8 viet, kto­ré by si mal ihneď vyho­diť zo svoj­ho slov­ní­ka

Henrieta Balázsová / 8. apríla 2017 / Lifehacking

Spo­loč­ných majú hneď nie­koľ­ko vecí. Prvou je to, že sa týka­jú pra­cov­nej oblas­ti. Nezá­le­ží však na tom, či si zamest­nan­com, pod­ni­ka­te­ľom ale­bo fre­e­lan­ce­rom — vyva­ro­vať by sa ich mali všet­ci z nás. Ďal­šou ich spo­loč­nou črtou je to, že ak ich pou­ží­vaš, môžu ťa dostať do poriad­nych neprí­jem­nos­tí, a to aj vte­dy, ak ich nevys­lo­vu­ješ so zlým úmys­lom. Vyhoď ich pre­to zo svoj­ho slov­ní­ka skôr, než ti spô­so­bia neja­ký prob­lém.

#1: „To nie je fér!“

Kaž­dý roz­um­ný člo­vek vie, že život nie je vždy fér. Ak sa na to však sťa­žu­ješ, zna­me­ná to, že oča­ká­vaš pra­vý opak — teda že všet­ko pôj­de vždy pod­ľa tvo­jich pred­stáv. To však môže byť dôka­zom tvo­jej neskú­se­nos­ti a naivi­ty. Vyhoď túto frá­zu zo svoj­ho slov­ní­ka a ber kaž­dý neús­pech ako novú výzvu.

#2: „Ale ja to robím vždy tak­to…“

To, že nie­čo sa osved­či­lo tebe nezna­me­ná, že to tak musí fun­go­vať vždy. Okrem iné­ho môže táto veta sved­čať o tom, že nie si ochot­ný pri­jať nové veci a nové postu­py, čím si môžeš poka­ziť cel­ko­vý dojem ako u svoj­ho šéfa, tak aj u svo­jich kli­en­tov.

#3: „Žia­den prob­lém.“

Keď ti nie­kto za nie­čo poďa­ku­je a tvo­jou odpo­ve­ďou bude táto veta, nie­kto­rí ľudia to môžu vní­mať tak, že ich požia­dav­ka mala byť prob­lé­mom. Pre­to sa odpo­rú­ča odpo­veď frá­za­mi ako: „Rado sa sta­lo“, či „Rád ti s tým pomô­žem aj nabu­dú­ce“.

#4: „Asi sa idem spý­tať hlú­posť, ale…“

Táto veta okam­ži­te naru­ší tvo­ju dôve­ry­hod­nosť a dáš ňou naja­vo nedos­ta­tok seba­ve­do­mia. Mož­no si sa ňou len sna­žil o zdvo­ri­losť, no výsled­ný efekt by nebol taký, ako by si si želal.

Zdroj: pexels.com

#5: „Potr­vá to len minút­ku.“

Tou­to vetou môžeš u ľudí vzbu­diť dojem, že si prí­liš prch­ký a pra­cov­ným úlo­hám venu­ješ menej času, než by si vyža­do­va­li. Aj keď ti bude nie­čo trvať naozaj len 60 sekúnd, pou­ži rad­šej frá­zu: „O chvíľ­ku to mám hoto­vé“, aby si sa vyhol pres­ným časo­vým úda­jom. Ľudia radi chy­ta­jú dru­hých za slo­víč­ka.

#6: „Skú­sim to.“

Ak by si nie­ko­mu zadal neja­kú úlo­hu a dostal by si od neho túto odpo­veď, prav­de­po­dob­ne by v tebe nevz­bu­dil dosta­tok dôve­ry. Ak nemô­žeš sľú­biť, že danú úlo­hu zvlád­neš, uis­ti dru­hú stra­nu v tom, že v prí­pa­de zly­ha­nia si schop­ný ponúk­nuť neja­kú vyho­vu­jú­cu alter­na­tí­vu.

#7: „Ale veď on je úpl­ne neschop­ný…“

Vieš, ako to je — jed­na vec je nie­čo si mys­lieť, vec dru­há hovo­riť o tom nahlas. Nikdy pred dru­hý­mi ľuď­mi nespo­chyb­ňuj schop­nos­ti nie­ko­ho iné­ho . Ak je tvo­ja dom­nien­ka o ňom správ­na, ľudia si to všim­nú aj bez toho, aby si na to upo­zor­nil.

#8: „Nená­vi­dím túto prá­cu.“

Prav­dou je, že aj keď svo­ju prá­cu naozaj nená­vi­díš, opa­ko­va­nie tej­to frá­zy to nezme­ní. U viac moti­vo­va­ných kole­gov ňou vyvo­láš len pohor­še­nie a budú ťa pova­žo­vať za nega­ti­vis­tu. Skús sa rad­šej v tichos­ti poob­ze­rať po prá­ci, kto­rá pre teba nebu­de len zárob­ko­vou čin­nos­ťou, ale aj istou for­mou napl­ne­nia tvo­jich snov.

Zdroj: success.com

Pridať komentár (0)