8 apli­ká­cií, kto­ré by mal mať v mobi­le kaž­dý moder­ný muž

Kristína Šuvadová / 25. marca 2016 / Lifehacking

V dneš­nom sve­te je v tvo­jom mobi­le ukry­tý celý tvoj život. Pou­ží­vaš ho sko­ro na všet­ko – od zapi­so­va­nia vecí do kalen­dá­ra, cez cha­to­va­nie až po kon­tro­lu pra­cov­ných e-mai­lov. No dnes sa dočí­taš, ako z neho vyťa­žiť ešte viac. Tu je zopár apli­ká­cií, kto­ré ti ešte viac uľah­čia život.

Dis­til­ler

Apli­ká­cia, kto­rá dote­raz ľuďom radi­la, kto­rá whis­key je naj­lep­šia a akú by mali piť, sa naj­nov­šie roz­ší­ri­la a pora­dí ti v alko­ho­le vše­obec­ne. Či už je to rum, vod­ka ale­bo víno, budeš vyze­rať ako skú­se­ný gen­tle­man, kto­rý má pre­hľad v kva­lit­nom alko­ho­le.

??????????????

foto: thenextweb.com

Webers Grill

Vďa­ka tej­to apli­ká­cii sa o tebe roz­ší­ri, že si v kuchy­ni maj­ster. Náj­deš tu rých­le a hlav­ne jed­no­du­ché recep­ty, kto­ré sú jed­no­du­cho vysvet­le­né krok po kro­ku tak, aby ich pocho­pil naozaj kaž­dý.

55df8ecb4fcee_grilling unfamiliar food webers on the grill app photo 1 small

foto: weber.com

Delec­tab­le Wines

Podob­ná apli­ká­cia ako Dis­til­ler, no táto je zame­ra­ná len na vína a venu­je sa im omno­ho pod­rob­nej­šie.

delectable-wine-cheeses

foto: psfk.com

Duolin­go

Čím viac jazy­kov poznáš, tým viac si člo­ve­kom. Zdo­ko­na­ľuj svoj cudzí jazyk a stiah­ni si túto apli­ká­ciu, kto­rá ťa kaž­dý deň naučí mini­mál­ne 3 nové frá­zy.

duolingo_screenshots

foto: transferwise.com

Swor­kit

Už viac nepot­re­bu­ješ osob­né­ho tré­ne­ra — exis­tu­je na to apli­ká­cia. Sta­čí, ak zadáš svoj cieľ a druh cvi­če­nia, kto­rý obľu­bu­ješ naj­viac a táto app­ka ti pri­pra­ví celý cvi­čeb­ný plán. Neho­vo­riac o tom, že ti ho bude den­ne pri­po­mí­nať.

sworikit

foto: betches.com

Coc­tails made easy

Pozval si si ku sebe domov fra­jer­ku na ran­de a nevieš, ako ju prek­va­piť? Víno je už pred­sa kli­šé. S tou­to apli­ká­ci­ou budeš vedieť namie­šať aký­koľ­vek mie­ša­ný drink

369484637

foto: vimeo.com

SAS Sur­vi­val Guide

SAS Sur­vi­val Guide ti pomô­že pre­žiť v prí­ro­de. Chá­pem, nepres­pá­vaš kaž­dý deň v lese, no keď sa to raz sta­ne, budeš si sám ďako­vať, že si si túto apli­ká­ciu stia­hol. Pomô­že ti so všet­kým – od prvej pomo­ci, až po šikov­né tri­ky, ako sa zba­viť hmy­zu.

best-apps-survivalists-sas-survival-guide

foto: stuff.tv

How to cook eve­ryt­hing

Nevieš si ani posta­viť vodu na čaj, ale rád by si sa nie­čo­mu priu­čil? Táto apli­ká­cia ti s tým urči­te pomô­že, pre­to­že je urče­ná pre úpl­ných začia­toč­ní­kov a budeš s ňou vedieť uva­riť aj jed­lá, o kto­rých sa ti ani len nesní­va­lo.

labimg_630_2_how-to-cook-everything-iphone-app-cookbook-1

foto: vaultfeed.com

zdroj:businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)