8 apli­ká­cií, ktoré by mal mať v mobile každý moderný muž

Kristína Šuvadová / 25. marca 2016 / Tools a produktivita

V dneš­nom svete je v tvo­jom mobile ukrytý celý tvoj život. Pou­ží­vaš ho skoro na všetko – od zapi­so­va­nia vecí do kalen­dára, cez cha­to­va­nie až po kon­trolu pra­cov­ných e-mai­lov. No dnes sa dočí­taš, ako z neho vyťa­žiť ešte viac. Tu je zopár apli­ká­cií, ktoré ti ešte viac uľah­čia život.

Dis­til­ler

Apli­ká­cia, ktorá dote­raz ľuďom radila, ktorá whis­key je naj­lep­šia a akú by mali piť, sa naj­nov­šie roz­ší­rila a poradí ti v alko­hole vše­obecne. Či už je to rum, vodka alebo víno, budeš vyze­rať ako skú­sený gen­tle­man, ktorý má pre­hľad v kva­lit­nom alko­hole.

??????????????

foto: thenextweb.com

Webers Grill

Vďaka tejto apli­ká­cii sa o tebe roz­šíri, že si v kuchyni maj­ster. Náj­deš tu rýchle a hlavne jed­no­du­ché recepty, ktoré sú jed­no­du­cho vysvet­lené krok po kroku tak, aby ich pocho­pil naozaj každý.

55df8ecb4fcee_grilling unfamiliar food webers on the grill app photo 1 small

foto: weber.com

Delec­table Wines

Podobná apli­ká­cia ako Dis­til­ler, no táto je zame­raná len na vína a venuje sa im omnoho pod­rob­nej­šie.

delectable-wine-cheeses

foto: psfk.com

Duolingo

Čím viac jazy­kov poznáš, tým viac si člo­ve­kom. Zdo­ko­na­ľuj svoj cudzí jazyk a stiahni si túto apli­ká­ciu, ktorá ťa každý deň naučí mini­málne 3 nové frázy.

duolingo_screenshots

foto: transferwise.com

Swor­kit

Už viac nepot­re­bu­ješ osob­ného tré­nera — exis­tuje na to apli­ká­cia. Stačí, ak zadáš svoj cieľ a druh cvi­če­nia, ktorý obľu­bu­ješ naj­viac a táto appka ti pri­praví celý cvi­čebný plán. Neho­vo­riac o tom, že ti ho bude denne pri­po­mí­nať.

sworikit

foto: betches.com

Coc­tails made easy

Pozval si si ku sebe domov fra­jerku na rande a nevieš, ako ju prek­va­piť? Víno je už predsa klišé. S touto apli­ká­ciou budeš vedieť namie­šať aký­koľ­vek mie­šaný drink

369484637

foto: vimeo.com

SAS Sur­vi­val Guide

SAS Sur­vi­val Guide ti pomôže pre­žiť v prí­rode. Chá­pem, nepres­pá­vaš každý deň v lese, no keď sa to raz stane, budeš si sám ďako­vať, že si si túto apli­ká­ciu stia­hol. Pomôže ti so všet­kým – od prvej pomoci, až po šikovné triky, ako sa zba­viť hmyzu.

best-apps-survivalists-sas-survival-guide

foto: stuff.tv

How to cook eve­ryt­hing

Nevieš si ani posta­viť vodu na čaj, ale rád by si sa nie­čomu priu­čil? Táto apli­ká­cia ti s tým určite pomôže, pre­tože je určená pre úpl­ných začia­toč­ní­kov a budeš s ňou vedieť uva­riť aj jedlá, o kto­rých sa ti ani len nesní­valo.

labimg_630_2_how-to-cook-everything-iphone-app-cookbook-1

foto: vaultfeed.com

zdroj:businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)