9 jed­no­du­chých tri­kov v Exceli, ktoré ti zme­nia život

Jakub Jablonický / 12. november 2016 / Tools a produktivita

Aj keď Excel pou­ží­vaš pra­vi­delne, možno z neho nedos­tá­vaš toľko, koľko by si mohol. Tieto jed­no­du­ché skratky a fun­kcie by mal poznať každý.

 1. Skáč z hárku na hárok pomo­cou Ctrl + PgDn a Ctrl + PgUp
  1

 2. Prejdi na koniec stĺpca alebo riadku s Ctrl + Šípka

  Každý vie, že šíp­kami sa dá pohy­bo­vať medzi bun­kami. Ctrl ti pomôže, ak sa potre­bu­ješ dostať ďalej a rých­lej­šie.

  2

 3. Pri­daj Shift na ozna­če­nie dát

  Ctrl + Shift + Šípka označí všetko po najb­liž­šiu prázdnu bunku v danom smere.
  3_1

 4. Dvoj­klik na sko­pí­ro­va­nie sme­rom dole

  Na sko­pí­ro­va­nie hod­noty alebo vzorca po celej dĺžke tvojho data­setu nemu­síš ťahať myš­kou. Jed­no­du­cho dva­krát klikni na štvor­ček v pra­vom dol­nom rohu bunky.

  4

 5. Skratky na rýchle for­má­to­va­nie hod­nôt

  Číslo s dvomi desa­tin­nými mies­tami zís­kaš pomo­cou Ctrl + Shift + !. Per­centá pomo­cou Ctrl + Shift + %. Nič zlo­žité.

  5

 6. Uzam­kni bunky s F4

  Keď kopí­ru­ješ, nie­kedy chceš, aby sa s pozí­ciou menili aj vstupy. No nie­kedy chceš, aby sa nie­ktoré vstupné hod­noty neme­nili. V tom prí­pade musíš pred pís­meno a číslo, ktoré chceš zamknúť, vpí­sať znak dolára. A to je obrov­ská strata času. Namiesto toho označ bunku, ktorú chceš vo vzorci uzam­knúť, a stlač F4.

  6

 7. Použi & na zlú­če­nie textu v rôz­nych bun­kách

  Tu máme dva stĺpce s menami a priez­vis­kami. Pomo­cou & z nich môžeš vytvo­riť stĺpec s plnými menami. Neza­budni vlo­žiť medzeru. Tvoj vzo­rec potom bude vyze­rať asi takto:

  7_1

 8. Vyčisti text s LEFT, RIGHT a LEN

  Tu máme skratky a názvy štá­tov spolu v jed­nej bunke. Pomo­cou fun­kcie LEFT môžeš vypí­sať prvé dva znaky zľava a vytvo­riť tak stĺpec iba so skrat­kami.

  8_1

  Názvy štá­tov vypí­šeš fun­kciou RIGHT. No namiesto toho aby si musel počí­tať znaky v kaž­dom názve, pou­ži­ješ fun­kciu LEN, ktorá ich spo­číta za teba.

  8_2

  Kom­bi­ná­ciou RIGHT a LEN potom vypí­šeš všetky znaky, okrem prvých troch.
  8_3

 9. Gene­ruj náhodné čísla s fun­kciou RAND

  Fun­kciou RAND() vyge­ne­ru­ješ náhodnú hod­notu medzi 0 a 1. Nepot­re­bu­ješ žiadne hod­noty v zát­vor­kách. Nové náhodné číslo sa vyge­ne­ruje po kaž­dom pre­po­čí­taní doku­mentu. Môžeš pre­po­čí­ta­nie spus­tiť klá­ve­som F9 alebo jed­no­du­cho spra­viť zmenu v doku­mente.

  9

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixbay.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)