9 kníh, kto­ré by si si mal pre­čí­tať aj ty

Kristína Vavrová / 15. apríla 2017 / Business

zdroj: pexels.com/heinzmarketing.com

Náj­di inšpi­rá­ciu v kni­hách, kto­ré ti odpo­ru­čia aj najús­peš­nej­ší pod­ni­ka­te­lia!

Nie je tajom­stvom, že pokiaľ sa chceš viac naučiť, musíš viac čítať. Pre ušet­re­nie času s hľa­da­ním vhod­ných kníh a číta­ním recen­zií ti pri­ná­ša­me 9 kníh, kto­ré by si si mal pre­čí­tať, či už vlast­níš star­tup ale­bo nie. Via­ce­ré náj­deš aj v slo­ven­skom pre­kla­de avšak anglic­ká ver­zia zaru­ču­je auten­ti­ci­tu.

Ed Cat­mull a Amy Wal­la­ce — Cre­a­ti­vi­ty Inc.

Táto kni­ha ponú­ka pohľad do vnú­tor­né­ho sve­ta fir­my Pixar a uka­zu­je náma­hu, kto­rú tre­ba vyna­lo­žiť na zbú­ra­nie sta­tus quo. Bez toho by totiž Pixar nebol zná­my svo­jou kre­a­ti­vi­tou a ani­má­cia­mi. Nena­dar­mo vyhlá­si­li Huf­fin­ton Post, Finan­cial TImes, Suc­cess ale­bo Inc. túto kni­hu v roku 2014 za jed­nu z tých naj­lep­ších.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: pinterest.com

Peter Thiel a Bla­ke Mas­ters — Zero to One

Kni­ha pra­me­ní z Pet­ro­vých kur­zov o star­tu­poch, kto­ré vyučo­val na Stan­for­de v roku 2012. Zero to one je vlast­ne súbo­rom úzkost­li­vých pozná­mok jeho žia­ka Bla­ka. Pri jej číta­ní budeš spo­chyb­ňo­vať svoj spô­sob mys­le­nia a odpo­ve­dať na otáz­ky, kto­ré posu­nú dopre­du teba aj tvoj star­tup. Odpo­rú­ča aj Mark Zuc­ker­berg a Elon Musk.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: pinterest.com

Eric Ries– The Lean Star­tup

Kni­ha je posta­ve­ná na teórii, že star­tu­py sú expe­ri­men­ty a môžu pra­co­vať na vývo­ji svo­jich pro­duk­tov ove­ľa efek­tív­nej­šie než dote­raz. Ako aj dve pred­chá­dza­jú­ce kni­hy, neos­tá­va ani táto bez odpo­rú­ča­ní, okrem iných ti ju pora­dí aj Josh Avne­ry, spo­lu­za­kla­da­teľ WiseS­tamp.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: inc.com

Atul Gawan­de– The Check­list Mani­fes­to

I keď je Atul chi­rurg, jeho názor, že neús­pech v moder­nom sve­te je spô­so­be­ný skôr nezmy­sel­nos­ťou než igno­ran­ci­ou, je apli­ko­va­teľ­ný do všet­kých oblas­tí. Prá­ve check­lis­ty sú ces­tou, kto­rá zaru­čí zlep­še­nie výsled­kov. Aj keď tu náj­deš zopár tvr­dých výro­kov, cel­ko­vo je kni­ha pop­ret­ká­va­ná vtip­ný­mi poznám­ka­mi. Pod­ľa via­ce­rých by mala byť kni­ha v uví­ta­com balíč­ku pre nových zamest­nan­cov.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: amazon.com

Ben Horo­witz — The Hard Thing About Hard Things

Ben tu opi­su­je svo­ju ces­tu k úspe­chu a všet­ko, s čím musel bojo­vať. Naj­dô­le­ži­tej­šie veci, kto­ré sa on sám naučil, sú rozo­znať fak­ty od dom­nie­nok a že k vedo­mos­tiam neexis­tu­je žiad­na účin­ná skrat­ka. Keď­že autor v kni­he nič neprik­ráš­ľu­je, pri­ná­ša prav­di­vý prí­beh o budo­va­ní úspeš­né­ho star­tu­pu. Ben má však skve­lý cit pre písa­nie, čím ula­ho­dí kaž­dé­mu čita­te­ľo­vi.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: heinzmarketing.com

Nir Eyal — Hooked

Ak chceš vyrá­bať pro­duk­ty, kto­ré okam­ži­te upú­ta­jú, táto kni­ha by mala byť tvo­jim povin­ným číta­ním. Vďa­ka nej skve­lo poro­zu­mieš ľud­ským emó­ciám a ich vply­vu na sprá­va­nie. Poc­ti­vé uplat­ne­nie tých­to poznat­kov v pra­xi zna­me­ná zaru­če­ný úspech.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: webmindset.net

Ste­ve Blank — The Four Steps to the Epip­ha­ny

Vybu­do­vať dob­ré pro­duk­ty je pod­ľa Ste­va síce pek­né, ale úspech neza­ru­čia. Kni­ha sa orien­tu­je na naj­dô­le­ži­tej­šiu otáz­ku, kto­rú by si mal kaž­dý začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ polo­žiť – kde sú naši zákaz­ní­ci? Nie je to len o teórii, ale aj o prak­tic­kých prí­kla­doch zame­ra­ných na pre­daj a mar­ke­ting.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: ebay.com

Micha­el E. Ger­ber — The E-Myth Revi­si­ted

Kni­ha vznik­la, aby pomoh­la star­tu­pom vyví­jať sa správ­nym sme­rom. Búra mno­hé mýty o pod­ni­ka­ní a na dru­hej stra­ne pomá­ha pre­ko­nať kom­pli­ko­va­ný pro­ces dospie­va­nia a vedie k zre­los­ti pod­ni­ka­nia. Pouč­né a zábav­né číta­nie vedie čerstvých pod­ni­ka­te­ľov k poro­zu­me­niu pro­ce­su budo­va­nia úspeš­né­ho biz­ni­su a vytvá­ra túž­bu neus­tá­le sa učiť nie­čo nové.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: jesslively.com

Chris Guil­le­be­au — The $100 Star­tup

Toto ľah­šie číta­nie ti pri­ná­ša inšpi­ru­jú­ce prí­be­hy pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí našli ces­tu ako pre­me­niť svo­ju vášeň na pros­pe­ru­jú­ce pod­ni­ka­nie. Nie je však urče­ná len pre malé pod­ni­ky, tie veľ­ké sa tu môžu naučiť mys­lieť kre­a­tív­ne a posú­vať svo­je limi­ty.

Kúpiť na Ama­zo­ne

zdroj: startupcollections.com

zdroj: wisestamp.com

Pridať komentár (0)