potreba dosiah­nuť osobné ciele, vstú­piť do man­žels­tva či zalo­žiť rodinu. Nie je to však len strach z toho, že nebu­deme doko­nalí ako v ame­ric­kých roman­tic­kých komé­diách alebo že skla­meme rodi­čov? Strach je len v našej hlave. Oveľa dôle­ži­tej­šie je zame­ria­vať sa na to, aby sme milo­vali a aby nás bolo možné milo­vať.

zdroj: bright­side-me, zdroj foto­gra­fií: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: moviecitynews.com

Pridať komentár (0)