9 kníh, kto­ré inšpi­ro­va­li Elo­na Mus­ka

Simona Hanzelová / 18. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: twitter.com/Amazon

Elon Musk, ino­vá­tor a muž, kto­rý sto­jí za tými najod­váž­nej­ší­mi pro­jek­ta­mi súčas­nos­ti, bol už od svoj­ho útle­ho veku váš­ni­vý čita­teľ. Pozri sa, kto­ré kni­hy naj­viac ovplyv­ni­li jeho život.

Sto­pá­rov sprie­vod­ca gala­xi­ou — Doug­las Adams

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Musk tvr­dí, že keď mal 12 až 15 rokov, pre­chá­dzal akou­si exis­tenč­nou krí­zou a v sna­he nájsť odpo­ve­de na svo­je otáz­ky trá­vil čas číta­ním diel Fried­ri­cha Nietzs­che­ho a Art­hu­ra Sho­pen­hau­e­ra. Nepo­moh­lo to. Až potom, keď nara­zil na kni­hu Sto­pá­rov sprie­vod­ca gala­xi­ou, našiel odpo­veď na základ­nú otáz­ku živo­ta, kto­rou je čís­lo 42. Háčik je ale v tom, že si už nikto nepa­mä­tá, ako základ­ná otáz­ka živo­ta zne­la. A prá­ve z toh­to si Musk odnie­sol dôle­ži­té ponau­če­nie: „Ak vie­te sfor­mu­lo­vať tú správ­nu otáz­ku, odpo­veď je potom hrač­ka.”

Pán Prs­te­ňov — J. R. R. Tol­kien

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Prá­ve vďa­ka Tol­kie­nov­mu naj­zná­mej­šie­mu die­lu si Elon Musk uve­do­mil, že zachrá­niť svet môžu aj tí naj­me­nej prav­de­po­dob­ní hrdi­no­via. „Malí hobi­ti sa vyda­li zachrá­niť svet, aj keď to od nich nikto nech­cel, ale jed­no­du­cho to tak cíti­li,” pove­dal na mar­go tej­to kni­hy Elon Musk.

Ben­ja­min Frank­lin: Ame­ri­can Life — Wal­ter Isa­ac­son

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Musk pri­znal, že bol hlbo­ko inšpi­ro­va­ný Ben­ja­mi­nom Frank­li­nom, mužom, kto­rý začí­nal od nuly a bol v pod­sta­te die­ťa­ťom na úte­ku. Elon, kto­rý vyras­tal v Juho­af­ric­kej repub­li­ke, zažil tiež podob­ný prí­beh — po ukon­če­ní stred­nej ško­ly odišiel do Kana­dy a odtiaľ do USA, kde napo­kon zakot­vil v Sil­li­con Val­ley.

Eins­te­in: Jeho život a ves­mír — Wal­ter Isa­ac­son

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Musk sa z Eins­te­i­no­vej bio­gra­fie naučil veľa: „Od koho iné­ho sa učiť, ak nie od muža, kto­rý svo­jou inte­li­gen­ci­ou a ambí­cia­mi zme­nil svet?” 

Howard Hug­hes: His Life and Mad­ness — Donald L. Bar­lett a James B. Ste­e­le

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Ide o bio­gra­fiu excen­tric­ké­ho fil­má­ra a letec­ké­ho mag­ná­ta. Niet divu, že prá­ve kni­ha o mužo­vi, kto­rý pra­co­val v rôz­nych prie­my­sel­ných odvet­viach a roz­ši­ro­val hra­ni­ce lie­ta­nia, Mus­ka natoľ­ko zau­ja­la.

Nadá­cia — Isa­ac Asi­mov

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Musk je fas­ci­no­va­ný pries­ku­mom ves­mí­ru už od svo­jich det­ských čias. V roz­ho­vo­re z roku 2013 pri­znal, že táto tri­ló­gia o páde Galak­tic­kej Ríše ho nauči­la, že civi­li­zá­cie sa pohy­bu­jú v urči­tých cyk­loch a je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že séria urči­tých uda­los­tí spô­so­bí úpa­dok tech­no­ló­gií.

Mesiac je drs­ná milen­ka — Robert Hein­le­in

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Ten­to oce­ne­ný sci-fi román, kto­rý bol prvý­krát pub­li­ko­va­ný v roku 1966, podá­va obraz dys­to­pie v nie až tak veľ­mi vzdia­le­nej budúc­nos­ti. Kni­ha posky­tu­je pres­ne ten druh fan­ta­sy sve­ta, kto­rý je v súla­de s aktív­nou pred­sta­vi­vos­ťou, kto­rou Musk dis­po­nu­je.

Supe­rin­tel­li­gen­ce — Paths, Dan­gers, Stra­te­gies — Nick Bostrom

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

V tej­to kni­he Bostrom skú­ma, čo by sa sta­lo, keby ume­lá inte­li­gen­cia potla­či­la tú ľud­skú. „S ume­lou inte­li­gen­ci­ou musí­me zaob­chá­dzať mimo­riad­ne opatr­ne, pre­to­že je nebez­peč­nej­šia, ako nuk­le­ár­ne zbra­ne,” pove­dal Musk.

Zero to One: Notes on Star­tups, or How to Build the Futu­re — Peter Thiel

zdroj: Ama­zon

Kúpiť na Ama­zo­ne

Spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Pay­Pal, Peter Thiel, sa v tej­to kni­he s čita­teľ­mi pode­lil so svo­ji­mi úva­ha­mi o star­tu­poch. „Peter Thiel zalo­žil nie­koľ­ko pre­lo­mo­vých spo­loč­nos­tí a v tej­to kni­he uka­zu­je ako,” pove­dal Musk.

zdroj člán­ku: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)